Tải bản đầy đủ
b. Xác định đường kính ống nâng :

b. Xác định đường kính ống nâng :

Tải bản đầy đủ

Tiêu chuẩn hóa ta chọn đường kính ống nâng d n ≈ 1,6 (inch) = 40,3 (mm)

4.1.1 Quy trình tính toán thiết kế
• Xây dựng đường gradient áp suất dọc cột ống tubing
Tỷ lệ GLR của chất lỏng khai thác sau khi đã ép khí vào giếng với lưu lượng khí ép
tối đa là 237000 cu.ft/d và lưu lượng khai thác là 158 bbl/ngđ
GLR

cu.ft/bbl

Nên ta có biểu đồ phân bố áp suất chất lỏng dọc theo cột ống khai thác
Đặt giấy vẽ hình 4.1 sao cho điểm áp suất miệng giếng 235 psi trùng với gốc
tọa độ của đồ thị hình 4.2 chọn đường GLR = 1500 cu.ft/bbl ta sẽ được đường phân bố
áp suất dọc theo cột ống khai thác (1)
• Đường phân bố áp suất thủy tĩnh ( đường số 2 ).
Đường số 2 đi qua điểm có áp suất miệng giếng 235 psi và điểm áp suất thủy tĩnh ở
độ sâu 1000m ( 3280 ft ) :
P1000 = Pmg +

.H = 16 +

= 123 atm = 1807 psi

(4.7)

• Xây dựng đường phân bố áp suất khí nén ngoài cần ( đường số 3 ).
Xác định áp suất khí ép tại chiều sâu đặt paker theo công thức:
P = Pkđ (1+F)

[4.1]

Trong đó:
- Pkđ: Áp suất khởi động trên bề mặt Pkđ = 1000(psig).
- P: Áp suất khí ép tại paker.
- F: Hệ số áp suất cột khí ngoài ống nâng.
Tra bảng tìm hệ số F: ứng với chiều sâu 2050 m = 6725 ft, tỉ trọng khí nén =
0,65  ta tìm được F = 0.163
P = 1000(1 + 0.163) = 1163 psi

62

Ta nối điểm ( P = 1000 psi, L = 0) với điểm ( P = 1163 psi, L = 6725 ft) ta được
đường áp suất khí nén bơm ép (3)
• Xây dựng đường gradient nhiệt độ của chất lỏng trong cần ( đường số4).
Nhiệt độ chất lỏng tại miệng giếng: 30oC.
Nhiệt độ vỉa: 83oC
Nối hai điểm (0 ft; 30oC) và (6725 ft; 83oC) ta vẽ được đường biểu diễn gradient
nhiệt độ của chất lỏng trong cần (5).
• Xây dựng đường gradient nhiệt độ khí nén ngoài cần( đường số 5 ).
Nhiệt độ khí ép tại miệng giếng:58oC.
Nhiệt độ vỉa: 83oC (ứng với khoảng giữa mở vỉa).
Nối hai điểm (0 ft; 58oC) và (6725 ft; 83oC) ta được đường biểu diễn gradient
nhiệt độ của khí nén theo chiều sâu (4).
4.1.2 Xác định độ sâu đặt van gaslift và các đặc tính của van
 Van số 1
Trên đường phân bố áp suất thuỷ tĩnh (2), lấy 1 điểm sao cho áp suất tại đó nhỏ
hơn áp suất ở giao điểm của đường áp suất thuỷ tĩnh và đường áp suất khí nén ngoài
cần (3) là 50psig, với mục đích tạo chênh áp cho khí nén đi qua van. Từ điểm này, kẻ
đường thẳng song song với trục áp suất và cắt trục độ sâu ở một điểm, điểm này là
điểm đặt van số 1. Từ đường thẳng này kéo dài cắt đường số 4 và đường số 5 tại hai
điểm, hai điểm này là nhiệt độ khí nén ngoài cần và nhiệt độ của chất lỏng trong cần tại
van 1.
Vậy tại van số 1 ta xác định được các số liệu sau:
-

Áp suất khí nén qua van thứ nhất :

-

Độ sâu đặt van 1: L1 = 1563 (ft) = 476 m
Áp suất nhỏ nhất mà dòng chất lỏng trong ống khai thác đạt được khi khí nén
qua van 1:
Pmin = 320 psig = 22 atm
Xác định nhiệt độ khí nén tại độ sâu đặt van thứ nhất

-

= 70 atm

[4.3]

63

-

Xác định nhiệt độ của chất lỏng trong ống khai thác tại độ sâu đặt van thứ nhất
[4.4]

-

Xác định hệ số hiệu chỉnh
[4.5]

-

Xác định áp suất khí nén cân bằng lực đóng mở van thứ nhất
[4.6]
= 0 Vì đây là van trên cùng nên ảnh hưởng của các van trên nó bằng 0

-

Xác định áp suất chất lỏng khai thác cân bằng lực đóng mở van thứ nhất
[4.7]
atm = 400 psi
Với f là độ chênh áp giữa

-

được chọn bằng 10% để hệ thống làm

việc ổn định nhưng sẽ làm cho số van tăng.
Tính áp suất đáy giếng khi khí đi qua van thứ nhất
[4.8]

-

Vì áp suất đáy lớn hơn áp suất vỉa nên chưa có dòng chảy từ vỉa vào đáy giếng
 chọn lưu lượng dỡ tải: QL1 = 20%QL = 4,8 m3/ng.đ
Xác định đường GLR1 dỡ tải.

Từ độ sâu H1 = 476 m =1563 ft và áp suất Plcbl = 26,8 at = 400 psi tra hình 4.2 ta
được.
GLR1= 300 cu.ft/bbl
= 54 m3/m3
Xác định thể tích khí nén lớn nhất qua van số 1


-

64

Mcu.ft/d

[4.9]

m3/ngđ) = 10,2 Mcu.ft/d
-

Xác định đường kính van
Ta có Pdown = Plcb1 = 21.7 atm;
Pup = Pkncb1 = 70 at = 1030 psi
Pdown/Pup = 21.7/70 = 0.31 tra đồ thị hình 4.3 ta được k1= 0.468
Suy ra:
C’

=

= 0,021

[4.10]

Từ hệ số C’ ta có đường kính lỗ van:
inch
-

[4.11]

Dựa vào bảng 4.3 theo đường kính nhà sản xuất ta chọn đường kính van là 1/8”
Tính áp suất mở van trong điều kiện tại độ sâu đặt van thứ nhất:
Từ d1 ta tra bảng 4.3  ta có hệ số hiệu chỉnh áp suất mở van fp(1) =0.0716
Pmv1

[4.12]

Pmv1
-

Xác định áp suất mở van trong điều kiện chuẩn (t=15,5oC, P = 1 atm)
Từ Pmv1 = 66,77 atm =67,7 bar và tL1 = 42,3oC
Ta tra bảng 4.4 hệ số điều chỉnh C t hệ số điều chỉnh áp suất mở van ở điều
kiện tiêu chuẩn Ct1 = 0.9

Pmvo1 = Ct1.(Pkncb1 + fp(1).PLcb1)
Pmvo1= 0,9.(70 + 0.0716.26,8) = 64,73 atm
 Van số 2

[4.13]

Để xác định các thông số của van 2, từ điểm PLcb1 = 400 psig trên hình 4.1, ta vẽ
đường thẳng song song với đường áp suất thuỷ tĩnh cắt đường áp suất khí nén tại một
điểm và chọn trên đường này một điểm có áp suất nhỏ hơn tại điểm cắt khoảng 50psig
để khí nén đi vào cột ống khai thác thuận lợi. Từ điểm vừa chọn này ta vẽ đường thẳng
song song với trục áp suất cắt trục độ sâu tại một điểm, điểm này chính là độ sâu đặt
van 2
Tính toán tương tự như đối với van 1 ta có các thông số của van 2 như sau:
65

-

Áp suất khí nén qua van thứ hai :

= 71,8 atm

-

Độ sâu đặt van 2: L2= 2978 (ft) = 907,6 m
Áp suất nhỏ nhất mà dòng chất lỏng trong ống khai thác đạt được khi khí nén
qua van 2: Pmin2 = 385 psig = 26,2 atm
Xác định nhiệt độ khí nén tại độ sâu đặt van thứ hai:

-

Xác định nhiệt độ của chất lỏng trong ống khai thác tại độ sâu đặt van thứ hai:

-

Xác định hệ số hiệu chỉnh

-

Xác định áp suất khí nén cân bằng lực đóng mở van thứ hai:
Từ điểm áp suất miệng giếng ta kẻ đường thẳng đi qua điểm P kn2 ,đường này cắt
đường chiều sâu van 1 tại một điểm, đó là Pmax1 = 44,2 atm
Áp suất bơm ép giảm qua van thứ nhất

atm

atm

atm
-

Xác định áp suất chất lỏng khai thác cân bằng lực đóng mở van thứ hai:
atm = 450 psi

66

Với f là độ chênh áp giữa

được chọn bằng 10% để hệ thống làm

-

việc ổn định nhưng sẽ làm cho số van tăng.
Tính áp suất đáy giếng khi khí đi qua van thứ nhất

-

Vì áp suất đáy lớn hơn áp suất vỉa nên chưa có dòng chảy từ vỉa vào đáy giếng
 chọn lưu lượng dỡ tải: QL2 = 40%QL = 9,6 m3/ng.đ
Xác định đường GLR2 dỡ tải.

-

Từ độ sâu H2 = 907,6 m =2978 ft và áp suất P lcbl = 30,63 atm = 450 psi trabảng
4.3 ta được.
GLR2 = 151,79m3/m3 = 850 cu.ft/bbl
Xác định thể tích khí nén lớn nhất qua van số 2


-

m3/ngđ) = 57,526 Mcu.ft/d
-

Xác định đường kính van
Ta có Pdown= Plcb2 = 30,63 atm;
Pup = Pkncb2 = 70,48 at = 1036 psi
Pdown/Pup = 30,63/70,48 = 0.43 tra đồ thị hình 4.3 ta được k2= 0.468
Suy ra:
C’

=

= 0.12

Từ hệ số C’ ta có đường kính lỗ van:
inch
-

Dựa vào bảng 4.3 theo đường kính nhà sản xuất ta chọn đường kính van là 1/8”
Tính áp suất mở van trong điều kiện tại độ sâu đặt van thứ hai:
Từ d2 ta tra bảng 3.1  ta có hệ số hiệu chỉnh áp suất mở van fp(2) =0.0716
Pmv2
Pmv2

-

Xác định áp suất mở van trong điều kiện chuẩn (t=15,5oC, P = 1 atm)
Từ Pmv2 = 67,8 atm =68,7 bar và tL2 = 53,5oC

67

Ta tra bảng hệ số điều chỉnh C t hệ số điều chỉnh áp suất mở van ở điều kiện
tiêu chuẩn Ct1 = 0.869
Pmvo2 = Ct1.(Pkncb2 + fp(2).PLcb2) = 0,869.(70,48 + 0.0716.30,63) = 63,15 atm
 Van 3, 4, 5
Dựa vào cách tính tương tự như van 1 và van 2 ở trên ta có bảng kết quả tính
như sau:

Bảng 4.2: Kết quả tính toán thiết kế gaslift cho giếng RB-3P

Đại lượng tính
toán
Độ sâu
Nhiệt độ khí nén
Nhiệt độ chất
lỏng trong ống
khai thác
Hệ số hiệu chỉnh
Áp suất bơm ép
giảm qua van thứ
i
Áp suất chất lỏng


hiệu
L
Tkni
TLi

Đơn
vị
M
o
C

Van 2

Van 3

Van 4

Van 5

476
63,8

907,6
69,1

1290
73,7

1625
77,81

1917
81,38

42,3

53,5

63,4

72,01

79,56

1,11

1,118

1,126

1,133

1,138

Atm

0

1,25

1,602

1,622

1,523

Atm

0

1,25

1,602

1,622

1,523

Atm

22

26,2

30,4

34

o

C

Cgti

Pmini

Van 1

68

khai thác nhỏ
nhất tại van thứ i
Áp suất khí qua
van thứ i
Áp suất khí nén
cân bằng lực
đóng mở van
Áp suất đáy
giếng khi đi qua
van thứ i
Áp suất chất lỏng
khai thác lớn nhất
tại van thứ i
Áp suất chất lỏng
khai thác cân
bằng lực đóng
mở van
Lưu lượng dỡ tải
Xác định đường
GLR dỡ tải
Thể tích lớn nhất
qua van thứ i
Đường kính cửa
van
Hệ số
Áp suất mở van
Hệ số hiệu chỉnh
áp suất mở van
Áp suất mở van
theo điều kiện
chuẩn

37,6

Pkni

Atm

70

71,8

73,5

74,9

76,2

Pkncbi

Atm

70

70,55

71,898

73,278

74,677

Pdi

Atm

187,2

146,1

110,2

78,61

13,96

Pmaxi

Atm

44,2

53

57,2

59,2

PLcbi

Atm

26,8

30,63

34,55

37,93

41,008

QL

4,8

9,6

13,5

29,3

61,7

GLR

300

850

1050

1250

1479

Vmaxi

287,7

1629,13

2872,9

7469,3

18692,5

di

Inch

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

fp(i)
Pmvi

Atm

0,0761
66,77

0,0761
67,8

0,0761
69,4

0,0761
70,9

0,0761
72,4

0,9

0.869

0,841

0.821

0.8

64,84

63,15

62,55

62,39

62,09

Cti
Pmvoi

Atm

Vì : Qv4 = k.(Pv- Pd4) = 0,4. (137-78,61) = 23,356 tấn/ng.đ
Ta thấy Qv4> Qkt dự tính (20 tấn/ng.đ),vậy van 4 là van làm việc,van 5 là van dự phòng

69

70

Hình 4.1: Sơ đồ mô hình thiết kế van gaslift cho giếng RB-3P

71

Hình4.2 : Biều đồ phân bố áp suất chất lỏng trong cột ống khai thác
72