Tải bản đầy đủ
I. Tính toán sơ đồ nghiền - phân cấp: 27

I. Tính toán sơ đồ nghiền - phân cấp: 27

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
4. Thuốc dập bọt

94
Phần V: Lấy mẫu kiểm tra

I. Mục đích và yêu cầu của công tác lấy mẫu kiểm tra kỹ thuật
1. Mục đích
2. Yêu cầu
II. Điểm lấy mẫu và lượng mẫu cần lấy
1. Điểm lấy mẫu
2. Lượng mẫu cần lấy, số lượng mẫu và chu kỳ lấy mẫu
III. Phương pháp lấy mẫu
IV. Gia công mẫu

94
94
95
95
95
95
98
98

Phần VI: Cung cấp điện
I. ý nghĩa của việc cung cấp điện cho xưởng tuyển khoáng
II.Cung cấp điện cho nhà máy tuyển
1. Bảng các thiết bị điện của nhà máy
2. Tính chọn máy biến áp

99
100
100
102

Phần VII: Cung cấp nước
I. Y nghĩa và khả năng cung cấp nước cho xưởng tuyển
II. Nguồn nước cung cấp cho xưởng tuyển Apatit Lào Cai
III. Đập chứa nước và hồ thải quặng đuôi
VI. Tháp nước cao áp và bể chứa nước
Phần VIII: An toàn lao động

103
104
104
105

I. Tầm quan trọng của an toàn lao động
II. Những biện pháp an toàn trong xưởng tuyển khoáng
III. Một số quy tắc an toàn cho người lao động

106
106
106

Phần IX: Xây dựng xưởng
I. Tổng đồ xưởng tuyển khoáng quặng Apatit Lào Cai
1. Phân xưởng sản xuất chính
SV: Đỗ Thị Thu Thủy
MSSV: 1221040255

Page 131

107
107

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
2. Phân xưởng sản xuất phụ
107
3. Kho bãi
107
4. Thiết bị vân tải
107
5. Thiết bị năng lượng
108
6. Hệ thống điện nước kỹ thuật
108
7. Khu nhà hành chính
108
8. Công trình phúc lợi
108
II. Xây dựng các công trình của nhà máy
108
1. Dựa vào chất lượng công trình và thời gian sử dụng chia làm
3 loại công trình
108
2. Độ kiên cố của nhà xưởng và các công trình xác định bằng
mức độ chịu lực của kết cấu bên trong và mức độ chịu lực bên ngoài 109
3. Chất lượng sử dụng
4. Diện tích sử dụng, độ cao nhà và công trình

109
109

Phần X: Kinh tế - tổ chức
I. Xác định vốn đầu tư cơ bản
1. Dự toán phần xây dựng xưởng
2. Dự toán phần thiết bị và lắp đặt
3. Dự toán chi phí cơ bản khác
II. Tổng vốn đầu tư
1. Suất đầu tư
2. Giá thành đơn vị sản phẩm
III. Thời gian thu hồi vốn đầu tư
Kết luận

SV: Đỗ Thị Thu Thủy
MSSV: 1221040255

Page 132

109
110
111
112
112
113
113
118
119