Tải bản đầy đủ
Vỡ số người nhặt tay trong 1 ca hơn 8 người nên ta không chọn phương án nhặt tay than cấp hạt lớn mà chọn phương pháp đập cấp +100 xuống –100mm, sau đó gộp với –100mm trong than nguyên khai.

Vỡ số người nhặt tay trong 1 ca hơn 8 người nên ta không chọn phương án nhặt tay than cấp hạt lớn mà chọn phương pháp đập cấp +100 xuống –100mm, sau đó gộp với –100mm trong than nguyên khai.

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
*Đập than cấp hạt +100mm
Than cấp hạt +100mm sau khi đập xuống -100mm sẽ tạo thành các cấp
hạt nhỏ hơn. Thành phần độ hạt sản phẩm phụ thuộc vào tính chất than đưa đập
và loại máy đập chọn dùng.
Trong thực tế thiết kế xưởng người ta đưa đập các cấp hạt lớn , sau đó đưa
phân tích rây , phân tích chìm nổi các cấp hạt thuộc sản phẩm đập và đưa phân
tích độ tro các cấp tỷ trọng .
106

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

106

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Do không có kết quả thí nghiệm nên giả thiết rằng : thành phần độ hạt sản
phẩm đập tương tự như thành phần độ hạt các cấp hạt nhỏ hơn giới hạn trên đưa
tuyển trong than nguyên khai.
Thu hoạch các cấp hạt trong sản phẩm đập tính như sau:
- Nếu gọi γit là thu hoạch cấp hạt thứ i trong than nguyên khai trước khi
đập cấp +100mm
γ+ là thu hoạch cấp hạt +100mm đưa đập.
107

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

107

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Khi đó thu hoạch cấp hạt thứ i trong sản phẩm đập γis được tính theo công
thức:

γis = γit * γ+ / (100- γ+ ) % (7)

- Gọi γi là thu hoạch cấp hạt thứ i trong than nguyên khai sau khi đập cấp
hạt lớn.
γi = γ it + γ is : %
(8)
*Độ tro than cấp hạt thứ i trong than nguyên khai sau khi đập cấp hạt lớn được
tính như sau :
108

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

108

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Do không có kết quả thí nghiệm nên giả thiết rằng độ tro các cấp hạt lớn
và độ tro các cấp hạt trong sản phẩm đập đều như nhau.
Gọi Ait ,γit là độ tro và thu hoạch cấp hạt thứ i trong than nguyên khai
trước khi đập cấp hạt lớn.
A+, γ+ là độ tro và thu hoạch than cấp hạt lớn .
Khi đó độ tro và thu hoạch than cấp hạt thứ i sau khi đập cấp hạt lớn Ai ,γi
được tính bằng công thức :
109

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

109

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng
Ai =

Ait * γ it + A+ * γ +
γi

%

(9)

Kết quả tính cho ở bảng 9

110

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

110

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

111

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

111

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

Do không có kết quả phân tích chìm nổi nên trong thiết kế giả thiết rằng:
Thành phần tỷ trọng của một cấp hạt bất kỳ nào đó nhận được sau khi đập
cấp lớn, cũng tương tự như thành phần tỷ trọng của cấp hạt đó trước khi đập, trừ
thu hoạch của hai cấp tỷ trọng lớn nhất và nhỏ nhất là thay đổi làm thay đổi độ
tro của cấp hạt đó sau khi đập cấp hạt lớn, còn độ tro của các cấp tỷ trọng trong
112

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

112

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
cấp hạt khác thì không thay đổi. Nếu gọi thu hoạch của cấp tỷ trọng nhỏ nhất (1,4) là X và lớn nhất (+2,0) là Y thì ta có hệ phương trình sau :
X + (1,4 – 1,5) +……. + (1,9 – 2,0) + Y = 100
X.A (-1,4) + …….+(1,9 – 2,0). A (1,9 – 2,0) + Y.A(+2,0)= 100.A0
Dựa vào kết quả bảng 7 và bảng 9, giải hệ phương trình ta có
Kết quả tính cho trong bảng 10
113

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

113

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

114

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

114

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Bảng 10 : Thành phần tỷ trọng than các cấp hạt sau khi đập cấp hạt +100mm

115

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

115

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

116

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

116

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim