Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁ NHÂN(2 người đã nghỉ việc)

PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁ NHÂN(2 người đã nghỉ việc)

Tải bản đầy đủ

trong Đài.

chưa nhận biết.

4. Điều kiện làm việc của Máy móc thiết bị cũ kỹ thiếu thốn, cách làm - Cơ sở vật chất xuống cấp, cách làm việc không phát triển theo
Đài

viêc chưa chuyên nghiệp

lối mòn

5. Mối quan hệ? (Mối quan Các viên chức hay có sự ganh tỵ, so bì chưa - Giữa các đồng nghiệp không chân thành, không đán tin cậy,
hệ giữa các Cán bộ Viên thật lòng. Cấp trên chưa gần gũi để thấu hiểu bằng mặt không bằng lòng. Cấp trên áp đặt không lắng nghe ý
chức, CBVC – lãnh đạo)

nhân viên.

kiến nhân viên

6. Nhân tố nào trong chính - Thu nhập của người lao động và có điều kiện - Cơ hội phát huy năng lực và thu nhập ổn định đảm bảo đời
sách đãi ngộ là quan trọng phát huy năng lực

sống gia đình.

nhất
7. Đóng góp ý kiến để cải - Cấp trên quan tâm tạo điều kiện để VC phát - Lãnh đạo Phải biết sử dụng người, phải nhìn nhận năng lực
thiện chính sách đãi ngộ huy năng lực. Nâng mức chi trả thu nhập cho thực tế, nhìn thấy điểm yếu nhưng phải biết tìm điểm mạnh để
nhằm tạo động lực làm việc NLĐ lên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy và giúp VC khắc phục(cơ hội được cấp trên nhận biết),
cho người lao động

nhân viên được thể hiện mình.

thu nhập tốt. Tạo điều kiện để VC thể hiện năng lực

Ban chấp hành công đoàn quan tâm hơn về đời - Phải nhanh chóng điều chỉnh xây dựng các qui chếmột cách rõ
sống tinh thần cho NLĐ

ràng minh bạch, qui hoạch có kế hoạch đáp ứng yêu cầu. chính
sách lương thưởng,nhuận bút phải rõ ràng, đảm bảo thu nhập
cho cuộc sống NLĐ

PHỤ LỤC 5. NỘI DUNG BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM
Tôi là học viên lớp Cao học điều hành eMBA khóa 1 năm 2014 của Trường
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi đang thực hiện viết luận văn tốt
nghiệp với đề tài nghiên cứu"Đánh giá chính sách đãi ngộ đối với cán bộ viên chức
làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kiên Giang".
Để hoàn thiện nội dung nghiên cứu của đề tài, tôi có mời các cán bộ lãnh đạo
và một số chuyên viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự của Đơn vị để tổ chức
buổi thảo luận nhóm về mô hình nghiên cứu cũng như nội dung các câu hỏi trong
bảng khảo sát.
Thời gian tổ chức:
- Buổi thảo luận nhóm được bắt đầu vào lúc 9h giờ ngày 01/08/2016.
1.

Địa điểm thảo luận nhóm: Hội trường nhỏ Đài PT-TH Kiên Giang

2.

Thành phần tham gia thảo luận nhóm:

-

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính.

-

Trưởng Phòng Thông tin – Điện Tử.

-

Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ

-

Trưởng Phòng Biên tập chương trình Truyền hình

-

Trưởng Phòng Chuyên đề

-

02 chuyên viên Tổ chức – Hành chính.

-

02 chuyên viên khối nội dung.

3.

Nội dung thảo luận:

* Các câu hỏi đưa ra thảo luận đối với cấp lãnh đạo, chuyên viên về nhân sự:
- Anh/Chị nghĩ thế nào về mối liên hệ giữa Chính sách đãi ngộ của Đài và động lực
làm việc của Người lao động tại Đài?
- Vì sao Anh/chị quyết định làm việc cho Đài PT-TH Kiên Giang? Anh/chị mong
muốn gì ở tổ chức này?
- Theo Anh/Chị, yếu tố nào trong Chính sách đãi ngộ ảnh hưởng đến động lực làm
việc của Cán bộ, Viên chức? Vì sao? (không gợi ý các yếu tố đã xây dựng)
-

Anh/Chị có nhận xét gì về các yếu tố liên quan đến đãi ngộ tài chính và phi
tài chính sau: Lương, thưởng, phụ cấp, nhuận bút, lương tăng thêm; môi trường làm

việc, đặc điểm công việc, mối quan hệ với cấp trên, mối quan hệ với đồng nghiệp,
các chính sách phúc lợi, chính sách đào tạo, cơ hội thăng tiến,giờ giấc làm việc?
-

Theo Anh/Chị yếu tố nào là quan trọng nhất và yếu tố nào là kém quan
trọng nhất đối với tạo động lực làm việc? Vì sao?

-

Yếu tố nào làm cho Anh/Chị cảm thấy bất mãn, và không có động lực để
làm việc, nếu có?

-

Nhận xét các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình đề xuất: nhân tố nào quan
trọng? Bổ sung hay loại bớt nhân tố nào cho phù hợp với đặc điểm của Đài?
4. Kết quả:

 Về nội dung thảo luận nhóm:
Các ý kiến phát biểu cho rằng:
-

Đa số các ý kiến cho rằng mối liên hệ giữa Chính sách đãi ngộ của Đài và
động lực làm việc của Người lao động tại Đài ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công
việc chung. Khi CBVC được thỏa mãn các yêu cầu của họ thì họ sẽ tận tâm làm việc
mà không bị chi phối bởi các yếu tố xung quanh từ đó sẽ làm cho hiệu quả công việc
chung ngày càng cao, càng có chất lượng.

-

Về yếu tố để cá nhân quyết định vào làm việc cho Đài PT-TH Kiên Giang
thì có các ý kiến:
• Thứ nhất vì yêu thích công việc tuyên truyền, được làm việc trong môi một môi
trường chuyên nghiệp để phát huy sở trường, muốn thực hiện hoài bảo đam mê
của mình, được mở rộng mối quan hệ.
• Thứ hai họ quyết định làm việc ở Đài vì thu nhập ở Đài tốt hơn các Đơn vị sự
nghiệp hành chính vì có thêm tiền nhuận bút.
• Thứ ba CBVC về làm việc tại Đài vì Đài hứa hẹn sẽ cho họ cơ hội thăng tiến.

-

Khi thảo luận về các yếu tố cấu thành trong Chính sách đãi ngộ ảnh hưởng đến
động lực làm việc (không gợi ý các yếu tố đã xây dựng trong mô hình) đa số các ý
kiến cho rằng các yếu tố sau đây sẽ ảnh hưởng đến động lực của CBVC: chế độ chi trả
nhuận bút, lương, thưởng, phúc lợi; môi trường làm việc, tác nghiệp chuyên nghiệp;
kế hoạch quy hoạch đào tạo CBVC khoa học, hợp lý đáp ứng được yêu cầu thực tế với
chức danh quy hoạch, cơ hội thăng tiến; Cấp trên có trình độ và hiểu biết về lĩnh vực
chuyên môn, việc đánh giá hiệu quả công việc một cách rõ ràng, chính xác (vi phạm