Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỘNG CƠ TIÊU KHIỂNTRONG MUA SẮM (HSM) – LẦN 2

PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỘNG CƠ TIÊU KHIỂNTRONG MUA SẮM (HSM) – LẦN 2

Tải bản đầy đủ

xiii

Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
% of
Total
Variance
3.773
22.191
2.646
2.298
2.012
.950
.938
.851
.816
.766
.636
.466
.197
.184
.134
.088
.063
.046

Cumulative %
22.191

15.565
13.517
11.837
6.395
5.515
5.007
4.802
4.504
3.742
2.741
1.156
1.082
.791
.515
.371
.271

37.756
51.273
63.110
69.505
75.019
80.027
84.828
89.332
93.074
95.815
96.971
98.053
98.843
99.359
99.729
100.000

Total
3.773

% of
Variance
22.191

Cumulat
-ive %
22.191

Total
3.035

2.646
2.298
2.012

15.565
13.517
11.837

37.756
51.273
63.110

3.017
2.592
2.086

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix a
Component
Adv02
Soc01
Soc03
Soc02
Rol01
Rol02
Ide02
Ide03
Ide01
Gdv02
Adv03
Gdv03

1
.701
.694
.607

2
.505
.501
-.579

.561
.513
.606

-.688
-.675
-.612

3

.760
.607
.603

Rotation Sums of Squared
Loadings

4

% of
CumulatVariance
ive %
17.851
17.851
17.744
15.245
12.269

35.596
50.841
63.110

xiv

Rol03
Gdv01
Val01
Val02
Val03

.503
.928
.701
.685

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 4 components extracted.

Rotated Component Matrix a
Component
Adv02
Soc01
Rol01
Soc02
Rol02
Ide02
Ide01
Ide03
Soc03
Gdv02
Gdv03
Adv03
Rol03
Gdv01
Val01
Val02
Val03

1
.967
.958
.647
.582
.579

2

3

4

.897
.862
.857
.830
.879
.761
.761
.567
.513
.977
.741
.727

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
a. Rotation converged in 4 iterations.

xv

PHU LỤC 6
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ THUỘC TÍNH
CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI (SCA)
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

276
0.000

Communalities

Fac01
Fac02
Fac03
Fac04
Fac05
Fac06
Fac07
Fac08
Fac09
Fac10
Fac11
Fac12
Fac13
Fac14
Ems01
Ems02
Ems03
Afs01
Afs02
Mer01
Mer02
Mer03
Mer04
Mer05

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

.735
6721.275

Extraction
.298
.337
.344
.365
.372
.288
.262
.826
.840
.679
.767
.745
.626
.632
.326
.736
.485
.888
.448
.877
.670
.398
.863
.438

Extraction Method: Principal Component
Analysis.

xvi

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Total
4.919
3.382
2.756
2.452
.972
.956
.884
.861
.803
.785
.743
.677
.606
.557
.541
.414
.392
.349
.298
.211
.185
.112
.085

.059

% of
Cumulati
Variance
ve %
20.495
20.495
14.092
34.587
11.484
46.071
10.218
56.289
4.050
60.340
3.985
64.325
3.685
68.010
3.588
71.598
3.347
74.945
3.271
78.216
3.095
81.310
2.819
84.129
2.524
86.653
2.322
88.976
2.254
91.230
1.724
92.954
1.632
94.585
1.455
96.040
1.242
97.282
.878
98.161
.772
98.933
.466
99.398
.356
99.754

.246

Extraction Sums of Squared
Loadings
Total
4.919
3.382
2.756
2.452

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

% of
Variance
20.495
14.092
11.484
10.218

Cumulat
ive %
20.495
34.587
46.071
56.289

Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
4.134
3.234
3.221
2.921

% of
Variance
17.224
13.474
13.422
12.170

Cumulati
ve %
17.224
30.697
44.120
56.289