Tải bản đầy đủ
Sao chép và di chuyển trang chiếu

Sao chép và di chuyển trang chiếu

Tải bản đầy đủ

Trường THCS Lâm Kiết

nháy chuột vào vị trí cần
sao chép (giữa hai trang
chiếu, khi đó con trỏ có
dạng vạch đứng dài nhấp
nháy) và nháy nút Paste
.
- Để thực hiện thao tác di HS: Di chuyển toàn bộ
chuyển trang chiếu ta phải thực trang chiếu: Tương tự như
hiện những thao tác nào?
thao tác sao chép, nhưng
sử dụng nút Cut
thay
cho nút Copy .
4. Củng cố: (7 phút)
Trò chơi đuổi hình bắt chữ

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

vị trí cần sao chép (giữa
hai trang chiếu, khi đó con
trỏ có dạng vạch đứng dài
nhấp nháy) và nháy nút
Paste .
+ Di chuyển toàn bộ
trang chiếu: Tương tự như
thao tác sao chép, nhưng
sử dụng nút Cut thay cho
nút Copy .

Phim 1

Phim 2

Phim 3

Phim 4

* Đáp án:
Phim 1: Thay đổi vị trí ảnh (di chuyển ảnh)
Phim 2: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
Phim 3: Thay đổi thứ tự xuất hiện ảnh
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 31 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Phim 4: Thay đổi kích thước ảnh
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, xem trước “Bài Thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh” và trả lời
trước các câu hỏi sau:
+ Làm thế nào để thêm hình ảnh minh hoạ vào trang chiếu?
+ Trên cơ sở các nội dung và hình ảnh đã sưu tầm được về các thắng cảnh quê hương em.
Hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu các thắng cảnh đó cho bạn bè.
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 24
Tiết PPCT: 47

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 7: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện được thao tác chèn hình ảnh vào các trang chiếu.
- Thực hiện được một số thao tác xử lí hình ảnh.
3. Thái độ:
- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình
chiếu.
- Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1: Nêu các bước chèn hình ảnh cho trang chiếu? (5 đ)
 Các bước chèn hình ảnh:
B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
B2: Chọn lệnh Insert →Picture→From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện (h. 84).
B3: Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in.
B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.
Câu 2: Hãy nêu các bước thay đổi thứ tự của hình ảnh. (5đ)
 B1: Chọn hình ảnh cần chuyển lên trên hoặc đưa xuống dưới
B2: Nháy nút phải chuột lên hình
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 32 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

B3: Nháy Order  Bring to Font để chuyển ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa
xuống dưới.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước Cô đã giới thiệu cho chúng ta biết cách thêm hình ảnh vào trang chiếu
và biết cách sao chép, di chuyển trang chiếu. Để thực hành lại tất cả các thao tác đã học, Cô và
các em sẽ tìm hiểu tiếp vào bài học hôm nay: “Bài Thực Hành 8: Trình bày thông tin bằng
hình ảnh”
b. Nội dung (30’)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Thảo luận nội
Bài 1 (SGK trang 106)
dung thực hành (5 phút)
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Đọc Bài 1
Bài 1 SGK trang 106.
- Yêu cầu học sinh thảo luận - Thảo luận đưa ra nêu
nêu lên thắc mắc của mình.
thắc mắc.
→Giải đáp thắc mắc (nếu có) - Ghi nhớ cách thực hiện
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Thêm hình ảnh minh
Thêm hình ảnh minh họa vào
họa vào trang chiếu
trang chiếu (20 phút)
- Gv: Yêu cầu Hs đọc bài 1 - HS: Đọc bài.
trang 106 sgk.
- Gv: Hãy nhắc lại các bước -HS:
chèn hình ảnh vào trang Các bước chèn hình ảnh:
chiếu?
B1: Chọn trang chiếu cần
chèn hình ảnh vào.
B2: Chọn lệnh Insert
→Picture→From
File.
Hộp thoại Insert Picture
xuất hiện.
B3: Chọn thư mục lưu tệp
hình ảnh trong ô Look in.
B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ
- Gv: Nhận xét..
cần thiết và nháy Insert.
- Gv: Yêu cầu hs tạo một bài
trình chiếu gồm 5 trang.
Trong đó có sử dụng chèn
hình ảnh làm nền, chèn hình HS: Đọc kĩ yêu cầu
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 33 -

Trường THCS Lâm Kiết

ảnh trên nền và sử dụng mẫu
bố trí có sẵn. Trang chiếu có
nội dung: “Giới thiệu một
danh lam thắng cảnh mà em
thích”.
Trang 1: Mở bài trình chiếu
đã được chỉnh sửa và lưu với
tên Ha Noi trong Bài thực
hành 7: Chèn một tệp hình ảnh
Hà Nội vào trang 1.
Trang 2: Áp dụng mẫu bố trí
có dạng cột văn bản bên phải
và một hình ảnh ở cột bên trái
cho trang chiếu thứ 3 (Vị trí
địa lí). Chèn hình ảnh bản đồ
Hà Nội vào cột bên trái.

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Trang 1: Mở bài trình
chiếu đã được chỉnh sửa
và lưu với tên Ha Noi
trong Bài thực hành 7:
Chèn một tệp hình ảnh Hà
Nội vào trang 1.
Trang 2: Áp dụng mẫu bố
trí có dạng cột văn bản
bên phải và một hình ảnh
ở cột bên trái cho trang
chiếu thứ 3 (Vị trí địa lí).
Chèn hình ảnh bản đồ Hà
Nội vào cột bên trái.
Trang 3: Danh thắng
( Chỉ có tiêu đề trang)
Trang 4: Hồ Hoàn Kiếm
Nằm ở trung tâm Hà Nội
Diện tích khoảng 12 ha
Có Tháp Rùa giữa hồ
Trang 5: Hồ Tây
Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500
ha)
Từng là một nhánh của
sông Hồng và trở thành hồ
khi sông đổi dòng.
HS: thực hành

Trang 3: Danh thắng ( Chỉ có
tiêu đề trang)
Trang 4: Hồ Hoàn Kiếm
Nằm ở trung tâm Hà Nội
Diện tích khoảng 12 ha
Có Tháp Rùa giữa hồ
Trang 5: Hồ Tây
Hồ lớn nhất ở Hà Nội (500 ha)
Từng là một nhánh của sông
Hồng và trở thành hồ khi sông
đổi dòng.
Gv: Quan sát và hướng dẫn hs
thực hành và hướng dẫn thêm.
Hoạt động 3: Kiểm tra kết
Kiểm tra kết quả thực hành
quả thực hành (5 phút)
- Yêu cầu học sinh thực hiện - Thực hiện thao tác theo
một vài thao tác liên quan đến yêu cầu giáo viên
nội dung thực hành → ghi
điểm một vài học sinh.
4. Củng cố: (7 phút)
Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em qua
các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những khuyết
điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó.
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 34 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Chấm điểm cho học sinh có những cách làm sáng tạo sinh động bài trình chiếu của mình
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà thực hành lại bài, xem trước “Bài Thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
(tt)” và trả lời trước các câu hỏi sau:
+ Thao tác thêm nội dung và sắp xếp lại bài trình chiếu.
+ Thao tác thêm các trang mới và thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung các trang chiếu mới.
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 24
Tiết PPCT: 48

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 7: TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện được thao tác chèn hình ảnh vào các trang chiếu.
- Thực hiện được một số thao tác xử lí hình ảnh.
3. Thái độ:
- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình
chiếu.
- Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1: Nêu các bước chèn hình ảnh cho trang chiếu? (5 đ)
 Các bước chèn hình ảnh:
B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
B2: Chọn lệnh Insert →Picture→From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện
B3: Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in.
B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.
Câu 2: Hãy nêu các bước thay đổi thứ tự của hình ảnh. (5đ)
 B1: Chọn hình ảnh cần chuyển lên trên hoặc đưa xuống dưới
B2: Nháy nút phải chuột lên hình
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 35 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

B3: Nháy Order  Bring to Font để chuyển ảnh lên trên hoặc Send to Back để đưa
xuống dưới.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước Cô đã giới thiệu cho chúng ta biết cách thêm hình ảnh vào trang chiếu và
biết cách sao chép, di chuyển trang chiếu. Để thực hành lại tất cả các thao tác đã học, Cô và các
em sẽ tìm hiểu tiếp vào bài học hôm nay: “Bài Thực Hành 8: Trình bày thông tin bằng hình
ảnh”
b. Nội dung (30’)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Thảo luận nội
Bài 2 (SGK trang 107- 108)
dung thực hành (5 phút)
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Đọc Bài 2
Bài 2 SGK trang 107 & 108.
- Yêu cầu học sinh thảo luận
nêu lên thắc mắc của mình.
- Thảo luận đưa ra nêu
→Giải đáp thắc mắc (nếu có) thắc mắc.
- Ghi nhớ cách thực hiện
Hoạt động 2: Thực hành bài
Bài 2: Thêm nội dung và
tập 2/ 107 & 108 (20 phút)
sắp xếp bài trình chiếu
HS: Em hãy nêu các bước để
HS:
mở tệp đã có?
B1: Nhấn vào nút Open
trên thanh công cụ.
B2: Chọn đường dẫn ( nơi
đã lưu tệp tin)
B3: Chọn tệp cần mở sau
đó nhấn Open để mở tệp.
H: Em cho biết một số vị vua
HS: Vua Hùng, Vua Văn
tiêu biểu của nước ta?
Lang, Lý Thái Tổ...
HS :
B1: Chọn trang chiếu cần
chèn tệp âm thanh hoặc
video.
B2 : Chọn lệnh Insert\
Movies and Sound\ Sound
From File ( hoặc Movie
From File)
B3: Chọn thư mục lưu tệp
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 36 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

âm thanh trong ô Look in
B4: Chọn tệp cần chèn và
nháy Insert.
Yêu cầu:
HS: nhập nội dung đã tìm Yêu cầu:
Mở tệp bài trình chiếu Ha Noi hiểu về các vị vua quan Mở tệp bài trình chiếu Ha Noi
đã lưu ở Bai thuc hanh 8 và các triều đại.
đã lưu ở Bai thuc hanh 8 và
chèn thêm 2 trang sau :
chèn thêm 2 trang sau :
Trang 7. Lịch sử
Trang 7. Lịch sử
Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ
Năm 1010, Vua Lý Thái Tổ
dời đô từ Hoa Lư đến Đại La
dời đô từ Hoa Lư đến Đại La
và đổi tên thành Thăng Long.
và đổi tên thành Thăng Long.
Năm 1831 vua Minh Mạng
Năm 1831 vua Minh Mạng
triều Nguyễn đặt lại tên là Hà
triều Nguyễn đặt lại tên là Hà
Nội.
Nội.
Trang 8: Văn miếu
Trang 8: Văn miếu
Nằm trên phố Quốc Tử Giám
Nằm trên phố Quốc Tử Giám
Được xây dựng năm 1070
Được xây dựng năm 1070
dưới thời Vua Lý Thánh Tông
dưới thời Vua Lý Thánh Tông
Được xem là trường đại hcoj
Được xem là trường đại học
đầu tiên của nước ta (1076)
đầu tiên của nước ta (1076)
Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại
Có 82 tấm bia tiến sĩ ghi lại
tên những người đỗ trong 82
tên những người đỗ trong 82
khoa thi từ 1442 đến 1789.
khoa thi từ 1442 đến 1789.
Thêm trang 9,10 có nội dung
nói về Hà Nội, có thể âm
thanh hoặc video: phở, gốm
sứ....
GV: Chèn thêm đoạn video
vào trang 9, nói về phong cách
sống, con người ở Hà Nội?
HS: thêm hình ảnh mình
hoạ vào các trang cho phù
hợp nội dung
HS: trình chiếu lên giống
hình 93 SGK
HS: Thực hiện thay đổi vị
trí.
HS: Thêm trang 9,10 có
nội dung nói về Hà Nội,
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 37 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

có thể âm thanh hoặc
video: phở, gốm sứ....
Hoạt động 3: Kiểm tra kết
Kiểm tra kết quả thực hành
quả thực hành (5 phút)
Yêu cầu học sinh thực hiện - Thực hiện thao tác theo
một vài thao tác liên quan đến yêu cầu giáo viên
nội dung thực hành → ghi
điểm một vài học sinh
4. Củng cố: (7 phút)
Qua quá trình theo dõi và kết quả kiểm tra, GV đánh giá quá trình thực hành của các em qua
các mặt: thái độ thực hành của hs, nề nếp, sự chuẩn bị của hs…Đồng thời, vạch ra những khuyết
điểm và cách khắc phục những khuyết điểm đó.
Chấm điểm cho học sinh có những cách làm sáng tạo sinh động bài trình chiếu của mình
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà thực hành lại bài, xem trước “Bài 12: Tạo các hiệu ứng động” và trả lời trước các câu
hỏi sau:
Hiệu ứng động trong bài trình chiếu là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu lợi ích
của việc sử dụng hiệu ứng động trong bài trình chiếu?
- Nhận xét tiết học

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 38 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Tuần: 25
Tiết PPCT: 49

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 11: TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết vai trò và tác dụng của hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu
ứng động.
- Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu.
- Biết sử dụng các hiệu ứng động một cách hợp lý.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng sử dụng tra cứu thông tin trên mạng phục vụ cho học tập và giải trí
- Rèn kỹ năng bảo vệ và giữ gìn tài sản chung
3. Thái độ:
- Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1: Trình bày các thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu?
* Các bước thực hiện thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu là:
- B1: Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào.
- B2: Chọn lệnh Insert→Picture →From File.Hộp thoại Insert Picture xuất hiện
- B3: Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Lookin.
- B4: Nháy chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Tiết học trước chúng ta đã thực hành các thao tác chèn hình ảnh vào trang chiếu và biết
cách sắp xếp nội dung trang chiếu cho hợp lý. Để trang chiếu thêm thu hút sự chú ý của người
nghe và làm sinh động quá trình trình bày thì người ta các hiệu ứng động cho các đối tượng. Để
biết cách tạo hiệu ứng động ta vào bài học hôm nay: “Bài 12: Tạo Các Hiệu ứng Động”

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 39 -

Trường THCS Lâm Kiết

b. Nội dung (30’)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động 1: Chuyển trang
chiếu (15 phút)
-Gv đặt vấn đề: Muốn cho
một trang chiếu xuất hiện từ
từ hoặc giống như cuộn giấy
mở dần ra … đó chính là cách
chuyển trang chiếu.
- Gv: Phần mềm Powerpoint
cung cấp nhiều kiểu hiệu ứng
chuyển trang chiếu
- Gv: Ta có thể điều chỉnh tốc
độ xuất hiện của trang chiếu
không?
- Gv: Một lần tạo hiệu ứng là
cho một trang hay cho toàn
bộ bày trình chiếu?
- GV: Các bước đặt hiệu ứng
chuyển cho các trang chiếu?

- Gv: Nhận xét và hướng dẫn
cách tạo hiệu ứng và các tuỳ
chọn khi tạo hiệu ứng cho
trang chiếu:

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Hoạt động của HS

Nội dung
1. Chuyển trang chiếu.

Hs: Chú ý.

- Hs: Có.
- Hs: một trang chiếu.
HS:
- B1: Chọn trang chiếu cần tạo
hiệu ứng.
- B2: Mở bảng chon Slide
Show à Slide Transition.
- B3: Nháy chọn hiệu ứng
thích hợp trong ô “ Apply to
selected slides:”
- B4: Tuỳ chọn các chức năng
khác.

* Các bước đặt hiệu ứng
chuyển cho các trang chiếu:
- B1: Chọn trang chiếu cần
tạo hiệu ứng.
- B2: Mở bảng chon Slide
Show à Slide Transition.
- B3: Nháy chọn hiệu ứng
thích hợp trong ô “ Apply to
selected slides:”
- B4: Tuỳ chọn các chức năng
khác.

- 40 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

1. Chọn hiệu ứng chuyển
tiếp

2. Chọn tốc độ chuyển
tiếp
3. Chọn âm thanh đi
kèm
Hs: Quan sát.
4. Chuyển trang chiếu
khi nháy chuột
5. Tự động chuyển trang
chiếu

- Gv: Nếu muốn áp dụng hiệu
ứng cho tất cả các trang
chiếu của bài ta nháy nút

Hoạt động 2: Tạo hiệu ứng
động cho đối tượng
(15 phút)
GV: Đặt vấn đề: Ngoài việc
tạo hiệu ứng chuyển trang
chiếu, còn có thể tạo hiệu ứng
động cho các đối tượng (văn
bản, hình ảnh...) trên các trang
chiếu. Điều đó có lợi ích gì?

* Chú ý: Nếu muốn áp dụng
hiệu ứng cho tất cả các trang
chiếu của bài ta nháy nút

2. Tạo hiệu ứng động cho đối
tượng
HS: Tham khảo SGK, giúp - B1: Chọn trang chiếu cần áp
thu hút sự chú ý của người dụng hiệu ứng động có sẵn
nghe những nội dung cụ thể - B2: Mở bảng chọn
trên trang chiếu, làm sinh SlideàAnimation schemes.
động quá trình trình bày và - B3: Nháy chọn hiệu ứng
quản lý tốt hơn việc truyền đạt thích hợp.
thông tin.

GV: Giới thiệu hình 97-SGK
và nêu các bước tạo hiệu ứng
cho các đối tượng trên trang
chiếu.
GV: Tương tự như hiệu ứng
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 41 -