Tải bản đầy đủ
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp
2.1. Tổng hợp số liệu tính chất than nguyên khai
1. Lập bảng thành phần độ hạt than nguyên khai
Gọi

Bộ môn tuyển khoáng

γ c %: Thu hoạch than từng cấp hạt trong từng mỏ .
η : Tỷ lệ tham gia của từng mỏ so với than nguyên khai tính bằng

phần đơn vị.

Khi đó thu hoạch than cấp thứ i trong từng mỏ so với than nguyên khai là γ i
%:
76

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

76

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng
γ i = γ c .η ,

Gọi γ hi

%
là thu hoạch của cấp hạt thứ i trong than nguyên khai:
γ

hi

= ∑γ i ,

%

Gọi Ai% : Độ tro than cấp hạt thứ i thuộc từng mỏ .
Am%: Độ tro than từng cấp hạt thứ i thuộc than nguyên khai.

77

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

77

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

∑ γ .A
Am = ∑ γ
i

i

i

Kết quả tính cho ở bảng 4:
Bảng 4 : Thành phần độ hạt than nguyên khai
Cấp hạt (mm)
Mỏ Hà Tu
Mỏ Núi Béo
A%
A%
γc %
γh %
γc %
+250
3,72
26,8
1,67
3,5
26,03
78

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

78

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

γh %
1,92

N
γh
3,

Đồ án tốt nghiệp
100 - 250
50 - 100
35 - 50
15 - 35
6 – 15
3–6
1–3
0.5 - 1
-0,5

4,18
8,29
10,07
12,81
16,22
10,58
9,48
7,84
16,81

79

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

25,55
24,51
25,17
22,29
21,36
21,52
19,86
18,25
22,65

1,88
3,73
4,53
5,76
7,3
4,76
4,27
3,53
7,57

Bộ môn tuyển khoáng
7,24
24,43
3,98
9,47
22,52
5,21
10,26
21,58
5,64
17,53
21,03
9,64
18,41
19,85
10,13
7,56
18,25
4,16
8,87
20,15
4,88
6,05
22,07
3,33
11,11
21,54
6,11

79

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

5,
8,
10
15
17
8,
9,
6,
13

Đồ án tốt nghiệp
Cộng

100

22,35

45

Bộ môn tuyển khoáng
100
21,26
55

2. Lập bảng thành phần tỷ trọng than mỗi mỏ
Gọi γ hi%: Thu hoạch từng cấp tỷ trọng thứ i trong mỗi cấp hạt của mỗi mỏ
so với than nguyên khai.
γ c%: Thu hoach cấp tỷ trọng thứ i so với mỗi cấp hạt trong mỗi mỏ.
80

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

80

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

10

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
γ h%: Thu hoạch của cấp hạt thứ i của mỏ đó so với than nguyên khai.
γ hi =

γ h .γ c
100 %

Kết quả tính cho ở bảng 5, bảng 6.
Bảng 5 : Thành phần tỷ trọng than các cấp thuộc mỏ Khe Chàm.

81

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

81

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

82

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

82

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng
Bảng 5(tiếp)

83

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

83

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

84

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

84

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

85

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

85

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn tuyển khoáng
Bảng 6 : Thành phần tỷ trọng than các cấp thuộc mỏ Cọc Sáu.

86

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

86

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim