Tải bản đầy đủ
3 Vai trò nhà quản lý

3 Vai trò nhà quản lý

Tải bản đầy đủ

3.3 Vai trò nhà quản lý
Người quản lý đóng vai trò gì cho tổ chức?

(theo Henry Mintzberg)
Vai trò liên nhân cách:
1. làm đại diện (thể nhân): có quyền pháp lý: ký
văn bản, v.v.
2. lãnh đạo: động viên, chỉ trích, v.v
3. liên kết: cầu nối với người trong và ngoài tổ
chức
Nguồn: H. Mintzberg. The Nature of Managerial Work. (New York:
Harper & Row. 1973), pp.93-94

08/11/17

PTHN

32-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Vai trò

Giải thích

Ví dụ

Liên nhân cách (Interpersonal)
Đại diện
(Figurehead)

Tượng trưng cho tổ chức: yêu Tiếp đón khách đến
cầu thực hiện một số các thăm; ký kết các
nhiệm vụ thường nhật mang văn bản pháp luật
tính chất xã hội và luật pháp

Lãnh đạo/Thủ
lĩnh
(Leadership)

Có trách nhiệm ra lệnh và
khích lệ người thuộc cấp, sắp
xếp bố trí nhân viên, đào tạo,
v.v.

Thực hiện mọi công
việc liên quan đến
chỉ đạo người thuộc
cấp

Liên kết
(Liaision)

Duy trì các mối quan hệ với
cá nhân, tổ chức có lợi cho tổ
chức và những người cung
cấp thông tin bên ngoài tổ
chức

Phúc đáp thư, tìm
kiếm sự ủng hộ của
khách hàng, các
nhà cung cấp và
các cơ quan chính
phủ v.v.

08/11/17

PTHN

33-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Người quản lý đóng vai trò gì cho tổ chức?

(theo Henry Mintzberg)
Vai trò thông tin
1. Thu nhận, xử lý: trung tâm thu nhận, xử lý
mọi loại thông tin
2. Phổ biến: truyền đạt thông tin cho các cấp
3. Phát ngôn: tuyên bố với tư cách là đại diện
cho tổ chức ra bên ngoài

08/11/17

PTHN

34-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Vai trò

Giải thích

Ví dụ

Truyền thông (Informational)
Xử lý
(Monitor)

Theo dõi, thu nhận các thông
tin từ bên trong và bên ngoài
tổ chức để có sự hiểu biết
thấu đáo về tổ chức và môi
trường

Phổ biến
(Diseminator)

Truyền tin theo chủ ý, trách Tổ chức các buổi
nhiệm từ bên ngoài hoặc từ họp thông báo, gọi
thuộc cấp tới các thành viên điện, gửi thông báo
của tổ chức

Người phát
ngôn

Truyền tải thông tin đến các
đối tượng bên ngoài tổ chức
về các kế hoạch, chính sách,
hành động và kết quả v.v.

(Spokesperson)

08/11/17

PTHN

Đọc các báo cáo và
báo chí thường kỳ;
duy trì các mối quan
hệ cá nhân

Tổ chức các buổi
họp HĐQT, thông
báo đến các phương
tiện truyền thông
35-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Vai trò ra quyết định – xoay quanh việc đưa ra
các lựa chọn
1. Người sáng tạo và làm nên sự thay đổi trong
tổ chức
2. Điều khiển sự thay đổi khi cần
3. Phân chia và chỉ đạo sử dụng nguồn lực
4. Nhà thương thuyết để đem lại sự ổn định, bền
vững và có lợi cho tổ chức

08/11/17

PTHN

36-QTHĐC

Vai trò ra quyết định
(Decisional)
Vai trò

3.3 Vai trò nhà quản lý
Giải thích

Ví dụ

Sáng nghiệp
(Entrepreneur)

tìm ra những cơ hội và khởi sự
các “dự án cái tiến” nhằm đem
lại những thay đổi

Tổ chức thu thập các sáng
kiến để xây dựng các dự án
mới

Giải quyết rắc
rối
(Disturbance
handler)

Chủ trì các hành động khắc
phục khi tổ chức gặp phải các
vấn đề rắc rối nghiêm trọng và
không mong đợi

Tổ chức các buội họp kiểm
điểm tìm giải pháp cho
những vấn đề đã xảy ra (mất
khách hàng, mất nhà cung
cấp v.v.)

Phân bổ nguồn
lực (Resource
allocator)

Chịu trách nhiệm phân bổ và
phê duyệt các nguồn lực của tổ
chức

Lên lịch trình, yêu cầu
quyền hạn, thực hiện bất cứ
công việc gì liên quan đến
xây dựng ngân sách và lên
chương trình cho công việc
của thuộc cấp.

Đàm phán
(Negotiator)

Chịu trách nhiệm đại diện cho
tổ chức trong các cuộc đàm
phán quan trọng

Tham gia các đám phàn hợp
đồng lao động, hợp đồng với
nhà cung cấp, khách hàng,
nhà đầu tư quan trọng

08/11/17

PTHN

37-QTHĐC

3.4 Các kỹ năng của nhà quản lý
Kỹ năng của nhà quản lý
(Robert L. Katz, 1974)
1. Kỹ năng kỹ thuật – những kiến thức và sự
thành thạo về một lĩnh vực chuyên ngành nhất
định
2. Kỹ năng quan hệ (nhân sự) – khả năng làm
việc tốt với người khác, với từng cá nhân cũng
như theo nhóm
3. Kỹ năng khái quát – khả năng tư duy và khái
quát hóa những tình huống khó hiểu và phức
tạp, nhìn nhận tổ chức như một tổng thể, và
hiểu rõ các mối quan hệ giữa các bộ phận
thành viên, và hình dung được cách thức tổ
chức hòa nhập được với môi trường bên ngoài.
08/11/17

PTHN

38-QTHĐC

3.5 Yêu cầu chức năng và kỹ năng cần có
của các nhà quản lý theo các cấp quản trị
 Mọi người quản lý quan trọng nhất là có kỹ
năng làm việc với người khác (trong TC và
ngoài TC)
 Các cấp quản lý khác nhau đòi hỏi mức độ
tinh thông các kỹ năng khác nhau
 Mức độ tham gia vào các chức năng QT cũng
thay đổi theo cấp quản lý
 Người quản trị truyền thống khác với người
quản trị hiện đại về kỹ năng, chức năng và
phong cách quản lý

08/11/17

PTHN

39-QTHĐC