Tải bản đầy đủ
XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN

XÁC ĐỊNH VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
- Phần xây dựng.

Bộ môn tuyển khoáng

- Phần lắp đặt thiềt bị.
- Phần mua sắm trang thiết bị.
- Phần chi phí kinh tế.

493

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

493

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
10.1 Dự toán về xây dựng.

Bộ môn tuyển khoáng

Với chỉ tiêu xây dựng tính cho một tấn than nguyên khai là 160000 đồng.
Thiết kế xưởng tuyển khoáng 2 triệu tấn/năm.
Dự toán phần xây dựng:
VXD =160000. 2.106 = 320.000.106 đồng
494

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

494

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
10.2 Dự toán phần lắp đặt thiết bị:

Bộ môn tuyển khoáng

Chi phí cho thiết bị (Thiết bị công nhệ và thiết bị điện) tính cho một tấn
than nguyên khai tuyển lắng là: 130000 đồng.
Theo yêu cầu cần thiết kế năng suất của xưởng là 2 triệu tấn/ năm.
Tổng chi phí lắp đặt và mua sắm thiết bị:
495

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

495

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
VTB = 130000 . 2 .106 = 260.000.106 đồng.

Bộ môn tuyển khoáng

10.3 Dự toán phần chi thiết kế cơ bản khác.
- Chi phí khảo sát, thiết kế kỹ thuật nghiên cứu lấy bằng 5% dự toán xây
dựng và lắp đặt thiết bị:
V1 = 0,05.( 320,000.106 + 260,000.106) = 29000.106 đồng.
496

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

496

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
- Chi phí xây dựng nhà cho cán bộ công nhân ăn ở sinh hoạt tạm thời giữa
ca lấy bằng 5% chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị:
V2 =V1 = 29000.106 đồng.
- Chi phí quản lý của bản thiết kế, cả chi phí giám sát và thi công lấy bằng
20% dự toán xây dựng và lắp đặt thiết bị.
497

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

497

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
V3 = 0,2.(320,000.106 +260,000.106) = 116,000.106 đồng.
- Chi phí đào tạo cho cán bộ công nhân sản xuất sau này, và chi phí cho
chuẩn bị sản xuất thử bằng 5% dự toán xây dựng và lắp đặt thiết bị:
V4 =V1 = 29000.106 đồng.
- Tổng chi phí kiến thiết cơ bản khác:
498

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

498

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
VK = V1 + V2 + V3 + V4 = 3V1 +V3

Bộ môn tuyển khoáng

VK = 3. 29000.106 +116000.106 = 203000.106 đồng
- Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
V = Vxd + Vtb + Vk = 320000.106 + 260000.106 +203000.106
=783000.106 đồng
499

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

499

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

500

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

500

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

501

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

501

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

CHƯƠNG XI
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ
CỦA VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
11.1 Suất đầu tư.

502

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

502

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng
V
U = Q ; Đồng/tấn sản phẩm.

Trong đó:
U: Vốn đầu tư tính cho một đơn vị sản phẩm sản suất theo công suất
thiết kế của nhà máy trong một năm.
V: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản:
503

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

503

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim