Tải bản đầy đủ
b. Tính chọn gầu nâng than trung gian.

b. Tính chọn gầu nâng than trung gian.

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

3, 6.i.v.δ .ϕ
Tk
Q=

Trong đó: i là dung tích gầu

i = 16 lit

V là tốc độ của xích

v = 0,17 m/s

δ là khối lượng riêng của than trung gian ở trạng thái tơi xốp
Chọn δ = 1000 kg/m3
345

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

345

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng
ϕ = 0,7

ϕ là mức chất đầy gầu
Tk là bước gầu

Tk = 320 mm

3, 6.16.0,17.1000.0, 7
320
→ q=
= 21,42 t/h

→ Số gầu nâng cần dùng là: n =
346

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

1,15.Q40 1,15.19,81
=
= 1, 06
q
21, 42

346

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
=> Chọn 2 gầu nâng than trung gian ∃ 0 – 4C. (mỗi máy lắng 1gầu
nâng)
c. Tính chọn gầu nâng khử nước cám hố gầu.
- Sơ bộ chọn gầu nâng ∃ 0 – 4C.
- Năng suất gầu nâng tính theo công thức:

347

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

347

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

3, 6.i.v.δ .ϕ
Tk
q=

Trong đó: i là dung tích gầu

i = 16 lit.

V là tốc độ của xích

v = 0,16 m/s

δ là khối lượng riêng của than trung gian ở trạng thái tơi xốp
Chọn
348

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

δ = 900 kg/m3
348

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim