Tải bản đầy đủ
PHẦN II: PHẦN KỸ THUẬT

PHẦN II: PHẦN KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp

58

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

58

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

59

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

59

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

60

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

Bộ môn tuyển khoáng

60

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp

Bộ môn tuyển khoáng

CHƯƠNG I
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
Thiết kế xưởng tuyển than Hòn Gai
Năng suất 2,0 triệu tấn/năm.
Than nhận từ hai mỏ:
61

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

61

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim

Đồ án tốt nghiệp
- Mỏ Hà Tu : 45%

Bộ môn tuyển khoáng

- Mỏ Núi Béo: 55%
Độ ẩm than nguyên khai W = 7%
Yêu cầu độ tro than sạch At = 5.5%
Yêu cầu độ tro đá thải Ađ = 75%

62

SVTH: Hoàng Xuân Tiến
Dung

62

GVHD: PGS.TS Nhữ Thị Kim