Tải bản đầy đủ
1 tổ chức an toàn lao động trong xưởng Tuyển khoáng.

1 tổ chức an toàn lao động trong xưởng Tuyển khoáng.

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
thiết trong xưởng tuyển do đó cần phải có ban tổ chức, ban thanh tra về vấn đề
an toàn lao động cùng với các ngành khác, phải có trách nhiệm của mình với
công việc, với mọi người và ngược lại.
Theo định kỳ, ban kỹ thuật an toàn xưởng phải có trách nhiệm hướng dẫn
chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức thực hiện nghiêm chỉnh nội quy an toàn lao
động, thường xuyên đôn đốc kiểm tra phát hiện kịp thời sai sót. Hàng tháng,
456

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

456

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
hàng năm phải tổ chức học an toàn cho cán bộ công nhân viên về bảo hộ lao
động. Sau khi học xong phải bố trí kiểm tra xem xét về bảo hộ an toàn lao động.
Phải thường xuyên theo dõi công nhân viên làm việc có đầy đủ có trách nhiệm
hay không. Nếu xảy ra tai nạn cần xử lý nghiêm khắc đồng thời phải đánh giá kỹ
lưỡng tránh tái vi phạm. Trước khi tuyển cán bộ công nhân vào làm việc tại
xưởng nhất thiết phải huấn luyện kỹ công tác an toàn, thường xuyên kiểm tra
457

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

457

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
công tác bảo hộ an toàn lao động, phát hiện kịp thời những nguy cơ gây nên mất
an toàn cho người và thiết bị. An toàn lao động phải được coi là một trong số
những vấn đề quan trọng của xưởng tuyển.
Các phòng ban, các đội phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ ban
kỹ thuật hoàn thành trách nhiệm của mình trong xưởng.

458

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

458

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Mỗi người phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm lớn trong công việc của
mình.
Trong lao động “An toàn là bạn, Tai nạn là thù” đó là khẩu hiệu mà tất cả
công nhân viên phải tiến hành.

459

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

459

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
8.2 Các biện pháp an toàn trong xưởng tuyển.

Bộ môn tuyển khoáng

Với phương châm an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn, xưởng
tuyển đặt ra các quy định cũng như biện pháp để đảm bảo công tác an toàn cho
người và thiết bị.

460

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

460

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

8.2.1. An toàn về lao động.

- Tất cả những người làm việc trực tiếp trong xưởng tuyển khoáng phải
huấn luyện về quy trình kỹ thuật của xưởng và kỹ thuật an toàn trong sản xuất.
Những người có giấy chứng chỉ học tập về chuyên môn và kỹ thuật an toàn mới
được bố trí vào làm việc trong xưởng tuyển khoáng.

461

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

461

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim