Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 9. THỐNG KÊ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA TỪNG YẾU TỐ VÀ KHÍA CẠNH

PHỤ LỤC 9. THỐNG KÊ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA TỪNG YẾU TỐ VÀ KHÍA CẠNH

Tải bản đầy đủ

Tiền thưởng

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
TT1
187
0
2.86
.705

Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

59
97
29
2
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

47
116
22
2
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

51
114
21
1
187

TT2
187
0
2.89
.633
TT1
Percent

TT3
187
0
2.85
.621

Valid Percent

31.6
31.6
51.9
51.9
15.5
15.5
1.1
1.1
100.0
100.0
TT2
Percent
Valid Percent
25.1
25.1
62.0
62.0
11.8
11.8
1.1
1.1
100.0
100.0
TT3
Percent
Valid Percent
27.3
61.0
11.2
.5
100.0

27.3
61.0
11.2
.5
100.0

Cumulative
Percent
31.6
83.4
98.9
100.0

Cumulative
Percent
25.1
87.2
98.9
100.0

Cumulative
Percent
27.3
88.2
99.5
100.0

Phụ cấp

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
PC1
187
0
2.72
.755

Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

2
80
75
29
1
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

79
86
21
1
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

72
94
20
1
187

PC2
187
0
2.70
.685
PC1
Percent

PC3
187
0
2.73
.667

Valid Percent

1.1
1.1
42.8
42.8
40.1
40.1
15.5
15.5
.5
.5
100.0
100.0
PC2
Percent
Valid Percent
42.2
42.2
46.0
46.0
11.2
11.2
.5
.5
100.0
100.0
PC3
Percent
Valid Percent
38.5
50.3
10.7
.5
100.0

38.5
50.3
10.7
.5
100.0

Cumulative
Percent
1.1
43.9
84.0
99.5
100.0

Cumulative
Percent
42.2
88.2
99.5
100.0

Cumulative
Percent
38.5
88.8
99.5
100.0

Thu nhập tăng thêm

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
TN1
187
0
3.06
.798

Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

1
46
86
49
5
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

31
107
43
6
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

3
50
96
32
6
187

TN2
187
0
3.13
.714
TN1
Percent

TN3
187
0
2.94
.794

Valid Percent

.5
.5
24.6
24.6
46.0
46.0
26.2
26.2
2.7
2.7
100.0
100.0
TN2
Percent
Valid Percent
16.6
16.6
57.2
57.2
23.0
23.0
3.2
3.2
100.0
100.0
TN3
Percent
Valid Percent
1.6
26.7
51.3
17.1
3.2
100.0

1.6
26.7
51.3
17.1
3.2
100.0

Cumulative
Percent
.5
25.1
71.1
97.3
100.0

Cumulative
Percent
16.6
73.8
96.8
100.0

Cumulative
Percent
1.6
28.3
79.7
96.8
100.0

Nhuận bút

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
NB1
187
0
3.38
.656

Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

2
8
98
75
4
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

2
7
92
80
6
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

3
5
87
86
6
187

NB2
187
0
3.43
.672
NB1
Percent

NB3
187
0
3.47
.682

Valid Percent

1.1
1.1
4.3
4.3
52.4
52.4
40.1
40.1
2.1
2.1
100.0
100.0
NB2
Percent
Valid Percent
1.1
1.1
3.7
3.7
49.2
49.2
42.8
42.8
3.2
3.2
100.0
100.0
NB3
Percent
Valid Percent
1.6
2.7
46.5
46.0
3.2
100.0

1.6
2.7
46.5
46.0
3.2
100.0

Cumulative
Percent
1.1
5.3
57.8
97.9
100.0

Cumulative
Percent
1.1
4.8
54.0
96.8
100.0

Cumulative
Percent
1.6
4.3
50.8
96.8
100.0

Phúc lợi
PL1
N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

187
0
2.77
.820
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

8
61
88
26
4
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

4
59
93
27
4
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

2
72
83
25
5
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

4
62
86
28
7
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

4
60
88
30
5
187

Statistics
PL2
187
0
2.83
.778
PL1
Percent
4.3
32.6
47.1
13.9
2.1
100.0
PL2
Percent
2.1
31.6
49.7
14.4
2.1
100.0
PL3
Percent
1.1
38.5
44.4
13.4
2.7
100.0
PL4
Percent
2.1
33.2
46.0
15.0
3.7
100.0
PL5
Percent
2.1
32.1
47.1
16.0
2.7
100.0

PL3

PL4
187
0
2.78
.790

PL5
187
0
2.85
.835

187
0
2.85
.809

Valid Percent
Cumulative Percent
4.3
4.3
32.6
36.9
47.1
84.0
13.9
97.9
2.1
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
31.6
33.7
49.7
83.4
14.4
97.9
2.1
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
1.1
1.1
38.5
39.6
44.4
84.0
13.4
97.3
2.7
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
33.2
35.3
46.0
81.3
15.0
96.3
3.7
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
32.1
34.2
47.1
81.3
16.0
97.3
2.7
100.0
100.0

Bản thân công việc
Statistics
CV1
N

Valid

Missing
Mean
Std. Deviation

Valid

CV2

CV4

187

187

187

187

0
3.29
.615

0
3.29
.624
CV1

0
3.30
.654

0
3.33
.660

1

Frequenc Percen
y
t
2
1.1

2

8

4.3

4.3

5.3

3

113

60.4

60.4

65.8

4

62

33.2

33.2

98.9

5

2

1.1

1.1

100.0

187

100.0

100.0
CV2

Total

Frequency

Valid

CV3

Valid Cumulative Percent
Percent
1.1
1.1

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

3

1.6

1.6

1.6

2

5

2.7

2.7

4.3

3

117

62.6

62.6

66.8

4

59

31.6

31.6

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

187

100.0

100.0

Total

CV3
Frequency

Valid

Percent

Cumulative Percent

1

2

1.1

1.1

1.1

2

11

5.9

5.9

7.0

3

105

56.1

56.1

63.1

4

66

35.3

35.3

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

Total

187

100.0
CV4

Frequency

Valid

Valid Percent

100.0

1

Percen
t
3
1.6

2

8

4.3

4.3

5.9

3

104

55.6

55.6

61.5

4

69

36.9

36.9

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

187

100.0

100.0

Total

Valid Percent

Cumulativ
e Percent
1.6
1.6

Điều kiện làm việc
Statistics
DK1
N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

DK2

187
0
3.21
.999
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

Valid

1
2
3
4
5
Total

Valid

1
2
3
4
5
Total

6
40
68
54
19
187
Frequency
4
44
73
48
18
187
Frequency
4
41
83
40
19
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

4
40
79
51
13
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

3
36
85
40
23
187

187
0
3.17
.969
DK1
Percent
3.2
21.4
36.4
28.9
10.2
100.0
DK2
Percent
2.1
23.5
39.0
25.7
9.6
100.0
DK3
Percent
2.1
21.9
44.4
21.4
10.2
100.0
DK4
Percent
2.1
21.4
42.2
27.3
7.0
100.0
DK5
Percent
1.6
19.3
45.5
21.4
12.3
100.0

DK3
187
0
3.16
.952

DK4
187
0
3.16
.911

DK5
187
0
3.24
.955

Valid Percent
Cumulative Percent
3.2
3.2
21.4
24.6
36.4
61.0
28.9
89.8
10.2
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
23.5
25.7
39.0
64.7
25.7
90.4
9.6
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
21.9
24.1
44.4
68.4
21.4
89.8
10.2
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
2.1
2.1
21.4
23.5
42.2
65.8
27.3
93.0
7.0
100.0
100.0
Valid Percent
Cumulative Percent
1.6
1.6
19.3
20.9
45.5
66.3
21.4
87.7
12.3
100.0
100.0

Cấp trên
CT1
N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

187
0
3.50
.714
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

Valid

1
2
3
4
5
Total

2
13
67
100
5
187
Frequency
1
11
76
95
4
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

Valid

1
2
3
4
5
Total

1
9
84
88
5
187
Frequency
1
8
76
100
2
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

7
83
95
2
187

Statistics
CT2
CT3
CT4
CT5
187
187
187
187
0
0
0
0
3.48
3.47
3.50
3.49
.667
.658
.625
.590
CT1
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
1.1
1.1
1.1
7.0
7.0
8.0
35.8
35.8
43.9
53.5
53.5
97.3
2.7
2.7
100.0
100.0
100.0
CT2
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
.5
.5
.5
5.9
5.9
6.4
40.6
40.6
47.1
50.8
50.8
97.9
2.1
2.1
100.0
100.0
100.0
CT3
Percent
.5
4.8
44.9
47.1
2.7
100.0
CT4
Percent
.5
4.3
40.6
53.5
1.1
100.0
CT5
Percent
3.7
44.4
50.8
1.1
100.0

Valid Percent
.5
4.8
44.9
47.1
2.7
100.0
Valid Percent

Cumulative Percent
.5
5.3
50.3
97.3
100.0

Cumulative Percent

.5
4.3
40.6
53.5
1.1
100.0

.5
4.8
45.5
98.9
100.0

Valid Percent
3.7
44.4
50.8
1.1
100.0

Cumulative Percent
3.7
48.1
98.9
100.0

CT6
187
0
3.49
.729

CT6
Percent
2.1
4.8
38.0
52.4
2.7
100.0

Frequency
1
2
3
4
5
Total

Valid

4
9
71
98
5
187

Valid Percent
2.1
4.8
38.0
52.4
2.7
100.0

Cumulative Percent
2.1
7.0
44.9
97.3
100.0

Đồng nghiệp
Statistics
DN1
DN2
DN3
187
187
187
N
0
0
0
Mean
3.42
3.42
3.48
Std. Deviation
.662
.724
.764
DN1
Frequency Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
1
3
1.6
1.6
1.6
2
2
1.1
1.1
2.7
3
102
54.5
54.5
57.2
Valid
4
73
39.0
39.0
96.3
5
7
3.7
3.7
100.0
Total
187 100.0
100.0
DN2
Frequency Percent Valid Percent
Valid
Missing

Valid

1
2
3
4

3
10
87
80

1.6
5.3
46.5
42.8

1.6
5.3
46.5
42.8

Cumulative
Percent
1.6
7.0
53.5
96.3

5

7

3.7

3.7

100.0

Total

Valid

1
2
3
4
5
Total

187

100.0
100.0
DN3
Frequency
Percent
Valid Percent
3
11
78
84
11
187

1.6
5.9
41.7
44.9
5.9
100.0

1.6
5.9
41.7
44.9
5.9
100.0

Cumulative
Percent
1.6
7.5
49.2
94.1
100.0

Chính sách đào tạo và phúc lợi
Statistics
CS1
CS2
CS3
Valid
187
187
187
N
Missing
0
0
0
Mean
3.41 3.48
3.44
Std. Deviation
.669 .650
.673
CS1
Frequency Percent Valid Cumulative
Percent
Percent
1
1
.5
.5
.5
2
10
5.3
5.3
5.9
3
93
49.7
49.7
55.6
Valid
4
77
41.2
41.2
96.8
5
6
3.2
3.2
100.0
Total
187 100.0
100.0
CS2
Frequency Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
2
12
6.4
6.4
6.4
3
78
41.7
41.7
48.1
Valid 4
93
49.7
49.7
97.9
5
4
2.1
2.1
100.0
Total
187 100.0
100.0
CS3
Frequency
Percent
Valid
Cumulative
Percent
Percent
1

1

.5

.5

.5

2

11

5.9

5.9

6.4

3

84

44.9

44.9

51.3

4

86

46.0

46.0

97.3

5

5

2.7

2.7

100.0

187

100.0

100.0

Valid

Total

Động lực
Statistics
DL1
N

Valid

Missing
Mean
Std. Deviation

Valid

DL2

DL3

DL4

187

187

187

187

0
2.60
.699

0
0
2.54
2.54
.784
.742
DL1

0
2.52
.667

Frequency

Percent

1

3

1.6

Valid
Percent
1.6

2

86

46.0

46.0

47.6

3

84

44.9

44.9

92.5

4

11

5.9

5.9

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

187

100.0

Total

Cumulative Percent
1.6

100.0
DL2

Valid

Frequency

Percent

1

8

4.3

Valid
Percent
4.3

2

93

49.7

49.7

54.0

3

66

35.3

35.3

89.3

4

17

9.1

9.1

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

187

100.0

100.0

Total

Cumulative Percent
4.3

DL3
Frequency

Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent
2.7
2.7

1

5

2.7

2

96

51.3

51.3

54.0

3

69

36.9

36.9

90.9

4

14

7.5

7.5

98.4

5

3

1.6

1.6

100.0

187

100.0

100.0

Total

DL4
Frequency

Valid

1

3

1.6

1.6

Cumulative
Percent
1.6

2

97

51.9

51.9

53.5

3

74

39.6

39.6

93.0

4

12

6.4

6.4

99.5

5

1

.5

.5

100.0

187

100.0

100.0

Total

Percent

Valid Percent