Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG IV: BỐ TRÍ THIẾT BỊ

CHƯƠNG IV: BỐ TRÍ THIẾT BỊ

Tải bản đầy đủ

PHỤ CHƯƠNG
Máy nghiền 1

Ký hiệu

Đường
kính
(mm)

Chiều
dài
(mm)

MSR 36 -40

3600

4000

Trọng
Chiều
Công
lượng
Thể tích
dài máy
suất
máy
làm việc
không
động cơ không có
3
V(m )
có động
(Kw) bi nghiền
cơ (mm)
(Tấn )
35.5

1100

150,3

7900

Máy nghiền 2

Ký hiệu

Đường
kính
(mm)

Chiều
dài
(mm)

MSX 27 - 36

2700

3600

Kiểu
máy
Ruột
xoắn
khôn
g
chìm

Số
ruột
xoắn

Trọng
Chiều
Công
lượng
Thể tích
dài máy
suất
máy
làm việc
không
động cơ không có
3
V(m )
có động
(Kw) bi nghiền
cơ (mm)
(Tấn )
19

380

Phân cấp ruột xoắn
Kích thước
Công
Đườn
máng (mm)
suất
g kính
động
Chiều
ruột
Chiều

xoắn
rộng
(kw)
dài

73.89

7500

Độ dóc Kích thước bao
máng
(độ)

Dài
(mm)

Cao
(mm)

1

3000

1250
0

3200

28

17

10956

4690

4

2400

9200

5050

28

17

10956

4690

Thùng khuấy
Kích thước trong(mm)
Đường kính
3500

Chiều cao
3500

Svth: Hoàng Thanh luyện

Thể tích làm việc
(m3)
31,2

Kích thước bao
(mm)
Rộng
Dài
4000
5400

Gvhd: T.s :Nguyễn Ngọc Phú

Máy lọc đĩa
Kiểu máy

Công suất
động cơ,
kw

Trọng
lượng, tấn

Dài

Rộng

Cao

DU 34 –
2,5

2,8

12,78

4100

3600

3200

Svth: Hoàng Thanh luyện

Kích thước hình bao, mm

Gvhd: T.s :Nguyễn Ngọc Phú

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS. Nguyễn Bơi( Chủ biên ) –TS. Trần Văn Lùng – TS. Phạm Hữu
Giang. Giáo trình Cơ sở Tuyển Khoáng. Hà Nội. 2000
2. PGS.TS. Nguyễn Bơi. Giáo trình Tuyển nổi. NXB Giao thông vận tải. Hà
Nội. 1998
3. PGS.TS. Nguyễn Bơi. Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học Tuyển nổi. Hà Nội.
2000
4. TS. Nguyễn Hoàng Sơn. Bài giảng kỹ thuật môi trường tuyển khoáng. Hà
Nội. 2001
5. Trương Cao Suyền – Nguyễn Thị Quỳnh Anh. Thiết kế xưởng tuyển khoáng
và an toàn. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội. 2000.
6. Báo cáo : Đặc điểm khoáng vật - Địa hóa và nguồn gốc các mỏ Chì -Kẽm cấu
trúc Lô Gâm, miền bắc Việt Nam, Trần Tuấn Anh 1, GASKOV I.V.2, Trần Trọng
Hòa1, NEVOLKO P.A2, Phạm Thị Dung1, Bùi Ấn Niên1, Phạm Ngọc Cần1
1
Viện Địa Chất, Viện Khoa Học Và Công Nghệ Viết Nam
2
Viện Địa Chất Và Khoáng Vật Học, Phân Viện Siberi, Viện HLKH Nga.

MỤC LỤC

Svth: Hoàng Thanh luyện

Gvhd: T.s :Nguyễn Ngọc Phú

Svth: Hoàng Thanh luyện

Gvhd: T.s :Nguyễn Ngọc Phú