Tải bản đầy đủ
2 Cung cấp nước và khí cho nhà máy.

2 Cung cấp nước và khí cho nhà máy.

Tải bản đầy đủ

ỏn tt nghip

B mụn Tuyn Khoỏng

động đợc, năng suất, chất lợng, hiệu quả làm việc của nhà máy
sẽ kém.
Hầu hết các xởng tuyển than hiện nay đều sử dụng các quá
trình tuyển trong môi trờng nớc. Nớc cung cấp phải đảm bảo
yêu cầu sử dụng của nhà máy, phải đảm bảo cả về chất lợng và
số lợng. Chất lợng cần phải đảm bảo tính chất lý và hoá học
theo yêu cầu sử dụng. Đối với nớc tuần hoàn đem sử dụng lại thì
hàm lợng pha rắn trong nớc không vớt quá 50 ữ 80 g/l.
Những yêu cầu sử dung nớc trên có đảm bảo thì xởng tuyển
làm việc mới đạt hiệu quả cao.
b. Tổ chức cung cấp nớc cho xởng Tuyển Khoáng.
Nớc cung cấp cho xởng tuyển Hũn Gai chủ yếu là hai nguồn nớc
chính nớc tự nhiên và nớc tuần hoàn.
* Nguồn nớc tự nhiên:
Cung cp nc b sung cho nh mỏy tuyn than l s dng ngun nc t ging
khoan, Din Vng, H Tu
+ Ging Khoan: Cụng ty khoan ct 8. 9200m3/thỏng
+ H Tu - Din Vng: 45000 - 70.000 m3 / thỏng
* Nguồn nớc tuần hoàn:
Nguồn nớc tuần hoàn của nhà máy qua xử lý vẫn đảm bảo
yêu cầu sử dụng, đạt chất lợng tốt. Nớc tuần hoàn chủ yếu dùng
cho các khâu công nghệ tuyển, rửa than ...vì trong nớc vẫn
còn lẫn theo một lợng mùn nhỏ, nhng lợng mùn này không làm
ảnh hởng đến các khâu công nghệ.
Theo kết quả tính toán sơ đồ bùn nớc:
Tổng lợng nớc chi phí cho toàn nhà máy: 1055,22 m3/h
Trong đó lợng nớc tuần hoàn là: 875,96 m3/h
Vậy lợng nớc tự nhiên cần cung cấp cho xởng tuyển là: 179,26
m3/h
Để cung cấp nớc cho tất cả các khâu công nghệ ta cần phải có
2 bể chứa: Bể chứa nớc sạch, và bể chứa nớc tuần hoàn.
Để đa nớc sạch lên két nớc trong xởng tuyển ta chọn dùng hai
máy bơm 4KM 8 với công suất một máy bơm là 150 m 3/h,
110

SVTH: Lờ Quyt Chin

110

GVHD: TS. Phm Vn Lun

ỏn tt nghip

B mụn Tuyn Khoỏng

trong hai máy này có một máy dự phòng và một máy hoạt
động.
Nớc tuần hoàn đợc bơm lên bể chứa nớc tuần hoàn trong xởng
bằng bơm cát 6 7, trong đó có một bơm đợc sử dụng chính
còn một bơm dự phòng.
7.2.2 Cung cấp khí.
Trong xởng tuyển khoáng nhất là xởng sử dụng máy
lắng khí ép thì bộ phận cung cấp khí là không thể thiếu.
Ngoài việc cung cấp cho máy lắng hoạt động còn tạo ra sự
thoáng mát, đảm bảo vệ sinh môi trờng cho công nhân làm
việc.
Để cung cấp khí cho máy lắng làm việc dùng hai máy ép
khí TB 80 14 với năng suất 5000m3/h trong đó một máy làm
việc và một máy dự phòng.
Để đảm bảo vệ sinh môi trờng cho công nhân làm việc
trong xởng thì xởng tuyển cần tổ chức thông gió và hút bụi.
* Trong xởng có hai phơng pháp thông gió:
- Thông gió tự nhiên: Lợi dụng sự chênh lệch áp suất giữa không
khí trong xởng và ngoài xởng, ta thiết kế những cửa sổ thích
hợp, khi đó không khí sẽ đợc đa từ ngoài vào qua các cửa sổ.
- Thông gió nhân tạo: Sử dụng các quạt gió để hút không khí
chứa bụi ở trong ra ngoài xởng, và đa luồng khí sạch từ ngoài
vào.
Trong thực tế có hai sơ đồ thông gió là: thông gió toàn phần
và thông gió cục bộ, trong xởng tuyển ta áp dụng sơ đồ thông
gió cục bộ, thông gió ở tầng hầm, ở nơi có công nhân làm việc
nh đầu băng tải, các sàng bằng phơng pháp nhân tạo.

111

SVTH: Lờ Quyt Chin

111

GVHD: TS. Phm Vn Lun

ỏn tt nghip

B mụn Tuyn Khoỏng

CHNG VIII
An toàn lao động
8.1 tổ chức an toàn lao động trong xởng Tuyển khoáng.
Chính phủ đã ban hành các điều khoản bảo vệ an toàn lao
động, các nội quy, thông t của Bộ lao động hớng dẫn các ngành
các cấp để công nhân viên, cán bộ giữ gìn an toàn trong lúc
làm việc. An toàn lao động là một vấn đề cần thiết trong xởng tuyển do đó cần phải có ban tổ chức, ban thanh tra về
vấn đề an toàn lao động cùng với các ngành khác, phải có trách
nhiệm của mình với công việc, với mọi ngời và ngợc lại.
Theo định kỳ, ban kỹ thuật an toàn xởng phải có trách nhiệm
hớng dẫn chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức thực hiện
nghiêm chỉnh nội quy an toàn lao động, thờng xuyên đôn đốc
kiểm tra phát hiện kịp thời sai sót. Hàng tháng, hàng năm phải
tổ chức học an toàn cho cán bộ công nhân viên về bảo hộ lao
động. Sau khi học xong phải bố trí kiểm tra xem xét về bảo
hộ an toàn lao động. Phải thờng xuyên theo dõi công nhân viên
làm việc có đầy đủ có trách nhiệm hay không. Nếu xảy ra tai
nạn cần xử lý nghiêm khắc đồng thời phải đánh giá kỹ lỡng
tránh tái vi phạm. Trớc khi tuyển cán bộ công nhân vào làm việc
tại xởng nhất thiết phải huấn luyện kỹ công tác an toàn, thờng
xuyên kiểm tra công tác bảo hộ an toàn lao động, phát hiện
kịp thời những nguy cơ gây nên mất an toàn cho ngời và thiết
bị. An toàn lao động phải đợc coi là một trong số những vấn
đề quan trọng của xởng tuyển.
Các phòng ban, các đội phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau
và giúp đỡ ban kỹ thuật hoàn thành trách nhiệm của mình
trong xởng.
Mỗi ngời phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm lớn trong
công việc của mình.
Trong lao động An toàn là bạn, Tai nạn là thù đó là khẩu hiệu
mà tất cả công nhân viên phải tiến hành.
112

SVTH: Lờ Quyt Chin

112

GVHD: TS. Phm Vn Lun

ỏn tt nghip

B mụn Tuyn Khoỏng

8.2 các biện pháp an toàn trong xởng tuyển.
Với phơng châm an toàn để sản xuất, sản xuất phải an
toàn, xởng tuyển đặt ra các quy định cũng nh biện pháp để
đảm bảo công tác an toàn cho ngời và thiết bị.
8.2.1. An toàn về lao động.
- Tất cả những ngời làm việc trực tiếp trong xởng tuyển
khoáng phải huấn luyện về quy trình kỹ thuật của xởng và kỹ
thuật an toàn trong sản xuất. Những ngời có giấy chứng chỉ
học tập về chuyên môn và kỹ thuật an toàn mới đợc bố trí vào
làm việc trong xởng tuyển khoáng.
- Xởng chỉ đợc phép nhận những ngời có giấy chứng nhận đủ
sức khoẻ vào làm việc. Trong thời gian làm việc phải định kỳ
khám sức khoẻ, nếu sức khoẻ giảm sút phải chuyển sang công
việc khác cho phù hợp. Khi chuyển sang vị trí mới, công nhân
phải đợc hớng dẫn bổ sung về kỹ thuật an toàn ở vị trí đó.
- Tuỳ theo đặc điểm dây chuyền công nghệ, tính độc hại và
nguy hiểm trong sản xuất, xởng phải trang bị bảo hộ lao động
cho công nhân đầy đủ phù hợp với yêu cầu an toàn lao động.
- Công nhân phải qua đào tạo phù hợp trình độ chuyên môn
quy định nơi làm vệc.
- Công nhân phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội quy an
toàn lao động, trớc khi làm việc ngời công nhân phải : mặc
đầy đủ trang phục bảo hộ lao động theo quy định của nội
quy an toàn lao động, kiểm tra các dụng cụ an toàn trớc khi làm
việc; kiểm tra dụng cụ đồ nghề, dụng cụ che chắn bảo vệ
thiết bị; kiểm tra trang thiết bị và các phơng tiện chữa cháy;
kiểm tra các thiết bị đóng ngắt điện và tiếp đất.
- Trong thời gian làm việc ngời công nhân phải: thực hiện nghiêm
chỉnh các chỉ thị, mện lệnh hành chính của xởng và các yêu
cầu của nội quy kỹ thuật an toàn; không bỏ nơi làm việc; không
để nớc bắn vào các động cơ điện.

113

SVTH: Lờ Quyt Chin

113

GVHD: TS. Phm Vn Lun