Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 3. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁ NHÂN(06 người đang làm việc)

PHỤ LỤC 3. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁ NHÂN(06 người đang làm việc)

Tải bản đầy đủ

tế, phải có lộ trình và mục
tiêu chi tiết, cụ thể. Khung
chi nhuận bút, thù lao còn
thấp so với một số Đài trong
khu vực. Phụ cấp làm thêm
giờ còn bất cập

để các viên chức
phấn đấu.

hệ số thấp.
Chi lương theo qui định
nhà nước nhưng chưa có
phụ cấp trượt giá.
Chưa có chính sách thưởng
phù hợp cho việc thu hút
nguồn lực, chính sách cho
người kêu gọi tài trợ sản
xuất chương trình
Chưa đủ kinh phí chi thu
nhập tăng thêm và xây
dựng quĩ phúc lợi do
doanh thu giảm sút, hoạt
động không hiệu quả

nhập tăng thêm không có
nên không khuyến khích
được tinh thần của người
lao động.
Nhuận bút không hài lòng
vì chi trả còn thấp so với
nghị định, do kinh tế của
Đài còn khó khăn. Việc chi
trả thù lao nhuận bút
không đồng đều, mất cân
bằng giữa các bộ phận và
không phù hợp với công
sức của những người nhận
thù lao cho những công
việc liên quan đến sản
phẩm truyền hình

hiện hành và thấp hơn
các Đài trong khu vực
- Lương theo qui định
nhà nước nhưng chưa
có phụ cấp trượt giá.
- Tiền làm thêm giờ
chưa đúng thực tế,
chưa đảm bảo và tạo
động lực
- Tiền thưởng còn thấp
và chưa phong phú các
hình thức khen thưởng.

giá cả thị trường
mà chưa có phụ
cấp đảm bảo
cho NLĐ
- Chính sách
thưởng còn hạn
chế và bó hẹp

4. Chính sách
đào tạo, quy
hoạch và cơ hội
thăng tiến

- Chính sách đào tạo và chính
sách nhân sự hiện tại của Đài đã
đi vào bài bản hơn, dân chủ,
theo quy trình, tuy nhiên vai trò
công tác tham mưu của phòng
tổ chức cán bộ, các cấp ủy chưa
tốt, dẫn đến ý đảng-lòng dân…
chưa tìm được tiếng nói chung,
bố trí nhân sự một số phòng,
trung tâm chưa đúng với trình
độ chuyên môn, năng lực kinh
nghiệm thực tế

Đào tạo còn đại trà,
chưa chuyên sâu, có
những vị trí làm việc
do truyền kinh nghiệm
là chủ yếu. Công tác
đào tạo chưa được chú
trọng. quy hoạch chưa
khoa học và thực hiện
chưa bài bản, cơ hội
thăng tiến với nữ còn
hạn chế, ít được quan
tâm

Về cơ bản đáp ứng nhu
cầu nâng cao trình độ
chuyên môn của cá nhân
và nhiệm vụ chính trị.
Song có một số trường
hợp đào tạo chưa phù
hợp với chuyên môn và
vị trí việc làm.
Cơ hội thăng tiến với phụ
nữ ít được quan tâm.

Chưa có sự quan tâm
sâu sắc thế hệ kế thừa,
tôi cảm thấy chưa hài
lòng về việc quy hoạch
và chính sách đào tạo
nhân sự của Đài

Chưa được bài bản và
chuyên nghiệp hóa,
tính chọn lọc kế thừa
nhiều khi chỉ mang
nặng hình thức

6. Mối quan hệ
công tác

Mối quan hệ công tác đã cải
thiện đáng kể, tuy nhiên hiện
tượng bằng mặt không bằng
lòng vẫn còn. Sự thân thiện, cởi
mở đã giảm sút, thêm vào đó là
sự im lặng,sống thủ, sợ đụng
chạm.

Quan hệ tốt với đồng
nghiệp, bạn bè
Cấp trên ít gần gũi và
chưa thật sự lắng nghe
ý kiến viên chức.

Các mối quan hệ trên –
dưới, ngang trong việc
phối hợp công việc còn
chưa thoải mái, chân
tình. Cấp trên ít lắng
nghe và gần gũi với một
số viên chức

Mối quan hệ giữa các
bộ phận với nhau có
phần hạn chế, viên
chức của một số bộ
phận không hài lòng về
lãnh đạo của mình.
Lãnh đạo chưa cởi mở
và lắng nghe

Mối quan hệ chỉ tốt ở
một số phòng, còn một
số phòng thì chưa được
tốt, chưa tạo được lòng
tin tưởng tuyệt đối với
nhau và sự hợp tác
chưa cao. Cấp trên
chưa quan tâm sâu sát
đến NLĐ nên chưa hoà

Ban hành một
loạt cơ chế,
chính sách về
đào tạo, thu hút
nhân tài và bước
đầu đạt được
một số kết quả,
song công tác
phát triển nguồn
nhân lực chất
lượng cao vẫn
còn nhiều hạn
chế, bất cập cần
có sự thay đổi
với cách tiếp
cận mới. công
tác phát triển
nguồn nhân lực
vẫn chưa đáp
ứng yêu cầu.
Đội ngũ cán bộ
có trình độ sau
đại học hiện nay
còn ít, chất
lượng đào tạo
chưa cao, cơ cấu
đào tạo chưa
hợp lý
Đồng
nghiệp
hòa đồng, thân
tình vui vẻ. Cấp
trên gần gũi
nhưng chưa thật
sự lắng nghe.

7. Giải pháp để
hoàn thiện chính
sách đãi ngộ
nhằm tạo động
lực làm việc

- Cấn xây dựng kế hoạch phát
triển đài cho từng giai đoạn.
- Đánh giá lại hiện trạng của đài
hiện nay, về tổ chức bộ máy; về
nhân sự, về tổ chức hoạt động:
khối nội dung, khối hành chính,
khối kỹ thuật; về cơ sở vật
chất,… từ đó đánh giá chung,
sau đó xây dựng kế hoạch phát
triển cơ chế tài chính giai đoạn
2015-2020 và 2020-2025, cùng
với việc tinh giảm biên chế
hàng năm,
-Hoạch định chiến lược để tăng
nguồn thu theo từng năm,
khuyến khích toàn thể viên
chức tạo nguồn thu cho đài.
-Sắp xếp lại một số vị trí cho
phù hợp với trình độ chuyên
môn,năng lực và kinh nghiệm
thực tế để khai thác sức sáng
tạo và năng lực của NLĐ.

-Đài PTTH cần có
chính sách chi trả
nhuận bút kịp thời hàng
tháng cho công chức.
Hiện nay các đài trong
khu vực đều có chi trả
lương
tăng
thêm
động lưc để làm việc
tốt hơn
- Nên áp dụng Chính
sách khen thưởng
thường xuyên và đột
xuất để động viên
những cá nhân có thành
tích đặc biệt trong năm
- Đào tạo chọn lọc, chú
trọng đội ngũ làm công
tác quảng cáo tiếp thị
để nâng cao trình độ từ
đó phát triển nguồn thu
cho đài.

-Phát huy năng lực, sở
trường của mỗi cá nhân,
đặc biệt là những cá nhân
có khả năng, có tư duy
tốt về kinh tế phụ trách
các bộ phận làm kinh tế
của Đài.
-Xây dựng đội ngũ nhân
viên
làm
maketing,
quảng cáo tiếp thị
chương
trìnhchuyên
nghiệp và có trình độ để
tăng thu cho Đài.
-Xây dựng chính sách
chi trả thu nhập trên cơ
sở hiệu quả làm việc.
-Xây dựng chính sách
chi cho các sản phẩm của
Đài phù hợp.
-Xây dựng chính sách
thưởng phù hợp cho việc
thu hút nguồn lực, và cho
người kêu gọi lẫn người
tài trợ sản xuất chương
trình

Việc xây dựng chính
sách đãi ngộ tài chính
hợp lý trước mắt phải
dựa vào nguồn thu của
đài.Phải tìm giải pháp
để tăng trưởng nguồn
thu, cân đối lại các
khoản chi hợp lý từ đó
mới có khoản lợi nhuận
để thực hiện các chính
sách đãi ngộ.
- Sắp xếp bố trí và đào
tạo đúng người đúng
việc, nhất là bộ phận
tạo nguồn thu cho Đài.
BGĐ phải tạo ra
nguồn động lực tinh
thần cho người lao
động, môi trường làm
việc tốt hơn, được quan
tâm cất nhắc, gần gũi
và lắng nghe viên chức
hơn.

đồng.
Cần xây dựng nhà tập
thể cho CBVC chưa có
nhà riêng và còn ờ trọ.
Sắp xếp lại vị trí việc
làm của một số trường
hợp. Đào tạo phát triển
đội ngũ làm công tác
kinh tế cho Đài.
Đánh giá thực trạng
nhu cầu xem các
chương trình truyền
hình của khán giả.
Sắp xếp lại các chương
trình cho phù hợp.
Xây dựng các chương
trình
Phát
thanh,
Truyền
hình
theo
hướng tương tác hai
chiều, theo kiểu xã hội
hóa nhằm thu hút khán
thính giả.
Tăng cường quảng bá
thương hiệu của Đài,
phối hợp nhiều đơn vị
tổ chức các sự kiện sản
xuất chương trình tạo
nguồn thu cho Đài.
Tăng cường, mở rộng
các cuộc tiếp xúc giao
lưu khách hàng, nhằm
kêu gọi, thu hút các
nguồn quảng cáo về
Đài để nâng cao doanh
thu.
Khi nguồn thu tăng đủ
khả năng cân đối thu
chi cần xây dựng qui
chế về chính sách đãi

- Tìm giải pháp
để tăng doanh
thu, nâng hiệu
quả hoạt động
quảng cáo. Xây
dựng đội ngũ
làm công kinh tế
chuyên nghiệp
hơn.
Từ
đó

nguồn: đầu tư
trang thiết bị
hiện đại nhằm
tăng năng suất
lao động và điều
chỉnh lương tối
thiểu,
Bổ xung thưởng
thường xuyên
và mức chi phù
hợp
Lãnh đạo luôn
chủ động phối
hợp với công
đoàn hoàn thiện
chính sách, chế
độchăm lo đời
sống cho NLĐ
Trợ cấp cho
trường hợp nghỉ
bệnh
hiểm
nghèo.
Quan
tâm chăm sóc
cán bộ hưu…

ngộ người lao động và
phải được lấy ý kiên
rộng rãi trong toàn bộ
viên chức nhiều lần
trước khi chính thức
ban hành.
* Chỉ có nguồn thu
tăng thì Đài mới có đủ
khả năng kinh tế mà có
thể áp dụng theo nhiều
hình thức, chính sách
đãi ngộ cho người lao
động được.

PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CÁ NHÂN(2 người đã nghỉ việc)
Thông tin cá nhân

NGUYỄN TUYẾT VINH- nguyên Phát thanh NGÔ HỮ HIỀN- nguyên Phát thanh viên, hiện tại là Phóng viên
viên, MC, số đt: 0917735351, tuổi 33. Nay là báo nhân dân cơ quan thường trú tại Cần thơ,cộng tác viên của
Phát thanh viên của HTV và cộng tác với một một số cty truyền thông, sđt: 0898541210, tuổi : 45
số cty truyền thông

1. Lý do nghỉ việc

Do bất mãn vì bố trí công việc không đúng sở - Bất mãn cơ chế, phân công công việc không phù hợp với trinh
trường, thu nhập thấp, áp lực đồng nghiệp

2.

Chính

sách

lương, Nhuận bút không rõ ràng, thiếu công bằng, - Không rõ ràng, không hợp lý thiếu công bằng

thưởng, nhuận bút, phụ cấp, chính sách khen thưởng hạn chế. Lương theo
phúc lợi.

qui định chung của nhà nước.

3. Chính sách đào tạo, quy - Hạn chế đào tạo tập huấn và kế hoạch chưa - Đào tạo bị động thiếu tính chủ động, quy hoạch thiếu kiểm tra,
hoạch và cơ hội thăng tiến phù hợp, cơ hội thăng tiến không có vì cấp trên bè phái, không có cơ hội thăng tiến

trong Đài.

chưa nhận biết.

4. Điều kiện làm việc của Máy móc thiết bị cũ kỹ thiếu thốn, cách làm - Cơ sở vật chất xuống cấp, cách làm việc không phát triển theo
Đài

viêc chưa chuyên nghiệp

lối mòn

5. Mối quan hệ? (Mối quan Các viên chức hay có sự ganh tỵ, so bì chưa - Giữa các đồng nghiệp không chân thành, không đán tin cậy,
hệ giữa các Cán bộ Viên thật lòng. Cấp trên chưa gần gũi để thấu hiểu bằng mặt không bằng lòng. Cấp trên áp đặt không lắng nghe ý
chức, CBVC – lãnh đạo)

nhân viên.

kiến nhân viên

6. Nhân tố nào trong chính - Thu nhập của người lao động và có điều kiện - Cơ hội phát huy năng lực và thu nhập ổn định đảm bảo đời
sách đãi ngộ là quan trọng phát huy năng lực

sống gia đình.

nhất
7. Đóng góp ý kiến để cải - Cấp trên quan tâm tạo điều kiện để VC phát - Lãnh đạo Phải biết sử dụng người, phải nhìn nhận năng lực
thiện chính sách đãi ngộ huy năng lực. Nâng mức chi trả thu nhập cho thực tế, nhìn thấy điểm yếu nhưng phải biết tìm điểm mạnh để
nhằm tạo động lực làm việc NLĐ lên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát huy và giúp VC khắc phục(cơ hội được cấp trên nhận biết),
cho người lao động

nhân viên được thể hiện mình.

thu nhập tốt. Tạo điều kiện để VC thể hiện năng lực

Ban chấp hành công đoàn quan tâm hơn về đời - Phải nhanh chóng điều chỉnh xây dựng các qui chếmột cách rõ
sống tinh thần cho NLĐ

ràng minh bạch, qui hoạch có kế hoạch đáp ứng yêu cầu. chính
sách lương thưởng,nhuận bút phải rõ ràng, đảm bảo thu nhập
cho cuộc sống NLĐ