Tải bản đầy đủ
3 Bảo vệ môi trường

3 Bảo vệ môi trường

Tải bản đầy đủ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau một thời gian đi thực tập được tiếp xúc với thực tế và nghiên cứu tài liệu em đã
hoàn thành bản đồ án này với đề tài : “ Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp
Gaslift liên tục cho giếng RB-3P”.
Để hoàn thành bản đồ án này em đã sử dụng những tài liệu thực tế thu thập
được trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại công ty PC Vietnam Limited, kết hợp cùng
với nhiều giáo trình chuyên môn đã được học tại trường và các tài liệu liên quan.
Trong thời gian làm đồ án ,qua các tài liệu về địa chất bể Cửu Long cho thấy
trong điều kiện áp suất ,nhiệt độ cùng với bản chất phức tạp của đất đá vùng bể thì với
sự lựa chọn và áp dụng phương pháp khai thác cơ học đóng một vai trò quan trọng,
quyết định chủ yếu đến khả năng khai thác trữ lượng dầu khí.Trên cơ sở phân tích đó
em đã đưa ra phương án thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift và rút ra rằng:
Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift đã chứng minh tính ưu việt về mặt
công nghiệp ,tính hiệu quả về mặt kinh tế và có nhiều ưu điểm hơn so với các phương
pháp khai thác cơ học khác.
Trong quá trình khai thác gaslift liên tục, khi áp suất vỉa không đủ sức thắng
được tổn hao năng lượng nâng sản phẩm thì cần chuyển sang khai thác gaslift định kỳ.
Đồng thời tăng cường nghiên cứu những tác động lên dòng chảy nhiều pha để tiết kiệm
năng lượng vỉa ,nâng cao sản lượng khai thác cũng như tối ưu hóa quá trình thiết kế lắp
đặt hệ thống gaslift.
Với sự tận tình chỉ bảo của cô hướng dẫn Doãn Thị Trâm và các thầy, cô trong
bộ môn Khoan- Khai Thác dầu khí, cùng với nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành
bản đồ án này vào tháng 05 năm 2017.
Do sự hạn chế về tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế nên bản đố án không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý, bổ sung của các
thầy, các cán bộ chuyên môn, các bạn đồng nghiệp để bản đồ án này không chỉ là công

97

trình khoa học của một sinh viên chuẩn bị ra trường còn nhiều non nớt về kinh nghiệm,
mà nó sẽ có tính hiện thực hơn, có thể được áp dụng vào thực tế sản xuất.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Doãn Thị Trâm và
các thầy, cô trong khoa và bộ môn cùng cán bộ, kỹ sư của công ty PC Vietnam Limited
đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bản đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, Tháng 5 năm 2017
Sinh viên thực hiện
Hoàng Quốc Dũng

98

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].

PGS.TS Lê Phước Hảo: Công nghệ khai thác dầu khí, Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia, TP.HCM,12/2006.
[2]. Phùng Đình Thực, Danh Lam, Lê Bá Tuấn, Nguyễn Văn Cảnh: Công nghệ và
kỹ thuật khai thác dầu khí, Nhà xuất bản Giáo dục,Hà Nội , 1999.
[3]. PIPESIM Guide, Schlumberger Company.
[4]. Lê Thanh Phong, Ứng dụng phần mềm Pipesim để thiết kế và phân tích hoàn
thiện giếng cho mỏ Bạch Hổ, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Bách Khoa
TP.HCM,2010.
[5]. Petroleum production systems, Michael J.Economides; A.Daniel Hill; Christine
Ehlig-Economides.
[6]. Trương Lê Hiếu Nghĩa, Xây dựng mô hình khai thác cho vỉa C30 tầng
Oligocene mỏ Mộc Lan, bồn trũng Cửu long,6/2015
[7]. Nguyễn Việt dũng, Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift cho giếng
WBK J-60 BKA-1 bể Malay-Thổ Chu, 2015
[8]. Trần Văn Bản, Thiết bị khai thác dầu khí, Đại học mỏ địa chất 2014
[9]. Engineering, procurement, construction, insllation, hook-up and commissioning
of Ruby-A gaslift project, Petronas 2003
[10]. Nguồn Internet.

99