Tải bản đầy đủ
1 Mục đích và yêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.

1 Mục đích và yêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Trong xưởng tuyển, công tác lấy mẫu là xác định thành phần vật chất của
vật liệu đầu và sản phẩm tuyển. Dựa vào kết quả phân tích mẫu này người ta xác
định hàm lượng, chỉ tiêu số lượng, chất lượng trong ca ngày, tháng, năm làm
việc, từ đó lập bảng cân bằng định lượng, bùn nước cho xưởng tuyển. Qua đó
đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị cũng như cả dây chuyền công nghệ
của xưởng tuyển. Từ đó đề ra phương pháp cải tiến chế độ làm việc của các thiết
393

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

393

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
bị cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Trong mỗi nhà máy tuyển khoáng đều phải
có bộ phận lấy mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS, bộ phận
này kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm cảu từng khâu công nghệ nhằm đảm
bảo sản phẩm trong từng khâu đạt chất lượng yêu cầu mà không gây lãng phí tài
nguyên.

394

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

394

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

6.1.2 Yêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.

Gồm: Chọn, gia công, phân tích mẫu, yêu cầu của công tác này đòi hỏi độ
chính xác rất cao bởi vì các kết quả phân tích sẽ làm cơ sở đánh giá đúng chất
lượng của vật liệu đầu vào và chất lượng của sản phẩm sau tuyển. Ngoài ra,
công việc lấy mẫu và kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và
nhanh chóng để kịp thời điều chỉnh công nghệ cho phù hợp với yêu cầu của chất
395

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

395

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
lượng sản phẩm sau tuyển, hạn chế thấp nhất những sản phẩm không đạt chất
lượng nhập kho ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ kho than.
6.2 Phương pháp lấy mẫu.
6.2.1.Lấy mẫu vật liệu ở trạng thái tĩnh.

Khi lấy mẫu vật liệu dạng rời ở trạng thái tĩnh gồm các phương pháp sau:
- Phương pháp xúc
396

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

396

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
- Phương pháp chọn mẫu bằng ống

Bộ môn tuyển khoáng

- Phương pháp khoan
- Phương pháp đào hố
- Phương pháp đào hào
- Phương pháp phân đoạn
- Phương pháp chia tư.
397

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

397

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim