Tải bản đầy đủ
Tạo hiệu ứng động cho đối tượng

Tạo hiệu ứng động cho đối tượng

Tải bản đầy đủ

Trường THCS Lâm Kiết

chuyển trang chiếu, nếu muốn
áp dụng hiệu ứng đã chọn cho
mọi trang chiếu trong bài trình
chiếu ta làm thế nào?
- Gv: Hướng dẫn hs các bước
tạo hiệu ứng động cho đối
tượng trên trang chiếu:

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

HS: Muốn áp dụng hiệu ứng
đã chọn cho mọi trang chiếu
trong bài trình chiếu, cần nháy
nút Apply to All Slides.

*Chú ý: Muốn áp dụng hiệu
ứng đã chọn cho mọi trang
chiếu trong bài trình chiếu ta
nháy nút

1. Chọn hiệu ứng

2. Nháy chuột nút
này để áp dụng cho
mọi trang chiếu

GV: Có thể nêu thêm cách đặt
các hiệu ứng động tùy chọn HS: Chú ý lắng nghe
bằng cách sử dụng lệnh Slide
Show
→Custom
Animation.Khác với các hiệu
ứng động có sẵn, với lệnh này
chúng ta có thể:
+ Tạo hiệu ứng động cho
mọi đối tượng trên trang
chiếu.
+ Thiết đặt cách thức xuất
hiện(tự động hoặc sau khi
nháy chuột), tốc độ và trật tự
xuất hiện của các đối tượng.
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 42 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

4. Củng cố: (7 phút)

Câu 1: Tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
A. Chọn lệnh Slide Showà Slide Transition
B. Chọn lệnh Slide Show à Animation Schemes.
C. Chọn lệnh Slide Show à Custom Shows.
D. 1 kết quả khác
Câu 2: Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
A. Chọn lệnh Slide Showà Slide Transition
B. Chọn lệnh Slide Show à Animation Schemes.
C. Chọn lệnh Slide Show à Custom Shows.
D. Cả A và C đều đúng
Câu 3: Sử dụng hiệu ứng động cho các bài trình chiếu để:
A. Trở nên hấp dẫn hơn.
B. Trở nên sinh động hơn.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, xem trước “Bài 12: Tạo các hiệu ứng động (tt)” và trả lời trước các câu hỏi
sau:
+ Em áp dụng các hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu bằng lệnh nào?
+ Hãy nêu điểm cần tránh khi tạo nội dung cho bài trình chiếu?
- Nhận xét tiết học.

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 43 -

Trường THCS Lâm Kiết

Tuần: 25
Tiết PPCT: 50

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 11: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG (TT)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng
hiệu ứng động
- Biết tạo các hiệu ứng động có sẳn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu
- Biết sử dụng các hiệu ứng một cách hợp lý
2. Kỹ năng:
- Tạo được các hiệu ứng động
3. Thái độ:
- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình
chiếu.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1: Tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
A. Chọn lệnh Slide Showà Slide Transition
B. Chọn lệnh Slide Show à Animation Schemes.
C. Chọn lệnh Slide Show à Custom Shows.
D. 1 kết quả khác
Câu 2: Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng chọn lệnh nào trong các lệnh dưới đây?
A. Chọn lệnh Slide Showà Slide Transition
B. Chọn lệnh Slide Show à Animation Schemes.
C. Chọn lệnh Slide Show à Custom Shows.
D. Cả A và C đều đúng
Câu 3: Sử dụng hiệu ứng động cho các bài trình chiếu để:
A. Trở nên hấp dẫn hơn.
B. Trở nên sinh động hơn.
C. Cả A và B đúng.
D. Cả A và B sai.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 44 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước chúng ta đã thực hành các thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu và biết
cách sắp xếp nội dung trang chiếu cho hợp lý. Để trang chiếu thêm thu hút sự chú ý của người
nghe và làm sinh động quá trình trình bày thì người ta các hiệu ứng động cho các đối tượng. Để
biết cách tạo hiệu ứng động ta vào bài học hôm nay: “Bài 12: Tạo Các Hiệu ứng Động(tt)”
b. Nội dung (30’)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Sử dụng các
3. Sử dụng các hiệu ứng
hiệu ứng động. (10 phút)
động.
GV: Yêu cầu HS đọc SGK và HS đọc SGK và thảo luận
thảo luận nhóm trả lời những nhóm trả lời những câu hỏi
câu hỏi sau:
- Lợi ích của việc tạo hiệu ứng - Tạo các hiệu ứng động giúp - Tạo các hiệu ứng động giúp
động là gì?
cho việc trình chiếu trở nên cho việc trình chiếu trở nên
hấp dẫn và sinh động hơn.
hấp dẫn và sinh động hơn.
HS: Thảo luận nhóm và cử đại
- Những điều cần lưu ý khi sử diện trả lời
dụng hiệu ứng động?
- Không nên sử dụng quá - Không nên sử dụng quá
nhiều hiệu ứng.
nhiều hiệu ứng.
- Cần cân nhắc xem hiệu ứng - Cần cân nhắc xem hiệu ứng
đó có giúp cho nội dung trang đó có giúp cho nội dung trang
chiếu rõ ràng và hiệu quả hơn chiếu rõ ràng và hiệu quả hơn
không.
không.
HS:
Chú
ý
lắng
nghe.
GV: Chốt lại nội dung chính.
Hoạt động 2: Một vài lưu ý
4. Một vài lưu ý khi tạo bài
khi tạo bài trình chiếu
trình chiếu.
(20 phút)
GV: yêu cầu HS đọc SGK sau
đó đưa ra đoạn trang chiếu (có
cỡ quá nhỏ, nhiều màu sắc,
nền lòe loẹt, trình bày quá
nhiều hình ảnh hoặc đoạn
phim...). Yêu cầu HS thảo
luận nhóm để nhận xét các
đoạn trình chiếu đó và cho ý HS: Các nhóm đại diện trả lời
kiến.
GV: Chốt lại các ý kiến của
HS và đưa ra nhận xét chung.
- Tóm lại, muốn tạo một bài - Trước hết, hãy xây dựng - Trước hết, hãy xây dựng
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 45 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

trình chiếu hấp dẫn, có tính
thẩm mỹ ta cần lưu ý những
yếu tố gì?

dàn ý của bài trình chiếu và dàn ý của bài trình chiếu và
chọn nội dung văn bản cũng chọn nội dung văn bản cũng
như hình ảnh và các đối như hình ảnh và các đối
tượng khác một cách thích tượng khác một cách thích
hợp.
hợp.
- Nội dung của mỗi trang - Nội dung của mỗi trang
chiếu chỉ nên tập trung vào chiếu chỉ nên tập trung vào
một ý chính.
một ý chính.
- Nội dung văn bản trên mỗi - Nội dung văn bản trên mỗi
trang chiếu càng ngắn gọn trang chiếu càng ngắn gọn
càng tốt. Không nên có quá càng tốt. Không nên có quá
nhiều mục liệt kê trên một nhiều mục liệt kê trên một
trang chiếu (tối đa là 6).
trang chiếu (tối đa là 6).
- Màu nền và định dạng văn - Màu nền và định dạng văn
bản, kể cả vị trí các khung văn bản, kể cả vị trí các khung
bản cần được sử dụng thống văn bản cần được sử dụng
nhất trên trang chiếu.
thống nhất trên trang chiếu.
GV: Chốt ý.
HS: Lắng nghe.
Khi tạo nội dung cho các
GV: Khi tạo nội dung cho các HS:
trang chiếu cần tránh:
trang chiếu cần tránh những - Các lỗi chính tả;
- Các lỗi chính tả;
gì?
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;
- Sử dụng cỡ chữ quá nhỏ;
- Quá nhiều nội dung văn bản - Quá nhiều nội dung văn bản
trên một trang chiếu;
trên một trang chiếu;
- Màu nền và màu chữ khó - Màu nền và màu chữ khó
phân biệt.
phân biệt.
4.Củng cố: (7 phút)
Điền cụm từ thích hợp (sự chú ý, nhấn mạnh, chuyển trang chiếu, đối tượng, đồng
thời, hiệu ứng động)
a. Tạo hiệu ứng………………………..nghĩa là đặt cách thức xuất hiện của trang chiếu thay
thế trang chiếu trước đó khi trình chiếu.
b. Nếu không có hiệu ứng chuyển trang chiếu, toàn bộ nội dung trang chiếu xuất hiện một
cách………………sau khi nháy chuột.
c. Tạo……………………….nghĩa là làm cho các………………..trên trang chiếu xuất hiện
vào những thời điểm khác nhau giống như chúng chuyển động khi trình chiếu.
d. Hiệu ứng động giúp thu hút ………………..của người nghe hoặc………………những
điểm quan trọng.
* Đáp án:
a- Chuyển trang chiếu
, b- đồng thời
c- Hiệu ứng động – đối tượng , d- Sự chú ý – nhấn mạnh
5. Dặn dò: (1 phút)
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 46 -