Tải bản đầy đủ
LẤY MẪU KIỂM TRA KỸ THUẬT

LẤY MẪU KIỂM TRA KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Trong xưởng tuyển, công tác lấy mẫu là xác định thành phần vật chất của
vật liệu đầu và sản phẩm tuyển. Dựa vào kết quả phân tích mẫu này người ta xác
định hàm lượng, chỉ tiêu số lượng, chất lượng trong ca ngày, tháng, năm làm
việc, từ đó lập bảng cân bằng định lượng, bùn nước cho xưởng tuyển. Qua đó
đánh giá hiệu quả làm việc của các thiết bị cũng như cả dây chuyền công nghệ
của xưởng tuyển. Từ đó đề ra phương pháp cải tiến chế độ làm việc của các thiết
393

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

393

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
bị cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Trong mỗi nhà máy tuyển khoáng đều phải
có bộ phận lấy mẫu và kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS, bộ phận
này kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm cảu từng khâu công nghệ nhằm đảm
bảo sản phẩm trong từng khâu đạt chất lượng yêu cầu mà không gây lãng phí tài
nguyên.

394

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

394

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

6.1.2 Yêu cầu của công tác lấy mẫu và kiểm tra kỹ thuật.

Gồm: Chọn, gia công, phân tích mẫu, yêu cầu của công tác này đòi hỏi độ
chính xác rất cao bởi vì các kết quả phân tích sẽ làm cơ sở đánh giá đúng chất
lượng của vật liệu đầu vào và chất lượng của sản phẩm sau tuyển. Ngoài ra,
công việc lấy mẫu và kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và
nhanh chóng để kịp thời điều chỉnh công nghệ cho phù hợp với yêu cầu của chất
395

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

395

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
lượng sản phẩm sau tuyển, hạn chế thấp nhất những sản phẩm không đạt chất
lượng nhập kho ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ kho than.
6.2 Phương pháp lấy mẫu.
6.2.1.Lấy mẫu vật liệu ở trạng thái tĩnh.

Khi lấy mẫu vật liệu dạng rời ở trạng thái tĩnh gồm các phương pháp sau:
- Phương pháp xúc
396

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

396

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
- Phương pháp chọn mẫu bằng ống

Bộ môn tuyển khoáng

- Phương pháp khoan
- Phương pháp đào hố
- Phương pháp đào hào
- Phương pháp phân đoạn
- Phương pháp chia tư.
397

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

397

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

6.2.2.Lấy mẫu vật liệu ở trạng thái di động.

Vật liệu từ nơi khai thác được vận chuyển về xưởng bằng toa xe hoặc ôtô,
tại chỗ chuyển tải các sản phẩm trung gian và các thành phẩm của xưởng được
vận chuyển bằng băng tải hoặc chảy trong máng kín được gọi là vật liệu di động.
Việc lấy mẫu ở trạng thái di động có độ chính xác cao hơn việc lấy mẫu ở
trạng thái tĩnh, có hai phương pháp lấy mẫu ở trạng thái di động:
398

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

398

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
+ Cắt dọc dòng

Bộ môn tuyển khoáng

+ Cắt ngang dòng
Để lấy mẫu trong xưởng Tuyển Khoáng người ta hay dùng phương pháp
cắt ngang dòng. Còn phương pháp cắt dọc dòng chỉ áp dụng trong phòng thí
nghiệm, bên cạnh các phương pháp trên ta còn có thể lấy mẫu trên các phương
tiện vận chuyển.
399

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

399

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
- Lấy mẫu dọc dòng: Khi lấy mẫu phải đảm bảo khoảng cách thời gian giữa
hai lần cắt dòng (hai lần lấy mẫu kế tiếp nhau phải bằng nhau). Tốc độ cắt dòng
phải đều đặn toàn bộ thiết diện dòng. Nội dung của phương pháp cắt dọc dòng
tại một điểm xác định của dòng vật liệu di động. Gạt toàn bộ tiết diện ngang của
dòng vật liệu vào mẫu.

400

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

400

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

6.2.3 Lấy mẫu từ phương tiện vận chuyển.

Than nguyên khai của các mỏ đưa về xưởng bằng toa xe trọng lượng các
toa xe khác nhau nên khi lấy mẫu cần chú ý các điểm sau:
- Với than chứa trong thiết bị vận chuyển có cùng tải trọng lớn thì số mẫu
được phân bố đều cho các đơn vị vận chuyển có cùng tải trọng đó.
401

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

401

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
- Với than chứa trong thiết bị vận chuyển khác nhau thì số mẫu đơn phân
bố theo tỷ lệ khối lượng than chứa trong từng nhóm đơn vị vận chuyển của cùng
tải trọng trong mỗi nhóm phân bố đều các mẫu đơn cho mỗi đơn vị vận chuyển.
- Khi số lượng đơn vị vận chuyển nhiều hơn số mẫu đơn cần lấy mẫu cơ
sở thì cho phép lấy số mẫu đơn để mỗi đơn vị vận chuyển lấy một mẫu đơn.
402

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

402

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Trong trường hợp số mẫu đơn quy định không thể phân bố đều cho các
đơn vị vận chuyển thì cho phép tăng số mẫu đơn để mỗi đơn vị vận chuyển nhận
được một số mẫu đơn bằng nhau.
6.3 Phân loại mẫu.
6.3.1 Mẫu phân tích rây.


Điểm lấy mẫu là than nguyên khai và các sản phẩm đập, sàng.

403

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

403

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim