Tải bản đầy đủ
Sự cần thiết và chức năng QT trong tổ chức

Sự cần thiết và chức năng QT trong tổ chức

Tải bản đầy đủ

2.2 Chức năng QT trong tổ chức
Phân theo quá trình
Tổng hợp theo Gulick và Urwich (1930) có 7
chức năng QT (POSDCORB)
 Koontx & O’Donnell (chỉ có chức năng:
1,2,3,6)
 Henri Fayol (chỉ có chức năng: 1,2,4,5,6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
08/11/17

Lập kế hoạch - Planning
Tổ chức - Organizing
Chọn nhân sự - Staffing
Chỉ huy – Directing
Điều phối - Coordinating
Kiểm tra – Reviewing
Lập ngân sách - Budgeting
PTHN

22-QTHĐC

2.2 Chức năng QT trong tổ chức
Phân theo quá trình
Làm gì?

Kết quả?

Ai làm và chịu
trách nhiệm?

1. Hoạch
định

Xác định mục tiêu,
chiến lược và kế
hoạch

Bản “chiến lược”
và “KH hành động”

Cán bộ cấp cao?
Có sự tham gia
của các nhân viên

2. Tổ
chức

Thiết kế tổ chức
nhân sự, nguồn lực
cách thực hiện

Nguồn lực được bố
trí sắp xếp theo
các cách thực hiện
KH và mục tiêu

Tất cả các cấp
quản lý


3. Lãnh
đạo

4. Kiểm
tra
08/11/17Dẫn dắt, khích lệ,
ra quyết định

Mọi thành viên
hoàn thành nhiệm
vụ, không có mâu
thuẫn, các sự cố
được giải quyết

Vai trò CEO quan
trọng nhất
Tất cả cấp QL
tham gia

Giám sát, đánh giá
các hoạt đông

Các kết quả được
xác định; sai được
sửa; hoàn thiện hệ
thống tiêu chuẩn
mới
PTHN

Ngoài các cấp
quản lý, cần có bộ
phận độc lập
đánh giá, thẩm
định
23-QTHĐC

2.2 Chức năng QT trong tổ chức
Phân theo lĩnh vực hoạt động
Tùy loại hình, quy mô TC mà có các lĩnh vực QL khác nhau
Quản trị nhân lực

Quản lý chiến lược, KH

Quản trị hành chính

Quản lý
Trong DN

Quản lý sản xuất, chất lượng

08/11/17

Quản trị marketing

Quản trị tài chính – kế toán

PTHN

24-QTHĐC

2.2 Chức năng QT trong tổ chức
Hai cách phân loại không thể tách rời nhau trong
các hoạt động quản trị, nó tạo nên “ma trận”
quản trị theo quá trình và chức năng

Lĩnh vực quản trị
(Bm)
Quá
trình
quản
trị

AnBm

(An)
08/11/17

PTHN

25-QTHĐC

3. Nhà quản lý
1.
2.
3.
4.
5.

08/11/17

Khái niệm
Các cấp quản trị
Vai trò nhà quản lý
Các kỹ năng của nhà quản lý
Yêu cầu kỹ năng cần có của các nhà
quản lý theo các cấp quản trị

PTHN

26-QTHĐC

3.1 Khái niệm: Nhà quản lý
Người quản lý là ai?
- Là người lãnh đạo: dẫn
dắt, chụ trách nhiệm về
kết quả hoạt đông của
tổ chức
- Người hoạch định, tổ
chức, điều phối và giám
sát công việc của người
khác để đạt mục tiêu
của tổ chức
- Người thực hiện các
chức năng quản trị
08/11/17

PTHN

Ai là người QL cao
nhất trong đoàn này?

27-QTHĐC

3.1 Khái niệm: Nhà quản lý
Ví dụ:
1. Hiệu trưởng: Điều phối công việc của một phòng
ban (trưởng phòng), hoặc toàn trường.
2. Tổ trưởng: Giám sát một số cá nhân nào đó.
3. Chủ tịch hội đồng quản trị: Đại diện cho các nhà
đầu tư và chỉ huy công việc của các thành viên
của nhiều công ty của tập đoàn.

08/11/17

PTHN

28-QTHĐC

3.2 Các cấp quản trị
Chức danh (cấp bậc) của người quản lý:
 Quản lý cấp cơ sở (firstline manager)- quản lý công
việc của các nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt
động tạo ra giá trị của tổ chức.
VD: giám sát viên, tổ trưởng SX, phụ trách dây chuyền, đốc công
v.v.Quản lý cấp trung gian (middle manager) – nghe lệnh
cấp trên và quản lý hoạt động của những người quản
lý cấp cơ sở.
VD: trưởng phòng ban, trưởng dự án, giám đốc phân xưởng.Quản lý cấp cao (top manager) – chịu trách nhiệm
trong việc ra các quyết định của tổ chức xây dựng các
kế hoạch, mục tiêu có ảnh hưởng đến tổ chức .
VD: Phó Chủ tịch điều hành, GĐ điều hành, Chủ tịch HĐQT v.v.

08/11/17

PTHN

29-QTHĐC

3.2 Các cấp quản trị
Chức danh (cấp bậc) của người quản lý

Quản lý
cấp cao

Quản lý cấp
trung gian
Quản lý
cấp cơ sở

Nhân viên cấp dưới
08/11/17

PTHN

30-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Người quản lý đóng vai trò gì cho tổ chức?
(theo Henry Mintzberg)
 Vai trò liên nhân cách – quan hệ với con người
(thuộc cấp và những người bên ngoài tổ chức)
và các nhiệm vụ khác có tính chất lễ nghi và
biểu tượng
 Vai trò thông tin – thu nhận, tập hợp, xử lý và
phổ biến, tuyên bố thông tin
 Vai trò ra quyết định – xoay quanh việc đưa ra
các lựa chọn cho tổ chức
Mức độ quan tâm/chú trọng của các nhà quản lý với mỗi vai trò
sẽ khác biệt tùy theo cấp độ quản lý của họ
08/11/17

PTHN

31-QTHĐC

3.3 Vai trò nhà quản lý
Người quản lý đóng vai trò gì cho tổ chức?

(theo Henry Mintzberg)
Vai trò liên nhân cách:
1. làm đại diện (thể nhân): có quyền pháp lý: ký
văn bản, v.v.
2. lãnh đạo: động viên, chỉ trích, v.v
3. liên kết: cầu nối với người trong và ngoài tổ
chức
Nguồn: H. Mintzberg. The Nature of Managerial Work. (New York:
Harper & Row. 1973), pp.93-94

08/11/17

PTHN

32-QTHĐC