Tải bản đầy đủ
Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.

Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.

Tải bản đầy đủ

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

trình chiếu hấp dẫn, có tính
thẩm mỹ ta cần lưu ý những
yếu tố gì?

dàn ý của bài trình chiếu và dàn ý của bài trình chiếu và
chọn nội dung văn bản cũng chọn nội dung văn bản cũng
như hình ảnh và các đối như hình ảnh và các đối
tượng khác một cách thích tượng khác một cách thích
hợp.
hợp.
- Nội dung của mỗi trang - Nội dung của mỗi trang
chiếu chỉ nên tập trung vào chiếu chỉ nên tập trung vào
một ý chính.
một ý chính.
- Nội dung văn bản trên mỗi - Nội dung văn bản trên mỗi
trang chiếu càng ngắn gọn trang chiếu càng ngắn gọn
càng tốt. Không nên có quá càng tốt. Không nên có quá
nhiều mục liệt kê trên một nhiều mục liệt kê trên một
trang chiếu (tối đa là 6).
trang chiếu (tối đa là 6).
- Màu nền và định dạng văn - Màu nền và định dạng văn
bản, kể cả vị trí các khung văn bản, kể cả vị trí các khung
bản cần được sử dụng thống văn bản cần được sử dụng
nhất trên trang chiếu.
thống nhất trên trang chiếu.
GV: Chốt ý.
HS: Lắng nghe.
Khi tạo nội dung cho các
GV: Khi tạo nội dung cho các HS:
trang chiếu cần tránh:
trang chiếu cần tránh những - Các lỗi chính tả;
- Các lỗi chính tả;
gì?
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;
- Quá nhiều nội dung văn bản - Quá nhiều nội dung văn bản
trên một trang chiếu;
trên một trang chiếu;
- Màu nền và màu chữ khó - Màu nền và màu chữ khó
phân biệt.
phân biệt.
4.Củng cố: (7 phút)
Điền cụm từ thích hợp (sự chú ý, nhấn mạnh, chuyển trang chiếu, đối tượng, đồng
thời, hiệu ứng động)
a. Tạo hiệu ứng………………………..nghĩa là đặt cách thức xuất hiện của trang chiếu thay
thế trang chiếu trước đó khi trình chiếu.
b. Nếu không có hiệu ứng chuyển trang chiếu, toàn bộ nội dung trang chiếu xuất hiện một
cách………………sau khi nháy chuột.
c. Tạo……………………….nghĩa là làm cho các………………..trên trang chiếu xuất hiện
vào những thời điểm khác nhau giống như chúng chuyển động khi trình chiếu.
d. Hiệu ứng động giúp thu hút ………………..của người nghe hoặc………………những
điểm quan trọng.
* Đáp án:
a- Chuyển trang chiếu
, b- đồng thời
c- Hiệu ứng động – đối tượng , d- Sự chú ý – nhấn mạnh
5. Dặn dò: (1 phút)
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 46 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

- Về nhà học bài, xem trước “Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng
động” và trả lời trước các câu hỏi sau:
+ Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh quê hương em.
+ Tạo các hiệu ứng động cho bài trình chiếu giới thiệu các loài hoa.
- Nhận xét tiết học.

Tuần: 26
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

Ngày soạn:
- 47 -

Trường THCS Lâm Kiết

Tiết PPCT: 51

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 8:
HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI HIỆU ỨNG ĐỘNG

I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu
- Biết cách chuyển trang chiếu và tạo hiệu ứng động một cách hợp lý.
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng sử dụng tra cứu thông tin trên mạng phục vụ cho học tập và giải trí
3. Thái độ:
Giúp HS biết bảo vệ và giữ gìn tài sản chung.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
* Câu hỏi: Nêu các bước chuyển trang chiếu? (10 đ)
* Đáp án: Các bước chuyển trang chiếu:
+ B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
+ B2: Mở bảng chon Slide Show à Slide Transition.
+ B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ô “ Apply to selected slides:”
+ B4: Tuỳ chọn các chức năng khác.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước Cô đã giới thiệu cho chúng ta biết cách tạo hiệu ứng cho trang chiếu để
bài trình chiếu trở nên hấp dẫn và them sinh động. Để ôn lại các thao tác đó, Cô và các em sẽ tìm
hiểu tiếp vào bải học hôm nay: “Bài Thực Hành 9: Hoàn Thiện Bài trình Chiếu với Hiệu Ứng
Động”
b. Nội dung (30’)
HOẠT ĐỘNG HS
NỘI DUNG GHI
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
BẢNG
Hoạt động 1: Bài 1: Thêm các hiệu ứng động
Bài 1: Thêm các
cho bài trình chiếu.(15 phút)
hiệu ứng động cho
Gv: Yêu cầu Hs đọc bài 1 trang 115 sgk.
- Hs: Đọc bài.
bài trình chiếu.
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 48 -

Trường THCS Lâm Kiết

- Gv: Hãy nhắc lại các bước chèn hiệu ứng trang
chiếu?
- Gv: Nhận xét..
- Gv: Chọn một vài trang chiếu đơn lẻ và tạo các
hiệu ứng chuyển các trang chiếu đã chọn, trình
chiếu và quan sát kết quả nhận được.
- Gv: Sử dụng lệnh Slide Show à Animation
Schemes và chọn một số hiệu ứng khác nhau để
áp dụng cho các đối tượng trên trang chiếu đã
chọn.
- Gv: Cuối cùng, chọn một hiệu ứng theo ý em và
áp dụng cho tất cả mọi trang chiếu.
Gv: Quan sát hs thực hành bài 1

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

- Hs:Trả lời.
- Hs: thực hiện

- Hs: Quan sát.
- Hs: trình chiếu,
quan sát kết quả nhận
được và lưu kết quả.

Hoạt động 2: Bài thực hành 2 Tạo bộ sưu tập
ảnh (15 phút)
Gv: Yêu cầu Hs đọc bài 2 trang 116 sgk.
- Hs: Đọc bài.
- Gv: Tạo bài trình chiếu và chèn hình ảnh các loài
hoa đẹp tự sưu tầm được để có bộ sưu tập ảnh
như hình 98
- Gv: chiếu hình 98
- Hs:quan sát

Bài 2: Tạo bộ sưu
tập ảnh.

1

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 49 -

Trường THCS Lâm Kiết

3

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

4

5
- Gv: Áp dụng các hiệu ứng động cho các trang
chiếu và lưu kết quả lại.
Gv: Quan sát Hs thực hành và hướng dẫn thêm.
HS: Thực hành
4. Củng cố: (7 phút)

Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em
qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những
khuyết điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, xem trước “Bài thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng
động” và trả lời trước các câu hỏi sau:
Đề: Em hãy tạo một bài trình chiếu từ 7 trang trở lên giới thiệu về một danh lam thắng cảnh mà em
thích”

- Nhận xét tiết học

Tuần: 26
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

Ngày soạn:
- 50 -

Trường THCS Lâm Kiết

Tiết PPCT: 52

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 8:
HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI HIỆU ỨNG ĐỘNG (TT)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tạo được các hiệu ứng động cho các trang chiếu
- Biết cách chuyển trang chiếu và tạo hiệu ứng động một cách hợp lý.
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng sử dụng tra cứu thông tin trên mạng phục vụ cho học tập và giải trí
3. Thái độ:
Giúp HS biết bảo vệ và giữ gìn tài sản chung.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
* Câu hỏi: Nêu các bước chuyển trang chiếu? (10 đ)
* Đáp án: Các bước chuyển trang chiếu:
+ B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng.
+ B2: Mở bảng chon Slide Show à Slide Transition.
+ B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp trong ô “ Apply to selected slides:”
+ B4: Tuỳ chọn các chức năng khác.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước Cô đã giới thiệu cho chúng ta biết cách tạo hiệu ứng cho trang chiếu để
bài trình chiếu trở nên hấp dẫn và them sinh động. Để ôn lại các thao tác đó, Cô và các em sẽ tìm
hiểu tiếp vào bải học hôm nay: “Bài Thực Hành 9: Hoàn Thiện Bài trình Chiếu với Hiệu Ứng
Động (tt)”
b. Nội dung (30’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Thực hành (30
Thực hành
phút)
- Gv: Ghi đề để hs thực hành: - Hs: Đọc bài.
Đề: Em hãy tạo một bài trình
“Em hãy tạo một bài trình
chiếu từ 7 trang trở lên giới
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 51 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

chiếu từ 7 trang trở lên giới
thiệu về một danh lam thắng
thiệu về một danh lam thắng
cảnh mà em thích”
cảnh mà em thích”
- Gv: Hãy nhắc lại các bước HS: Trình bày các bước chèn
chèn hiệu ứng trang chiếu.?
hiệu ứng trang chiếu.
- Gv: Nhận xét..
- Gv: Em hãy nêu những chú - Hs: * Để bài trình chiếu đạt
ý khi tạo bài trình chiếu?
hiệu quả ta cần chú ý:
- Nên xây dựng dàn ý của bài
trình chiếu trước, chuẩn bị nội
dung văn bản, hình ảnh và
một số đối tượng một cách
thích hợp.
- Mỗi trang chiếu nên tập
trung vào một nội dung
- Nội dung văn bản nên ngắn
gọn, không nên có quá 6 ý
trong một trang chiếu.
- Màu nền và định dạng văn
bản, kể cả vị trí các khung văn
bản nên sử dụng thống nhất
- Gv: Nhận xét
trên trang chiếu.
- Gv: Lưu ý những lỗi cần * Khi tạo nội dung các trang
tránh khi tạo bài trình chiếu? chiếu cần tránh:
- Các lỗi chính tả
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ
- Qúa nhiều nội dung văn bản
trên một trang chiếu
- Màu nền và màu chữ khó
phân biệt.
- Gv: Yêu cầu hs làm bài trình - Hs: thực hành
chiếu
- Gv: Quan sát hs thực hành
và hướng dẫn thêm.
Gv: Cuối giờ tính điểm cho HS: Chú ý lắng nghe
nhóm nào thực hành tốt.
4. Củng cố: (7 phút)
Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em
qua các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những
khuyết điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó
5. Dặn dò: (1 phút)
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 52 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

- Về thực hành lại bài, xem trước “Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp” và trả lời trước các
câu hỏi sau:
Đề: Tạo một bài trình chiếu hoàn chỉnh
Đọc bài viết về lịch sử phát triển máy tính SGK 117 và chuẩn bị dàn ý làm nội dung để
tạo bài trình chiếu về chủ đề này.
- Nhận xét tiết học

Duyệt của tổ trưởng
Thạch Lương

Tuần: 27
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

Giáo viên soạn
Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày soạn:
- 53 -

Trường THCS Lâm Kiết

Tiết PPCT: 53

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 9: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: Ôn lại những kiến thức và kĩ năng học trong các bài trước
2. Kỹ năng: Tạo được một bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn
3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu hỏi: Khi tạo nội dung các trang chiếu cần tránh những lỗi gì? (10 điểm)
Đáp án:
- Các lỗi chính tả
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ
- Qúa nhiều nội dung văn bản trên một trang chiếu
- Màu nền và màu chữ khó phân biệt.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước Cô đã giới thiệu cho chúng ta biết lợi ích của việc chèn hình ảnh vào bài
trình chiếu. Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng thao tác thực hiện cách chèn các hiệu ứng vào
trang chiếu như thế nào trong bài học hôm nay. “Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp”
b. Nội dung (30’)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tạo một bài
NỘI DUNG: Tạo một bài
trình chiếu hoàn chỉnh (30
trình chiếu hoàn chỉnh
phút)
Đọc kĩ bài viết về lịch sử
- GV: Trong bài thực hành - HS: Lắng nghe giáo viên
phát triển máy tính dưới dây
tổng hợp này các em sẽ vận
và chuẩn bị dàn ý làm nội
các kiến thức đã học trong
dung để tạo bài trình chiếu về
phần mềm trình chiếu để có
chủ đề này.
thể tạo ra một bài trình chiếu
hoàn chỉnh với các nội dung
sau:
- GV: Với nội dung bài lịch sử
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 54 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

máy tính các em không thể lấy
hết nội dung trên vào trang
chiếu được vì thế các em hãy
xây dựng một dàn ý với
những ý chính trong 9 đoạn
của nội dung về lịch sử máy
tính.
- GV: trước hết em hãy tìm - HS: Trang 1
hiểu đoạn 1 và rút ra ý chính?  Lịch sử máy tính
- Gv: Chốt lại ý chính nếu học
sinh làm chưa đúng

- GV: Với đoạn thứ 2 thì ý - HS: trang 2
chính sẽ gồm những gì?
 Máy tính điện tử đầu tiên
- Gv: Chốt lại ý chính nếu học
 Có tên là ENIAC
sinh làm chưa đúng
 Khởi công năm 1943,
hoàn thành năm1946
- HS: Trang 3
- GV: Với 4 đoạn từ đoạn 3  ENIAC
đến đoạn thế 6 các em hãy xây
 Rất lớn và rất nặng
dựng ý chính?
 Có bộ nhó và hoạt động
- Gv: Chốt lại ý chính nếu học
theo chương trình
sinh làm chưa đúng
 Được chế tạo dựa trên
- GV: Trong đoạn thứ 7 này nguyên lí của Phôn Nôi-man
- HS: Trang 4
các em hãy đưa ra ý chính?
- GV: Chốt lại ý chính nếu học  Một vài máy tính lớn khác
sinh làm chưa đúng
- GV: Trong đoạn thứ 8 thì nội
HS: Trang 5
dung chính gồm những gì?
- GV: Chốt lại ý chính nếu học  Máy tính cá nhân đầu tiên
 Có tên là Micral
sinh làm chưa đúng
 Do ông Trương Trọng
Thi(người Việt sống ở Pháp)
và đồng nghiệp phát minh
- GV: Hãy đưa ý chính của (1973)
đoạn cuối cùng?
- HS: Trang 6
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

LỊCH SỬ MÁY TÍNH
Chiếc
máy
tính
điện tử đầu
tiên trên thế
giới có tên
ENIAC được
khởi công từ
năm 1943 và hoàn thành vào
tháng 2 năm 1946
Máy ENIAC rất lớn và rất
nặng. Nó chiếm diện tích gấp
10 lần diện tích căn phòng
bình thường (20m2)
ENIAC là máy tính có bộ
nhớ và hoạt động theo chương
trình. Nó được chế tạo dựa
trên nguyên lí của nhà bác học
Phôn Nôi-man, người được
xem là “cha đẻ của máy tính
điện tử”
Kể từ đó đến nay nhiều
loại máy tính khác nhau đã ra
đời, nhưng cách làm việc của
chúng vẫn giống như chiếc
máy tính đầu tiên này.
Nhiều máy tính lớn khác
được chế tạo sau đó, trong đó
có máy tính UNIAC 1 (1950),
máy tính IBM 360 (1964)…
Sau đó máy tính đã được
nghiên cứu chế tạo lại theo xu
- 55 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

- GV: Chốt lại ý chính nếu học  Máy tính cá nhân IBM
sinh làm chưa đúng.
 IBM PC/XT (1983)
 Phần lớn máy tính cá
nhân hiện nay được sản xuất
dựa trên máy tính IBM
- HS: Trang 7
 Một số dạng máy tính ngày
nay
 Máy tính lớn
 Siêu máy tính
 Máy tính xách tay
 Máy tính bỏ túi
 Máy trợ giúp cá
nhân(PDA)

- HS: Chú ý lắng nghe.

hướng nhỏ gọn hơn, đặc biệt
là rẻ hơn, dễ sử dụng hơn.
Chúng được gọi là máy tính cá
nhân.

Năm 1973, ông Trương
Trọng Thi (người Việt sống ở
Pháp) và đồng nghiệp đã cho
ra đời máy tính cá nhân đầu
tiên trên thế giới có tên là máy
tính Micral.
Năm 1983 hãng IBM chính
thức công bố máy tính cá nhân
của mình với tên IBM PC/XT.
Phần lớn máy tính cá nhân
hiện nay được sản xuất dựa
trên máy tính cá nhân của
IBM.

Cho đến nay công nghệ
máy tính liên tục phát triển và
cho ra đời các máy tính khác
nhau: máy tính lớn, siêu máy
tính, máy tính xách tay, máy
tính bỏ túi, máy tính cầm
tay(PDA),…

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 56 -