Tải bản đầy đủ
Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

Biểu diễn dữ liệu trong máy tính

Tải bản đầy đủ

Chuyển đổi giữa số b phân sang số
thập phân
Giả sử có số b phân sau:


N(b): anan-1an-2…a1a0.a-1a-2…a-m

Chuyển sang số thập phân theo công thức tổng quát giá trị của số b phân

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

3

Ví dụ 1
1110 0101.011 (2)
0
1
2
3
4
5
= 1x2 + 0x2 + 1x2 + 0x2 + 0x2 + 1x2
-2
-3
1x2 + 1x2

6
7
-1
+ 1x2 + 1x2 + 0x2 +

= 1 + 4 + 32 + 64 + 128 + 0.25 + 0.125
= 229.375(10)
376.2(8)
0
1
2
-1
= 6x8 + 7x8 + 3x8 + 2x8
= 6 + 56 + 192 + 0.25
= 254.25(10)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

4

Ví dụ 2
3E9C(16)
0
1
2
3
= 12x16 + 9x16 + 14x16 + 3x16
= 12 + 144 + 3584 + 12288
= 16028(10)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

5

Nhị phân  Thập lục phân (hexa)
Sử dụng bảng chuyển đổi các chữ số
09, AF
1 chữ số của hệ thập lục phân tương
ứng với ? chữ số ở hệ nhị phân.

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

6

Ví dụ
AF47(16)
= 1010 1111 0100 0111(2)
101110010011110(2)
= 0101 1100 1001 1110(2)
= 5C9E(16)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

7

Nhị phân  Bát phân (octal)
Sử dụng bảng chuyển đổi các chữ số
07.
1 chữ số của bát phân tương ứng
với ? chữ số ở hệ nhị phân.

Hệ nhị phân

Hệ bát phân

000
001

0
1

010
011

2
3

100
101

4
5

110
111

6
7

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

8

Ví dụ
AF47(16)
= 1010 1111 0100 0111(2)
101110010011110(2)
= 0101 1100 1001 1110(2)
= 5C9E(16)
2547(8)
= 010 101 100 111(2)

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

9

Câu hỏi trắc nghiệm
Giá trị của số nguyên sử dụng 4 byte nếu được biểu diễn trong hệ cơ số
8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số (không tính các chữ số 0 liền nhau ngoài
cùng bên trái)?

9
10
11
12

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

10

Câu hỏi trắc nghiệm
Dùng 10 bit để biểu diễn số nguyên có dấu sử dụng số bù hai thì giá trị
số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu?

1000
511
825
999

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

11

Câu hỏi trắc nghiệm
Cho 4 số nguyên có dấu sử dụng 2 byte có mã Hexa tương ứng như
sau. Hãy chọn số lớn nhất:

F075
9010
0FFF
2006

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

12

Câu hỏi trắc nghiệm
Chỉ ra (các) định nghĩa về BYTE

1 Byte gồm 8 bit
1 Byte lưu được 1 ký tự bất kỳ
1 Byte lưu được ít nhất 2 chữ số trong hệ 16
1 Byte lưu được nhiều nhất 2 chữ số trong hệ
16

Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT

13