Tải bản đầy đủ
5 Yêu cầu hoàn thành chức năng của các nhà quản lý theo các cấp quản trị

5 Yêu cầu hoàn thành chức năng của các nhà quản lý theo các cấp quản trị

Tải bản đầy đủ

Bạn muốn trở thành nhà quản lý truyền
thống hay hiện đại?
Xếp truyền thống
(phong cách cũ)

Xếp hiện đại
(phong cách mới)

1: Quan
điểm

Tự coi mình là “xếp”
Dấu hết thông tin

Tự coi mình là người hỗ trợ, tư vấn
và đi đầu, trao đổi chia sẻ thông
tin

2. Mệnh
lệnh

Làm việc theo chuỗi mệnh
lệnh

Làm việc với bất kỳ ai để hoàn
thành công việc

3. Tổ chức

Ít thay đổi cơ cấu tổ chức
định sẵn

Sẵn sàng thay đổi cơ cấu tổ chức
để thích nghi môi trường và thị
trường

4. Trình độ

Thường giỏi một ngành nhất
định

Cố gắng giỏi nhiều lĩnh vực quản lý
khác nhau

Yêu cầu nhân viên làm nhiều
giờ trong ngày

Yêu cầu theo kết quả công việc

Quản lý toàn bộ thành viên
nhóm làm việc

Làm việc cùng với các thành viên
nhóm

5. Nhân
viên
6. Nhóm
7. Quyết
định
08/11/17

Tự đưa ra quyết định

Mời những người khác tham gia để
  ra quyết định
PTHN
42-QTHĐC

Tóm lại
1. Khái niệm và đặc điểm của quản trị, nhà
quản lý, tổ chức
2. Lĩnh vực và chức năng quản trị
3. Vai trò, cấp bậc và kỹ năng nhà quản lý
4. Quản trị học là khoa học nghiên cứu về hoạt
động quản trị - một hoạt động vừa có tính
khoa học lại vừa có tính nghệ thuật.

08/11/17

PTHN

43-QTHĐC

Câu hỏi (bài tập) về nhà:
Bạn muốn trở thành nhà quản lý cấp cao giỏi. Bạn cần phải
làm gì ngay từ bây giờ và chuẩn bị trong bao lâu?
2011

20??

gì?

Làm

gì?

gì ?

gì ?

PTHN

L àm

L àm

g ì?

gì ?

gì?

Làm

àm
YL

gì?

Làm

L àm

Làm
08/11/17

20??

20??

44-QTHĐC

Q&E
I:\QTHDC\Cau hoi.xls Chương

1

Tống quan về Quản trị học đại cương
Câu hỏi cần hiểu và ôn tập cho thi
1

Khoa học Quản trị nghiên cứu gì và nhằm mục đích gì?

2

Có mấy định nghĩa về Quản trị? Theo em thì Quản trị là gì? vì sao lại cần Quản trị?

3

Hoạt động quản trị có thể phân theo những tiêu chí gì? Quản trị có mấy chức năng và cấp bậc chung?

4

Tổ chức là gì? Tổ chức có mấy đặc tính? Lấy ví dụ minh họa về các đặc tính của tố chức?

5

Nhà quản lý là ai? Họ đóng vai trò gì? Họ cần có những kỹ năng gì? Mức độ cần những kỹ năng đó theo
các cấp quản lý ra sao?

Bài tập tình huống
Quản trị Công ty X (SV tìm một tổ chức mà SV hiểu hơn - tổ chức này sẽ theo bạn trong các chương sau)

08/11/17

1

Bạn chuẩn bị vào làm quản lý kỹ thuật - cho phòng kỹ thuật điện - Cho Công ty X. Theo bạn, thì bạn
là ai? Cần làm gì? Và bạn cần có kỹ năng gì?

2

Hãy giải thich 3 đặc tính của Công ty X như là một tổ chức?

3

Có mấy cấp quản trị trong công ty X?

4

Hãy đối chiếu nhận xét "cán bộ quản lý cấp cao" "cấp trung" "cấp cơ sở" của Công ty X đã có được
bao nhiêu % các kỹ năng?

5

Nếu bạn làm tiếp ở công ty X, thì bạn có khả năng làm cao nhất là vị trí quản lý nào? Khi đó thì
những tố chất gì, kỹ năng gì bạn cần nâng cao để giữ vị trí đó?

PTHN

45-QTHĐC