Tải bản đầy đủ
Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh

Tải bản đầy đủ

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

- Giới thiệu hình 86, SGK, HS: Quan sát hình
cho HS phán đoán qua quan
sát hình.

- Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở
chiều ngang hoặc chiều đứng - HS: Thay đổi kích thước
thì kích thước của cạnh nào + Chọn hình ảnh.
thay đổi?
- Kéo thả nút tròn nhỏ nằm ở
góc thì kích thước hình thay
đổi như thế nào?
+ Đưa con trỏ chuột lên trên
nút tròn nhỏ nằm giữa cạnh
viền của hình ảnh và kéo thả
để tăng hoặc giảm kích thước
chiều ngang (hoặc chiều đứng)
của hình ảnh.

b) Thay đổi kích thước:
- Bước 1: Chọn hình ảnh.
- Bước 2: Đưa con trỏ chuột lên
trên nút tròn nhỏ nằm giữa
cạnh viền của hình ảnh và kéo
thả để tăng hoặc giảm kích
thước chiều ngang (hoặc chiều
đứng) của hình ảnh.

→Nhận xét, bổ sung (nếu
cần)
4. Củng cố: (7 phút)
Câu 1: Thao tác để chèn hình ảnh vào trang chiếu là:
A. Insert Picture
B. Insert  Picture  From File
C. Insert  clip art
D. Insert  Picture  word art
Câu 2: Hình dưới cho thấy một hình ảnh được chèn vào trang chiếu và đang được
chọn. Để thay đổi kích thước hình ảnh, em đặt con trỏ chuột trên nút tròn nào trên biên của
hình ảnh và kéo thả chuột:

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 26 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

A. Nút A
B. Nút B
C. Nút C
D. Nút A hoặc nút B
E. Nút A hoặc nút B hoặc nút C
F. Không phải các nút trên
Câu 3: Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng gì?
A. Trực quan hơn
B. Sinh động và hấp dẫn hơn
C. A, B đúng
D. Khác
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, xem trước “Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu (tt)” và trả lời trước các
câu hỏi sau:
+ Khi chèn 2 hình ảnh trên một trang chiếu, Em thấy một hình ảnh che lấp một phần của
hình ảnh kia. Tại sao? Nếu muốn hiển thị cả 2 hình ảnh trên cùng trang chiếu, Em phải thực hiện
thao tác nào?
+ Em hãy trình bày thao tác di chuyển và sao chép trang chiếu?
- Nhận xét tiết học

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 27 -

Trường THCS Lâm Kiết

Tuần: 23
Tiết PPCT: 46

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 10: THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (TT)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như
thay đổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh.
- Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép
và di chuyển trang chiếu.
2. Kỹ năng:
- Thay đổi được thứ tự xuất hiện của hình ảnh.
- Sao chép và di chuyển được trang chiếu
3. Thái độ:
- Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình
chiếu.
- Mạnh dạng trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên : Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh : Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học .
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
Câu 1: Thao tác để chèn hình ảnh vào trang chiếu là:
A. Insert Picture
B. Insert  Picture  From File
C. Insert  clip art
D. Insert  Picture  word art
Câu 2: Hình dưới cho thấy một hình ảnh được chèn vào trang chiếu và đang được
chọn. Để thay đổi kích thước hình ảnh, em đặt con trỏ chuột trên nút tròn nào trên biên của
hình ảnh và kéo thả chuột:

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 28 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

A. Nút A
B. Nút B
C. Nút C
D. Nút A hoặc nút B
E. Nút A hoặc nút B hoặc nút C
F. Không phải các nút trên
Câu 3: Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng gì?
A. Trực quan hơn
B. Sinh động và hấp dẫn hơn
C. A, B đúng
D. Khác
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước các em đã tìm hiểu về các đối tượng được chèn vào trang chiếu và cách thay
đổi vị trí, kích thước hình ảnh. Tiết học hôm nay Cô sẽ tiếp giới thiệu đến các em thao tác sao
chép di chuyển trang chiếu qua “Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu (tt)”.
b. Nội dung (30’)
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
Nội dung
Hoạt động 1: Thay đổi thứ tự
2. Thay đổi vị trí và kích
của hình ảnh (15 phút)
thước hình ảnh (tt)
c) Thay đổi thứ tự của
- Theo em một trang chiếu có - Có thể chèn nhiều hình hình ảnh
thể chèn bao nhiêu hình ảnh?
ảnh
- Một trang chiếu nếu chèn
nhiều hình ảnh có thể thấy xảy
ra hiện tượng hình ảnh chèn
vào sau sẽ che lấp hoàn toàn
hoặc một phần hình ảnh khác
đã có sẵn. Kể cả nội dung
trong khung văn bản.
- Để được như hình 87, SGK, HS: Thay đổi thứ tự của
ta phải làm như thế nào?
hình ảnh
B1. Chọn hình ảnh cần
B1. Chọn hình ảnh cần chuyển lên lớp trên (hoặc
chuyển lên lớp trên (hoặc đưa xuống lớp dưới).
đưa xuống lớp dưới).
B2. Nháy nút phải chuột
B2. Nháy nút phải chuột lên hình ảnh để mở bảng
lên hình ảnh để mở bảng chọn tắt.
chọn tắt.
B3. Nháy vào Order rồi
Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- 29 -

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên: Trịnh Thị Tố Uyên

B3. Nháy vào Order rồi
- Hướng dẫn học sinh thay đổi chọn Bring to Front để
thứ tự xuất hiện của các hình chuyển hình ảnh lên trên
ảnh mà không cần thay đổi vị hoặc Send to Back để đưa
trí của chúng.
xuống dưới.
Treo hình 88, SGK và nêu thao
tác.

chọn Bring to Front để
chuyển hình ảnh lên trên
hoặc Send to Back để đưa
xuống dưới.

Hoạt động 2: Sao chép và di
chuyển trang chiếu (15 phút)
- Một bài trình chiếu thường
gồm nhiều trang chiếu. Khi tạo
bài trình chiếu không phải lúc
nào trang chiếu cũng được
thêm vào đúng theo thứ tự
trình bày. Vì thế cần sao chép,
di chuyển trang chiếu. Ta nên
sao chép, di chuyển các trong
chiếu trong chế độ sắp xếp.
- Giới thiệu chế độ sắp xếp qua
hình 89, SGK.
- Yêu cầu HS nêu lại cách sao
chép, di chuyển trong soạn
thảo văn bản, từ đó liên hệ
sang thao tác tương ứng với
trang chiếu.
- Ngoài ra giống như soạn thảo
văn bản, ta có thể thực hiện
thao tác kéo thả chuột để thay
cho các nút lệnh.
- Để thực hiện thao tác sao
chép trang chiếu ta phải thực
hiện những thao tác nào?

3. Sao chép và di chuyển
trang chiếu

Giáo án Tin Học 9 học kỳ II

- Để chuyển sang chế độ
sắp xếp bằng cách nháy nút
ở góc trái, bên dưới cửa
sổ.
- Trong chế độ sắp xếp ta
có thể thực hiện các thao
tác sau với trang chiếu:
+ Chọn trang chiếu:
Nháy chuột trên trang
chiếu cần chọn. Nếu muốn
HS nêu lại cách sao chép, chọn đồng thời nhiều trang
di chuyển trong soạn thảo chiếu, cần nhấn giữ phím
văn bản, từ đó liên hệ Ctrl trong khi nháy chuột.
sang thao tác tương ứng
với trang chiếu.

HS:
trang
chiếu
nháy
thanh

Sao chép toàn bộ
chiếu: Chọn trang
cần sao chép và
nút Copy
trên
công cụ, sau đó

+ Sao chép toàn bộ trang
chiếu: Chọn trang chiếu
cần sao chép và nháy nút
Copy
trên thanh công
cụ, sau đó nháy chuột vào
- 30 -