Tải bản đầy đủ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

Tải bản đầy đủ

Hình 3.2:Biến cần điều khiển là mức nước

3.2 Xây dựng hàm truyền của hệ thống

Hàm truyền đạt của một quá trình là tỷ số giữa tín hiệu ra so với tín hiệu vào biểu diễn
theo toán tử Laplace.
3.2.1 Xây dựng hàm truyền van điện từ:
Mối quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của van

25

Dòng điện (I) : 4 – 20mA
Độ mở van (Cv): 0 -100%

Hình 3.3: Mối liên hệ giữa độ mở van và dòng điện

Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm ta có:
0=4a+b (1)
100=20a+b (2)
Từ (1) và (2) ta có phương trình :
Y=6.25x-25

26

Dòng điện (mA)
Độ mở van ( Cv)
5.6
10
7.2
20
8.8
30
10.4
40
12
50
13.6
60
15.2
70
16.8
80
18.4
90
20
100
Bảng 3.1: Dòng điện và độ mở van.

Hình 3.4: Mô hình của van

Hàm truyền van :

Tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị nghĩa là mình muốn có độ mở van bám theo constant
cho trước nên R(s) =
+Trong quá trình thực nghiệm đã thu được mối liên hệ giữa thời gian mở van và lưu
lượng
27

Lưu lượng (m3)

Thời gian quá độ (s)

0,5
0.52121
1
0.73122
1,5
0.84313
2
0.92143
2,5
0.98654
3
1.04724
3,5
1.06976
4
1.08528
4,5
1.09908
5
1.1
Bảng 3.2: Thời gian quá độ và lưu lượng Q

28