Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG IIĐÁNH GIÁ VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG TY ALC2

CHƯƠNG IIĐÁNH GIÁ VĂN HÓA TỔ CHỨC CÔNG TY ALC2

Tải bản đầy đủ

29
+ Chi nhánh Cơng ty cho th tài chính II tại Tây Bắc Sài Gòn
+ Chi nhánh Cơng ty cho th tài chính II tại Cần Thơ
+ Phòng giao dịch Đơng Sài Gòn.
Trong tương lai gần, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng th tài chính, ALC2 sẽ
xem xét mở thêm một số Chi nhánh, điểm giao dịch tại các trung tâm sản xuất lớn,
khu cơng nghiệp tập trung như: Khu cơng nghiệp Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.
2.1.2. Sơ đồ tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC

Kiểm tra trưởng

P.Tổng giám đốc

Phòng Hành
chính nhân sự

Phòng Kế
toán

Chi nhánh
Đà Nẵng

Chi nhánh
Khánh Hòa

P.Tổng Giám đốc

Phòng Tin
học

Chi nhánh
Cần Thơ

Phòng
Cho thuê

Phòng
Tổng hợp

Chi nhánh
Bình Dương

Chi nhánh
Nam Sài Gòn

Phòng giao
dòch

Sơ dồ số 1 : Sơ đồ tổ chức ALC2
(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Cơng ty ALC2)

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất về điều hành trực tiếp của Cơng ty với
sự trợ giúp của hai Phó Giám đốc: Phó giám đốc phụ trách cho th, kế hoạch, tổng
hợp và có quyền thay mặt giám đốc giải quyết cơng việc khi giám đốc đi vắng, Phó

30
giám đốc hành chính tổ chức, tài chính và tin học. Tại mỗi phòng sẽ có các trưởng
phòng điều hành những cơng việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc. Cơ
cấu phòng ban sẽ thay đổi dựa theo u cầu quản lý, quy mơ và tình hình phát triển
của Cơng ty mà có những thay đổi thích hợp.
Bảng 2: Số liệu thống kê chỉ tiêu đào tạo
ĐVT: lượt đào tạo
Chỉ tiêu

2005

2006

2007

2008

- Sau đại học

10

22

28

30

- Đại học, cao đẳng

56

152

200

250

- Trung cấp

25

18

32

20

- Chưa qua đào tạo

16

20

22

36

107

212

282

336

Tổng cộng

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự Cơng ty ALC2)
Tổng số cán bộ nhân viên của ALC2 tính đến cuối năm 2008 là 336 người, trong
đó có 250 người có trình độ từ đại học, cao đẳng trở lên, chiếm tỷ trọng 74,07%, đặc
biệt là những người có trình độ sau đại học đều nắm giữ các vị trí quan trọng của
Cơng ty. Điều này giúp cho Cơng ty trong việc tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ
thuật, những tri thức mới để đưa vào ứng dụng thực tiễn Cơng ty.
Xét về độ tuổi lao động, tuổi bình qn của cán bộ cơng nhân viên là 31, trong
đó tuổi lãnh đạo từ cấp phòng trở lên là 38,5. Tuổi bình qn của đội ngũ nhân viên là
28. Do đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải có kiến thức sâu về tài
chính và có trình độ ngoại ngữ nhất định. Chính vì vậy mà khi thành lập và phát triển
mạng lưới của Cơng ty ALC2, các đối tượng trẻ được ưu tiên tuyển dụng do đáp ứng
các điều kiện về cơng việc của Cơng ty.
2.2. VĂN HĨA ALC2
2.2.1. Cơ sở hình thành
Văn hóa tổ chức ALC2 được hình thành từ những yếu tố sau:

31
Thứ nhất, từ đặc thù của ngành nghề kinh doanh, chun kinh doanh mặt hàng
đặc biệt đó là tiền tệ, tiếp xúc và phục vụ cho các đối tượng là những cá nhân, tổ chức
hoạt động sản xuất kinh doanh trong một nền kinh tế năng động và đầy tiềm năng phát
triển như Việt Nam nên Cơng ty ALC2 cũng đã xác định được là phải tạo cho Cơng ty
một nền tảng văn hóa tổ chức thể hiện sự bài bản, nghiêm túc trong việc xây dựng và
thực hiện các quy tắc văn hóa tổ chức của Doanh nghiệp.
Thứ hai, từ những giai đoạn thăng trầm trên con đường phát triển, từ những u
cầu bức thiết để có thể tồn tại, phát triển, trong điều kiện khó khăn chồng chất…;
Lãnh đạo và các thành viên Cơng ty ALC2 đã nỗ lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn,
vươn tới những thành tích vượt bậc trong sản xuất kinh doanh. Q trình đó đã dần
hình thành nên triết lý quản trị kinh doanh đặc thù và những nét văn hóa riêng có của
mình. Đó là:
• Tính cộng đồng cao, hành xử đồng thuận vì lợi ích chung.
• Tinh thần học tập, cầu tiến.


Tinh thần tiết kiệm,Hệ thống quản trị chặt chẽ.
- Thứ ba, chương trình Văn hóa ALC2 được thơi thúc bởi nghị quyết Hội

nghị BCH TƯ lần 5 (khóa VIII) về việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội
cơng bằng, văn minh, tiến bộ.
Đúc kết q trình thực tiễn, những đặc điểm trong 5 năm hoạt động sau khi cấu
trúc lại Cơng ty; Chi bộ Đảng ALC2 đã tổng kết trình Đảng bộ khối Ngân hàng
Tp.HCM thơng qua “Chương trình Văn hóa ALC2” với các nội dung:
Xác định tư tưởng chủ đạo trong hoạt động : Là một đơn vị sở hữu Nhà nước,
thành viên của Ngân hàng nơng nghiệp&PTNT Việt Nam vì vậy ALC2 phải định
hướng các hoạt động kinh doanh thuần túy kết hợp với việc thực hiện các chính sách
kinh tế tổng thể của Chính phủ trong cũng như các điều hành vĩ mơ nền kinh tế đất
nước. Các hoạt động kinh doanh của ALC2 phải dành một phần lớn nguồn vốn phục

32
vụ cho chính sách “Tam nơng” của Chính Phủ bằng cách đầu tư vào các ngành nghề,
các doanh nghiệp hoạt động trong sản xuất nơng nghiệp hoặc phục vụ ngành nơng
nghiệp. Cụ thể :
Chú trọng về chất lượng phục vụ, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu
thay đổi thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất…của các doanh nghiệp khách hàng,
làm cho cuộc sống ngày càng tốt hơn là mục tiêu, là đạo đức kinh doanh mà ALC2 và
các Doanh nghiệp khách hàng của mình cùng theo đuổi.
Cơng ty ALC2 xem đối tác của mình là “Bạn”. ALC2 và bạn hợp tác thân thiện,
gắn bó bền chặt, cùng chung vận hội, cùng nhau phát triển. Bằng tất cả khả năng có
thể, Cơng ty ALC2 ln thỏa mãn nhu cầu của bạn, từ đó Cơng ty có thêm cơ hội phát
triển, mọi thành viên có thêm cơ hội tiến bộ
Tổng kết q trình hình thành các đặc trưng văn hóa Cơng ty : Thành lập một bộ
phận chun trách để thực hiện việc tổng kết đánh giá q trình hình thành và phát
triển của văn hóa trong Cơng ty, đồng thời chỉ ra được những đặc trưng, ưu việt của
văn hóa đó. Bộ phận này còn có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong
việc thiết lập các thể chế hoạt động trên cơ sở vận hành các yếu tố văn hóa tiêu biểu
để tạo ra bản sắc riêng mang nhiều yếu tố tích cực.
Qui định các hình thức, thái độ hành vi ứng xử : văn bản hóa các quy tắc về
hình thức, thái độ hành vi ứng xử để cả tập thể cùng thực hiện và giám sát nhau thực
hiện tốt.
Chọn ngày truyền thống hàng năm của Cơng ty: Ngày ALC2 14/7
2.2.2. Giá trị văn hóa ALC2
2.2.2.1. Sứ mạng (Mission Statement)
Từ năm 2000, xuất phát từ những định hướng phát triển của ngành và xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế, Cơng ty ALC2 đã đề ra cho mình sứ mạng thể hiện chiến lược
trong dài hạn là:

33

“Cơng ty cho th tài chính II – Một kênh dẫn vốn hiệu quả, kịp thời hỗ
trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam”
Để có thể thực hiện được sứ mạng đó đó, các chiến lược hành động, các chương
trình marketing, quảng bá thương hiệu, quản trị, đầu tư cơng nghệ tin học, nghiên cứu
phát triển, nhân lực, mở rộng màng lưới, liên danh, liên kết… được xây dựng chi tiết
và triển khai trong tồn Cơng ty. Các chương trình chiến lược được phân thành 3
nhóm chính và cụ thể hóa thành 9 chương trình:
1. Nhóm Chủ lực: Nhóm chủ lực có sứ mạng tiếp thị tổng lực, giới thiệu sản
phẩm dịch vụ cho th tài chính. Ngồi ra nhóm chủ lực còn có sứ mạng quản trị hệ
thống chất lượng cho th, quản trị rủi ro tín dụng. Từ đó sẽ cắt giảm chi phí, nâng
cao sức cạnh tranh của Cơng ty.
2. Nhóm Phát triển: Nhóm phát triển có sứ mạng hiện đại hóa kỹ thuật, cơng
nghệ và nghiên cứu phát triển. Quản lý hiệu quả và tái cấu trúc Cơng ty trong tình
hình mới, từ đó gia tăng tiềm lực tài chính, thu hút nguồn vốn đầu tư.
3. Nhóm Bền vững: Nhóm bền vững có sứ mạng đào tạo, phát triển nguồn nhân
lực và thu hút nhân tài. Bên cạnh đó còn có sứ mạng xây dựng, phát triển “Chương
trình Văn hóa ALC2”, tham gia các hiệp hội, liên kết hợp tác với các tổ chức kinh tế,
xã hội và văn hóa.
Các nhóm cơng tác và chương trình hoạt động được triển khai đồng bộ, thống
nhất, có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với nhau.
2.2.2.2. Tư tưởng chủ đạo

“Cùng hợp tác, cùng phồn thịnh”
Tư tưởng chủ đạo này định hướng mọi nhận thức và hoạt động trong tồn
Cơng ty; Là tơn chỉ hoạt động, là sứ mạng của Cơng ty ALC2.
Nâng cao chất lượng phục vụ, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho cơng việc
kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện thay đổi, trang
bị mới máy móc dây chuyền thiết bị, phương tiện vận tải… làm cho cuộc sống

34
ngày càng tốt hơn là mục tiêu, là đạo đức kinh doanh mà ALC2 và các Doanh
nghiệp khách hàng của mình cùng theo đuổi.
Cơng ty ALC2 xem đối tác của mình là “Bạn”. ALC2 và bạn hợp tác thân
thiện, gắn bó bền chặt, cùng chung vận hội, cùng nhau phát triển. Bằng tất cả khả
năng có thể, Cơng ty ALC2 ln thỏa mãn nhu cầu của bạn, từ đó Cơng ty có thêm
cơ hội phát triển, mọi thành viên có thêm cơ hội tiến bộ.
2.2.2.3. Các yếu tố cấu thành Văn hóa ALC2
• Những biểu tượng, hành vi văn hóa ALC2
Biểu tượng (logo)

Trong logo của ALC2: Nền logo màu xanh thể hiện một mơi trường họat
động rộng lớn, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề mà ALC2 có tham gia tài trợ tín
dụng phát triển; chữ ALC2 được vẽ cách điệu thành một chiếc chìa khóa vàng thể
hiện khi bạn đến hợp tác với ALC2 là bạn đã được nắm trong tay chìa khóa vàng
để mở cách cửa của sự thành cơng- một cơ hội bằng vàng - ngồi ra trong logo
còn có một chữ A rất lớn cũng là thể hiện cho Ngân hàng mẹ: Ngân hàng nơng
nghiệp và phát triển nơng thơn Việt Nam: Agribank. Các đường nét, màu sắc của
lơgo được kết hợp nhuần nhuyễn vừa thể hiện sự hiện đại, chắc chắn và đầy sáng
tạo nhưng cũng khơng thiếu những đường nét mềm mỏng thanh thốt thể hiện sự
uyển chuyển trong các họat động

35
ALC2 là tên riêng của Cơng ty, thương hiệu được nhiều người biết, là Cơng
ty cho th tài chính hàng đầu Việt Nam chiếm hơn 40% thị phần cho th tài
chính tại Việt Nam
Đồng phục: Khi làm việc mọi người có đồng phục. Có sự thống nhất về quy
cách đồng phục giữa Hội sở Cơng ty và các Chi nhánh trực thuộc. Qui định đồng
phục: Lãnh đạo cấp Tổng giám đốc và các Phó tổng: Áo vest đính logo vàng,
quần tây, giầy tây màu đen; Đồng phục nam: Áo sơmi dài tay màu vàng thêu logo
Cơng ty, quần tây sẫm màu. Nữ: sơmi trắng, đầm chấm gối mầu sẫm.
Huy hiệu vàng (logo vàng): Đây là huy hiệu hình lơgo được đúc bằng vàng
9999 trọng lượng 1 chỉ, mỗi cán bộ CNV chính thức được cấp 1 huy hiệu và u
cầu sử dụng trong các dịp hội họp, lễ nghi quan trọng của Cơng ty và giao tế.
Ngòai ra, huy hiệu trên còn được tặng cho các khách hàng có mối quan hệ tín
dụng tốt với Cơng ty và đây là biểu tượng của sự tin cậy và được đi đơi với một
số quyền ưu tiên khi giao dịch..
Các nghi thức qui định
Ngày ALC2 14/7, là ngày thành lập Cơng ty và bắt đầu cho một sự nghiệp
đầu tư của một tổ chức tín dụng phi ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam Cơng ty
cho th tài chính II Ngân hàng nơng nghiệp &phát triển Nơng thơn Việt Nam.
Ngày này sẽ tổ chức Ngày kỷ niệm ALC2 (Một kiểu nghi lễ Đại hội cơng nhân
viên chức, ). Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tranh tài giữa các đơn vị
(hội thao, hội thi văn nghệ, thi nấu ăn, thi hát karaoke, thi cắm hoa…).Mỗi năm
một sự kiện. Sự kiện ALC2 là sự kiện nổi bật nhất của Cơng ty trong năm, được
bỏ phiếu bình chọn từ cuộc họp Giao ban lớn cuối năm. Được Tổng Giám đốc
cơng bố trong Tiệc lớn tồn Cơng ty.
Một số sinh hoạt nghi lễ/nghi thức riêng:
“Giao ban cuối năm”: Là cuộc họp giao ban vào tuần lễ cuối năm với thành
phần mở rộng đến những cán bộ ưu tú và tồn cán bộ chủ chốt của các Cơng ty con.
Nội dung: Tổng giám đốc báo cáo ngắn gọn về tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính;

36
Tổng kết Chương trình sáng kiến cải tiến, cơng tác thi đua năm; Bình chọn một sự
kiện trong năm.
Bình chọn “Thần tài Cơng ty” khai mạc “Tiệc lớn” và bình chọn Thần Tài
Cơng ty là người trẻ tuổi tiêu biểu. Trẻ vì Cơng ty đặt niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng
kế thừa cho tương lai. Tiêu biểu vì người được chọn phải có năng lực, triển vọng và
được Ban chấp hành Đồn thanh niên Cơng ty bình chọn từ sự giới thiệu của các chi
đồn thành viên. Nghi thức này thể hiện sự mong đợi của Cơng ty đối với nguồn nhân
lực kế thừa. Thể hiện quyết tâm và nỗ lực phấn đấu khơng ngừng của thế hệ trẻ ALC2
tiếp bước thế hệ đi trước, đưa ALC2 lên tầm cao mới, góp phần vào những thành tựu
của ALC2 trong sự nghiệp “Phát triển bền vững, Hội nhập thành cơng”.

Hai Thần tài năm Kỷ Sửu trong buổi tiệc lớn.
Nguồn hình ảnh: P.HCNS ALC2

Thi thể hiện bài hát truyền thống Cơng ty. Bài hát truyền thống của Cơng ty “
ALC2 tỏa sáng niềm tin” do nhạc sỹ Vũ Trung sáng tác sẽ được các thành viên đăng
ký thể hiện qua nhiều phong cách nhạc tại buổi tiệc. Nghi thức này mang ý nghĩa như
là sự phục vụ trong Tiệc lớn của Ban lãnh đạo Cơng ty đối với tồn thể cán bộ cơng
nhân viên ALC2 sau một năm hoạt động.

37

Nhân viên hào hứng với buổi thi nấu ăn trong buổi tiệc lớn.
Nguồn hình ảnh: P.HCNS ALC2

Xét trao Huy hiệu vàng ALC2 cho những nhân viên tân tuyển được ký hợp đồng
lao động chính thức nhằm mục đích tơn vinh những cán bộ nhân viên đã gắn bó với
ALC2 và được xác định mức đóng góp vào sự họat động của Cơng ty. Điều đó còn thể
hiện lòng trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến cho thành quả ngày nay của
ALC2.


Những chuẩn mực văn hóa ALC2

Qui định về thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty:
Cộng đồng ALC2 có một trật tự nhất định: Cá nhân phục tùng tổ chức, thành
viên phục tùng Cơng ty, Cơng ty phục tùng Nhà nước. Cơng ty đặt lợi ích Nhà nước
lên trên, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ, kịp thời. Cơng ty và các thành viên có cùng lợi
ích, cùng phát triển hài hòa, hợp lý. Người cấp dưới phục tùng người cấp trên. Người
cấp trên lao động nhiều hơn người cấp dưới, thương u, độ lượng với người cấp
dưới.

38
Các hoạt động của Cơng ty minh bạch, mọi khu vực phải được kiểm sốt, thơng
tin đảm bảo, kịp thời. Bảo mật thơng tin là qui định bắt buộc. Mọi thành viên chỉ đưa
thơng tin khi được phép.
Mọi việc tiến hành theo kế hoạch, làm việc đúng giờ, hội họp đúng giờ. Việc
hơm nay khơng để ngày mai.
Từng cá nhân, từng bộ phận, tồn Cơng ty sẵn sàng đáp ứng mọi u cầu đột
xuất.
Thu nhập, lương, thưởng rõ ràng, kịp thời.
Chào hỏi lịch sự hòa nhã.
Nghỉ ngơi vui chơi: Các hoạt động văn thể mỹ do Cơng đồn bảo trợ, Đồn
thanh niên nòng cốt. Du lịch tập thể được chi từ quỹ phúc lợi. Q sinh nhật được trao
trân trọng, kịp thời.
Khi hữu sự mọi cá nhân được sự giúp đỡ của cộng đồng. Lập Quỹ tương trợ giúp
các thành viên khó khăn.
Trọng tình nghĩa, Cơng ty tích cực làm cơng tác xã hội. Mọi thành viên Cơng ty
là người láng giềng tốt trong cộng đồng dân cư.
Những thói quen đã trở thành chuẩn mực hành vi, được ngầm hiểu như là các qui
định bất thành văn: “Hết việc, khơng hết giờ”; hoạt động kinh doanh, phục vụ khách
hàng với tinh thần “Chất lượng cao, hao phí ít”; phong cách làm việc đề cao hiệu quả,
tiết kiệm thời gian và chi phí; là tinh thần cầu thị, ham học hỏi.Những giá trị cốt lõi của Văn hóa ALC2

Với tơn chỉ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, làm cho cuộc sống
ngày càng tốt hơn. Trong hoạt động kinh doanh, ALC2 ln xem đối tác của mình
là Bạn. Mọi hoạt động phải gắn liền với lợi ích dài hạn, bền vững cho Cơng ty, khách
hàng và cộng đồng xã hội.
Tinh thần cộng đồng cao. Mọi nhận thức và hành xử đều dựa trên ngun tắc lợi
ích chung trong cộng đồng ALC2, lợi ích song phương với đối tác.

39
Hệ thống quản lý, phối hợp hành động trong nội bộ được kiểm sốt chặt chẽ
theo qui trình, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có vấn đề phát sinh. Quyền hạn và trách
nhiệm cá nhân được qui định rõ, được tơn trọng và đề cao.
Tinh thần cầu tiến, u thích và ủng hộ ý tưởng mới.
2.2.2.4. Những đặc trưng Văn hóa ALC2
Văn hóa tổ chức ALC2 là một thực thể tổng hợp, đa dạng với nhiều loại hình văn
hóa. Trên cơ sở tư tưởng chủ đạo, trong q trình hoạt động và phát triển, Cơng ty
ALC2 đã hình thành nên các đặc trưng văn hóa của mình. Đó là nền văn hóa được xây
dựng trên cơ sở lợi ích chung, gắn bó hợp tác, bằng những nỗ lực cải tiến, sáng tạo với
tinh thần tiết kiệm và học tập khơng ngừng. Đó là cách thức đã và đang mang lại
những thành quả cao cho Cơng ty, khách hàng, đối tác và góp phần thiết thực vào lợi
ích chung của cộng đồng xã hội.

• Lợi ích chung
Cơng ty ALC2 là cộng đồng của những người lao động. Mọi thành viên đặt
lợi ích chung lên trên, Cơng ty phát triển, cá nhân tiến bộ. Mọi nhận thức và hành
vi ứng xử đều được xem xét, cân nhắc trên ngun tắc này.
Lợi ích chung được hiểu là lợi ích các bên, hài hòa với bạn hàng, đối tác, với
mọi thành viên trong Cơng ty và cộng đồng xã hội. Các chiến lược (3 nhóm, 9
chương trình hoạt động) trong ngắn hạn và dài hạn khơng tách rời định hướng này.

• Hợp tác
Hợp tác được hiểu là sự phối hợp, quan hệ giữa cá nhân/tập thể này với cá
nhân/tập thể khác. Mỗi cá nhân biết hợp tác, khiêm tốn giúp đỡ nhau để hồn
thành cơng việc một cách đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Tiêu chí đánh giá hồn
thành cơng việc trong Cơng ty là: “Cá nhân hồn thành, tập thể hồn thành”.
Để hồn thành cơng việc chung thì mỗi cá nhân hồn thành, chưa đủ; mà phải
là tập thể hồn thành. Nhưng sự hồn thành đó sẽ khơng bao giờ đạt được chất
lượng cao nếu thiếu sự hợp tác, nỗ lực gắn kết trong tập thể. Ngồi ra, hợp tác
khơng đơn thuần là biện pháp thực thi nhiệm vụ chung, mà còn là phương tiện, là