Tải bản đầy đủ
4 Bảo vệ mội trường

4 Bảo vệ mội trường

Tải bản đầy đủ

139

KẾT LUẬN
Sau một thời gian đi thực tập được tiếp xúc với thực tế và nghiên cứu tài liệu tôi
đã hoàn thành bản đồ án với đề tài: “Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp
Gaslift cho giếng 918HAH mỏ Bạch Hổ ”
Trong thời gian làm đồ án, qua các tài liệu về địa chất vùng mỏ Bạch Hổ cho
thấy trong điều kiện áp suất, nhiệt độ cùng với bản chất phức tạp của đất đá vùng mỏ
thì với sự lựa chọn và áp dụng phương pháp khai thác cơ học đóng một vai trò quan
trọng, quyết định chủ yếu đến khả năng khai thác trữ lượng dầu khí. Trên cơ sơ phân
tích đó tôi đã đưa ra phương án thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift và rút
ra rằng:
Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift đã chứng minh tính ưu việt về mặt
công nghiệp, tính hiệu quả về mặt kinh tế và có nhiều ưu điểm hơn so với các phương
pháp khai thác cơ học khác.
Hiện tại các công ty sản xuất thiết bị và khai thác dầu trên thế giới cũng như
bản thân phòng khai thác dầu khí của Viện NCKH & TK thuộc XNLD đều có sẵn
chương trình lập trình máy tính xác định tất cả các thông số cần thiết khi tiến hành
thiết kế khai thác gaslift. Đồ án này nhằm mục đích minh họa phương pháp và các
bước tính toán trong quá trình thiết kế, có sử dụng phương pháp biểu đồ Camco để xác
định chiều sâu đặt van.
Trong quá trình khai thác gaslift, khi áp suất vỉa không đủ sức thắng được tổn
hao năng lượng nâng sản phẩm thì cần chuyển sang chế độ khai thác gaslift định kì.
Thực tế lượng khí đồng hành được sử dụng không nhiều, phần lớn vẫn bị đốt bỏ
do nhiều nguyên nhân. Do vậy cần đẩy nhanh công tác xây dựng trạm nén khí công
suất lớn để phục vụ kịp thời việc triển khai mở rộng khai thác dầu bằng phương pháp
gaslift và vận chuyển khí vào bờ. Đồng thời tăng cường nghiên cứu những tác động
lên dòng chảy nhiều pha để tiết kiệm năng lượng vỉa, nâng cao sản lượng khai thác
cũng như tối ưu hóa quá trình thiết kế lắp đặt hệ thống gaslift.
Hà Nội, tháng 06 năm 2017

140

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bài giảng Công nghệ khai thác dầu khí
PGS.TS. Cao Ngọc Lâm.
2. Công nghệ và kĩ thuật khai thác dầu khí.
Phùng Đình Thực, Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh.
3. Computer programmes related to gaslift.
Harmony – Undus Limited.
4. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm công nghiệp tổ hợp các chất hoạt tính bề mặt
(PVA) để nâng cao hiệu quả của hệ thống khai thác bằng Gaslift
Phùng Đình Thực, Trân Sĩ Phiệt, Kairimov M.Ph, Mokrisev, Nguyễn Văn Cảnh,
Cao Mĩ Lợi, Lê Việt Hải, Lê Bá Tuấn và một số tác giả khác-Tạp chí Dầu Khí
số 3-2002.
5. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kĩ thuật khắc phục hiện tượng bất ổn định chế độ
làm việc của giếng khai thác bằng phương pháp tự phun và Gaslift tại mỏ Bạch Hổ.
Dương Danh Lam, Lê Bá Tuấn – Báo cáo tham gia hội thảo khoa học tại Hội
Nghị Khoa Học lần thứ 12, Trường Đại Học Mỏ-Địa Chất
6. Tuyển tập Hội Nghị Khoa Học-Kĩ Thuật dầu khí kỉ niệm 20 năm thành lập XNLD
Vietsovpetro và khai thác tấn dầu thứ 100triệu.
Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam.
7. Vấn đề chọn thiết bị lòng giếng khai thác dầu bằng phương pháp tự phun và Gaslift
tại mỏ Bạch Hổ
Safarov R.A., Trần Sĩ Phiệt, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh-Tạp chí Dầu Khí
số 4-1991.
8. Những vấn đề cơ bản của quá trình khai thác dầu bằng Gaslift đối với các mỏ của
XNLD Vietsovpetro.

141
PHỤ LỤC
HỆ THỐNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG.
1.Hệ quốc tế SI:
Độ dài: m
Khối lượng: kg
Thời gian: s

1kG = 9,90665N

Lực: N

1kG/m2 = 0,981bar

Áp suất: N/m2 = Pa

KPa = 1000Pa

Độ nhớt: P

1P = 10-6 bar.s.
1Cp = 10-8 bar.s

2. Qui đổi hệ Anh sang hệ SI:
1 inch

= 2,54 cm

1m

= 3,281 ft

1 mile

= 1,609 km

1 bbl

= 0,1589 m3

1 m3/m3 = 5,62 ft3/bbl
1 at

=14,7 psi

1 psi

= 0,07031 kG/cm2

1 at

= 1,033 kG/ cm2

1 psig

= 1,176 psi

0

API

=

141.5
− 131.5
γ (G / cm 2 )

0

= 273 + 0C

0

= 460 + 0F

K
R
0

C
5

o

=

F − 32
9

142