Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 8B. GIÁ TRỊ HỘI TỤ VÀ GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT

PHỤ LỤC 8B. GIÁ TRỊ HỘI TỤ VÀ GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT

Tải bản đầy đủ

KIỂM ĐỊNH EFA CÁC YẾU TỐ CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

Component
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

7.099
4.133
3.774
3.172
2.351
2.026
1.775
1.401
1.264
1.140
1.074
.949
.813
.713
.667
.626
.601
.555
.538
.514
.495
.484
.404
.383
.360
.345
.319
.315
.297
.279
.276
.254
.237
.230
.209
.194
.179
.163
.148
.138
.107

.772
4061.271
820
.000

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared
Rotation Sums of
Loadings
Squared Loadingsa
% of
Cumulative Total
% of
Cumulative
Total
Variance
%
Variance
%
17.314
17.314 7.099
17.314
17.314
5.325
10.081
27.395 4.133
10.081
27.395
3.760
9.204
36.599 3.774
9.204
36.599
3.685
7.737
44.336 3.172
7.737
44.336
4.412
5.734
50.070 2.351
5.734
50.070
2.770
4.942
55.012 2.026
4.942
55.012
4.251
4.328
59.341 1.775
4.328
59.341
2.610
3.417
62.758 1.401
3.417
62.758
2.631
3.083
65.841 1.264
3.083
65.841
3.633
2.782
68.622 1.140
2.782
68.622
3.966
2.621
71.243 1.074
2.621
71.243
2.175
2.314
73.556
1.982
75.538
1.738
77.277
1.626
78.903
1.527
80.430
1.465
81.895
1.355
83.250
1.312
84.562
1.253
85.815
1.206
87.021
1.180
88.201
.986
89.186
.935
90.122
.877
90.999
.841
91.840
.777
92.617
.768
93.385
.724
94.109
.679
94.788
.674
95.462
.619
96.081
.578
96.659
.562
97.221
.510
97.731
.473
98.204
.436
98.641
.398
99.039
.362
99.400
.338
99.738
.262
100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total
variance.

1
.700
.699
.671
.659
.655
.645
.638
.631
.602
.600
.594
.576
.574
.574
.570
.561
.556
.539

2

3

Component Matrixa
Component
4
5
6
7

CT1
CT6
-.249
CT4
-.366
CV3
-.208
CV4
DN3
.272
.342
CT3
-.363
NB1
DN2
.264
.391
NB2
CV2
-.249
CT2
-.272
CV1
-.259
CS2
.262
NB3
-.201
CS3
-.232
CT5
-.418
CS1
.368
PL1
.627 .367 -.354
PL4
.614 .380 -.359
PL5
.611 .383 -.379
DK1
-.609 .597
.252
PL3
.601 .292 -.360 .244
PL2
.586 .332 -.426
DK5
-.559 .540
DK3
-.538 .521
.298
DK4
-.581 .584
DK2
-.556 .571
.227
TN2
.242 .553 .244
.230
TN3
.284 .494 .306
.359
TN1
.208 .418 .335 -.208 -.291 .235
TL1
.228
.659 .408 .336
TL2
.252
.651 .443 .381
TL3
.252
.579 .477 .352
TT3
.208 .383 .561
TT1
.437 .481 -.251 -.291
PC1
-.454 .700
PC2
.225
-.442 .615
PC3
-.438 .565
DN1 .412
.269
.462
TT2
.222 .432 .365 -.299
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 11 components extracted.

8

9
.324

10

11

.395 -.296
.290 -.309
-.219
-.354 -.251
.214
-.238
.467
.224
.461
-.229
-.347 -.298

-.271
-.243 -.237
-.378
.250 .216
.485
-.225
.408

.226
-.221

.349

.263
.299
.411

-.201

-.272
-.229
.241 .356
-.237

-.237
-.434

1
.807
.765
.736
.695
.676
.653

CT5
CT4
CT3
CT2
CT6
CT1
DK1
DK2
DK3
DK4
DK5
PL4
PL1
PL2
PL5
PL3
CV2
CV3
CV1
CV4
TL2
TL3
TL1
NB3
NB1
NB2
TT2
TT3
TT1
TN1
TN3
TN2
DN1
DN2
DN3
CS2
CS1
CS3
PC1
PC2
PC3 .270

2

3

Pattern Matrixa
Component
4
5
6
7

8

9

10

11

-.252
.219
.878
.851
.842
.810
.783
.860
.841
.841
.819
.745
.844
.801
.757
.687
.937
.885
.865
.818
.800
.751
.870
.702
.669 .287
.835
.773
.208 .662
-.237

.862
.788
.708
.873
.730
.715
.236

.881
.803
.741

PHỤ LỤC 9.

THỐNG KÊ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA TỪNG YẾU TỐ

VÀ KHÍA CẠNH
Tiền lương

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
TL1
187
0
3.32
.832

Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

3
25
78
71
10
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

29
72
73
13
187
Frequency

Valid

1
2
3
4
5
Total

3
22
77
72
13
187

TL2
187
0
3.37
.829
TL1
Percent

TL3
187
0
3.37
.842

Valid Percent

1.6
1.6
13.4
13.4
41.7
41.7
38.0
38.0
5.3
5.3
100.0
100.0
TL2
Percent
Valid Percent
15.5
15.5
38.5
38.5
39.0
39.0
7.0
7.0
100.0
100.0
TL3
Percent
Valid Percent
1.6
11.8
41.2
38.5
7.0
100.0

1.6
11.8
41.2
38.5
7.0
100.0

Cumulative
Percent
1.6
15.0
56.7
94.7
100.0

Cumulative
Percent
15.5
54.0
93.0
100.0

Cumulative
Percent
1.6
13.4
54.5
93.0
100.0

Tiền thưởng

N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation

Statistics
TT1
187
0
2.86
.705

Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

59
97
29
2
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

47
116
22
2
187
Frequency

Valid

2
3
4
5
Total

51
114
21
1
187

TT2
187
0
2.89
.633
TT1
Percent

TT3
187
0
2.85
.621

Valid Percent

31.6
31.6
51.9
51.9
15.5
15.5
1.1
1.1
100.0
100.0
TT2
Percent
Valid Percent
25.1
25.1
62.0
62.0
11.8
11.8
1.1
1.1
100.0
100.0
TT3
Percent
Valid Percent
27.3
61.0
11.2
.5
100.0

27.3
61.0
11.2
.5
100.0

Cumulative
Percent
31.6
83.4
98.9
100.0

Cumulative
Percent
25.1
87.2
98.9
100.0

Cumulative
Percent
27.3
88.2
99.5
100.0