Tải bản đầy đủ
Phụ lục 5. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lên thu nhập nông nghiệp bình quân đầu ngƣời hộ gia đình

Phụ lục 5. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lên thu nhập nông nghiệp bình quân đầu ngƣời hộ gia đình

Tải bản đầy đủ

** Hồi quy 2.2: Mô hình hồi quy mở rộng, đƣa tất cả các biến có thể tác động
vào mô hình
Source

SS

df

MS

Model
Residual

166.955244
283.990527

21
660

7.95024969
.430288678

Total

450.945771

681

.662181748

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.0965201
-.1238526
.4329791
.023374
.0535003
.006091
-.018272
-.000087
.0167246
-.2000982
-.447698
-.025227
.0082102
-.1267699
.0415566
1.098019
-.5737214
.0453016
9.90e-06
.1783349
-.1053672
1.375095

Std. Err.
.074728
.0746773
.1014958
.07843
.0712317
.0107007
.0145013
.0029933
.0189571
.1823838
.1378427
.0593644
.1317834
.081909
.0736688
.1038453
.101043
.066437
1.36e-06
.0591863
.0564892
.2449614

t
1.29
-1.66
4.27
0.30
0.75
0.57
-1.26
-0.03
0.88
-1.10
-3.25
-0.42
0.06
-1.55
0.56
10.57
-5.68
0.68
7.28
3.01
-1.87
5.61

Number of obs
F( 21,
660)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.197
0.098
0.000
0.766
0.453
0.569
0.208
0.977
0.378
0.273
0.001
0.671
0.950
0.122
0.573
0.000
0.000
0.496
0.000
0.003
0.063
0.000

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_FINC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

20.07
0.0000

=
=
=
=
=
=

682
18.48
0.0000
0.3702
0.3502
.65596

[95% Conf. Interval]
-.0502132
-.2704864
.2336855
-.1306283
-.0863678
-.0149205
-.0467462
-.0059644
-.0204988
-.5582206
-.7183611
-.1417928
-.250555
-.2876035
-.1030969
.8941124
-.7721259
-.0851517
7.23e-06
.0621188
-.2162875
.8940978

.2432533
.0227811
.6322727
.1773763
.1933684
.0271024
.0102021
.0057905
.0539481
.1580243
-.1770348
.0913389
.2669754
.0340638
.1862101
1.301926
-.3753169
.175755
.0000126
.294551
.0055531
1.856093

Mô hình hồi quy 2.2 xuất hiện tượng phương sai thay đổi, sử dụng tùy chọn robust
trong Stata để loại bỏ hiện tượng phương sai thay đổi.
**Mô hình hồi quy 2.2R:
Linear regression

Number of obs
F( 21,
660)
Prob > F
R-squared
Root MSE

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.0965201
-.1238526
.4329791
.023374
.0535003
.006091
-.018272
-.000087
.0167246
-.2000982
-.447698
-.025227
.0082102
-.1267699
.0415566
1.098019
-.5737214
.0453016
9.90e-06
.1783349
-.1053672
1.375095

Robust
Std. Err.
.0661975
.0710879
.1012601
.0660426
.0750459
.0099231
.0137404
.0026719
.0187044
.1711617
.1290948
.0573452
.138962
.0907293
.0801139
.1285052
.0975586
.0739371
1.99e-06
.0618499
.0570582
.2588018

t
1.46
-1.74
4.28
0.35
0.71
0.61
-1.33
-0.03
0.89
-1.17
-3.47
-0.44
0.06
-1.40
0.52
8.54
-5.88
0.61
4.97
2.88
-1.85
5.31

P>|t|
0.145
0.082
0.000
0.724
0.476
0.540
0.184
0.974
0.372
0.243
0.001
0.660
0.953
0.163
0.604
0.000
0.000
0.540
0.000
0.004
0.065
0.000

=
=
=
=
=

682
17.33
0.0000
0.3702
.65596

[95% Conf. Interval]
-.033463
-.2634383
.2341484
-.106305
-.0938573
-.0133937
-.0452523
-.0053334
-.0200026
-.5361853
-.7011839
-.1378281
-.2646507
-.3049228
-.1157521
.845691
-.765284
-.0998787
5.99e-06
.0568885
-.2174046
.8669214

.2265032
.0157331
.6318098
.153053
.2008579
.0255757
.0087082
.0051594
.0534519
.135989
-.194212
.0873741
.2810711
.0513831
.1988654
1.350348
-.3821588
.1904819
.0000138
.2997813
.0066702
1.88327

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
HHEDU
R_DEPEN2
HHAGE
R_DEPEN1
t
T
HHSIZE
ENTHNIC
R_FARM
SEX
R_NFARM
REMIT
SHOCK1
LAND
SAVING
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
ROAD

3.12
3.04
2.80
2.77
2.65
2.31
2.21
2.21
1.80
1.48
1.35
1.27
1.26
1.20
1.15
1.12
1.11
1.08
1.08
1.06
1.05

0.320668
0.328582
0.356851
0.361364
0.377985
0.433769
0.451928
0.452576
0.556622
0.676836
0.743415
0.787612
0.794300
0.832206
0.868923
0.889916
0.902022
0.922757
0.928430
0.944796
0.949028

Mean VIF

1.77

Điều chỉnh ở mô hình hồi quy 2.2R sau khi điều chỉnh phương sai thay đổi với
không làm thay đổi khả năng giải thích biến độc lập của các biến giả thích trong mô
hình nhưng có khả năng ước lượng chính xác hơn. Mô hình không có hiện tượng đa
cộng tuyến.
Kiểm định khả năng loại bỏ các biến không liên quan ra khỏi mô hình:
. test (SEX) (SHOCK1) (SHOCK2) (SHOCK3) (R_DEPEN1) (ROAD) (RURAL) (ENTHNIC) (AV_
> EDU)
(
(
(
(
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

SEX = 0
SHOCK1 = 0
SHOCK2 = 0
SHOCK3 = 0
R_DEPEN1 = 0
ROAD = 0
RURAL = 0
ENTHNIC = 0
AV_EDU = 0
F(

9,
660) =
Prob > F =

0.66
0.7483

Với mức ý nghĩa 5% có thể loại bỏ 9 biến ra khỏi mô hình.

*** Mô hình hồi qui 2.3: Loại bỏ 9 biến không liên quan ra khỏi mô hình
Source

SS

df

MS

Model
Residual

164.41186
286.533911

12
669

13.7009883
.42830181

Total

450.945771

681

.662181748

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
HHEDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN2
R_FARM
R_NFARM
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.0988622
-.1065133
.4200368
-.0011998
-.0000139
.0124619
-.3811955
1.126195
-.5500449
.0000101
.1835668
-.1176819
1.318075

Std. Err.
.0732582
.0737213
.1008459
.0067513
.0026203
.0164249
.127848
.0947872
.0966817
1.35e-06
.0582131
.0549353
.194577

t
1.35
-1.44
4.17
-0.18
-0.01
0.76
-2.98
11.88
-5.69
7.46
3.15
-2.14
6.77

Number of obs
F( 12,
669)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.178
0.149
0.000
0.859
0.996
0.448
0.003
0.000
0.000
0.000
0.002
0.033
0.000

=
=
=
=
=
=

682
31.99
0.0000
0.3646
0.3532
.65445

[95% Conf. Interval]
-.0449815
-.2512662
.2220243
-.0144561
-.0051588
-.0197887
-.6322272
.9400786
-.739881
7.43e-06
.0692645
-.2255482
.9360203

.2427059
.0382396
.6180494
.0120565
.0051311
.0447124
-.1301638
1.312311
-.3602087
.0000127
.2978691
-.0098155
1.70013

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_FINC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

19.82
0.0000

Mô hình hồi quy 2.3 có R2 điều chỉnh cao nhất, vì vậy đây là mô hình có khả năng
giải thích biến độc lập tốt nhất, không vị đa cộng tuyến. Tuy nhiên mô hình xuất
hiện phương sai thay đổi vì vậy ta tiến hành chạy hồi quy 2.3R điểu chỉnh 2.3 với
lệnh robust. Ta có kết quả:

*** Mô hình hồi quy điều chỉnh 2.3R:
Linear regression

Number of obs
F( 12,
669)
Prob > F
R-squared
Root MSE

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
HHEDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN2
R_FARM
R_NFARM
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.0988622
-.1065133
.4200368
-.0011998
-.0000139
.0124619
-.3811955
1.126195
-.5500449
.0000101
.1835668
-.1176819
1.318075

Robust
Std. Err.
.0645984
.0704383
.1003634
.0066922
.0025011
.0159389
.1220549
.1143349
.095359
2.00e-06
.0623057
.056119
.2080461

t
1.53
-1.51
4.19
-0.18
-0.01
0.78
-3.12
9.85
-5.77
5.05
2.95
-2.10
6.34

P>|t|
0.126
0.131
0.000
0.858
0.996
0.435
0.002
0.000
0.000
0.000
0.003
0.036
0.000

=
=
=
=
=

682
28.56
0.0000
0.3646
.65445

[95% Conf. Interval]
-.0279778
-.2448201
.2229717
-.0143401
-.0049249
-.0188345
-.6208522
.9016964
-.7372838
6.16e-06
.0612285
-.2278725
.9095736

.2257022
.0317935
.6171019
.0119405
.0048972
.0437582
-.1415387
1.350693
-.362806
.000014
.3059051
-.0074913
1.726577

. vif
Variable

VIF

1/VIF

DD
R_DEPEN2
T
t
HHAGE
HHSIZE
R_NFARM
REMIT
R_FARM
HHEDU
LAND
SAVING

3.02
2.39
2.16
2.14
2.04
1.35
1.16
1.14
1.13
1.12
1.11
1.08

0.331294
0.418133
0.462246
0.468072
0.490970
0.738056
0.863571
0.875889
0.888168
0.892324
0.898326
0.928129

Mean VIF

1.65

Lựa chọn mô hình hồi quy tốt nhât
Các mô hình hồi quy có Prob > F =0,000 chứng tỏ các mô hình đều phù hợp ở mức
ý nghĩa thống kê 1%. Mô hình hồi quy tốt nhất sẽ dựa vào mô hình có R2 điều chỉnh
cao và không vi phạm các giả định thống kê. Trong 5 mô hình kết quả thì mô hình
2.3R là mô hình phù hợp nhất với các tiêu chí đưa ra. Vì vậy mô hình hổi quy tốt
nhất là mô hình 2.3R.

Phụ lục 6. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lên
chi tiêu bình quân đầu ngƣời hàng tháng của hộ gia đình.
Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc chi tiêu bình quân các mô hình đều xuất
hiện phương sai thay đổi ở mức ý nghĩa 5%.
*Mô hình hồi quy 3.1: mô hình hồi quy đơn giản
Source

SS

df

MS

Model
Residual

49.6859622
68.1213811

3
678

16.5619874
.100474013

Total

117.807343

681

.172991694

LG_EXP

Coef.

t
T
DD
_cons

.4993221
-.0358917
.0788011
2.027988

Std. Err.
.0341804
.0343318
.0485525
.0241692

t
14.61
-1.05
1.62
83.91

Number of obs
F( 3,
678)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.296
0.105
0.000

=
=
=
=
=
=

682
164.84
0.0000
0.4218
0.4192
.31698

[95% Conf. Interval]
.4322098
-.1033011
-.0165302
1.980533

.5664343
.0315177
.1741324
2.075444

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_EXP
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

22.16
0.0000

. vif
Variable

VIF

1/VIF

DD
T
t

2.98
2.00
1.98

0.335283
0.500000
0.504399

Mean VIF

2.32

Mô hình hồi quy giải thích tốt mô hình với R2 điều chỉnh 41% không có hiện
tượng đa cộng tuyến (VIF<10), mô hình phù hợp ở mức ý nghĩa dưới 1%
(Prob>F=0000). Tuy nhiên mô hình xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến.

* Mô hình 3.1R điều chỉnh
Linear regression

Number of obs
F( 3,
678)
Prob > F
R-squared
Root MSE

LG_EXP

Coef.

t
T
DD
_cons

.4993221
-.0358917
.0788011
2.027988

Robust
Std. Err.
.0352161
.0384634
.048526
.0279442

t

P>|t|

14.18
-0.93
1.62
72.57

0.000
0.351
0.105
0.000

=
=
=
=
=

682
167.06
0.0000
0.4218
.31698

[95% Conf. Interval]
.4301763
-.1114135
-.0164782
1.973121

.5684678
.03963
.1740803
2.082856

. vif
Variable

VIF

1/VIF

DD
T
t

2.98
2.00
1.98

0.335283
0.500000
0.504399

Mean VIF

2.32

Mô hình hồi quy 3.1R có khả năng giả thích 42% sự thay đổi biến chi tiêu hộ gia
đình. Không bị đa cộng tuyến và có độ phù hợp ở mức ý nghĩa 1%
** Mô hình hồi quy 3.2: mô hình hồi quy mở rộng
LG_EXP

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.411624
-.0447347
.0806961
.1374774
-.0145831
.0001439
.0251395
-.0008116
-.0288482
-.1959909
.0240639
.0116571
-.0162257
-.0191406
-.0021736
-.1993242
.0828861
.0550179
2.30e-06
.1626878
-.0077386
1.966821

Std. Err.
.0301242
.0301038
.0409148
.0316165
.0287148
.0043136
.0058457
.0012066
.0076419
.0735222
.0555669
.0239308
.0531242
.033019
.0296972
.0418619
.0407322
.0267819
5.49e-07
.023859
.0227718
.0987483

t
13.66
-1.49
1.97
4.35
-0.51
0.03
4.30
-0.67
-3.77
-2.67
0.43
0.49
-0.31
-0.58
-0.07
-4.76
2.03
2.05
4.20
6.82
-0.34
19.92

P>|t|
0.000
0.138
0.049
0.000
0.612
0.973
0.000
0.501
0.000
0.008
0.665
0.626
0.760
0.562
0.942
0.000
0.042
0.040
0.000
0.000
0.734
0.000

[95% Conf. Interval]
.3524732
-.1038454
.0003573
.0753963
-.0709665
-.0083262
.013661
-.0031809
-.0438537
-.3403564
-.0850452
-.0353327
-.1205385
-.0839755
-.060486
-.2815227
.0029057
.0024299
1.23e-06
.115839
-.0524526
1.772922

.4707748
.014376
.1610349
.1995585
.0418002
.008614
.0366179
.0015577
-.0138428
-.0516253
.133173
.0586468
.0880872
.0456943
.0561387
-.1171257
.1628665
.107606
3.38e-06
.2095366
.0369753
2.160719

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_EXP
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

16.60
0.0000

Mô hình hồi quy 3.2 xuất hiện phương sai thay đổi. Ta điều chỉnh với tùy chọn
Robust.
**Mô hình 3.2R điều chỉnh:

Linear regression

Number of obs
F( 21,
660)
Prob > F
R-squared
Root MSE

LG_EXP

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.411624
-.0447347
.0806961
.1374774
-.0145831
.0001439
.0251395
-.0008116
-.0288482
-.1959909
.0240639
.0116571
-.0162257
-.0191406
-.0021736
-.1993242
.0828861
.0550179
2.30e-06
.1626878
-.0077386
1.966821

Robust
Std. Err.
.0319246
.0350471
.0407837
.0297113
.0335491
.0045924
.0064074
.0013759
.0083163
.080971
.0597618
.0293986
.0531586
.0281508
.031427
.0396425
.0363392
.0314777
7.83e-07
.0236741
.0212851
.1006885

t
12.89
-1.28
1.98
4.63
-0.43
0.03
3.92
-0.59
-3.47
-2.42
0.40
0.40
-0.31
-0.68
-0.07
-5.03
2.28
1.75
2.94
6.87
-0.36
19.53

P>|t|
0.000
0.202
0.048
0.000
0.664
0.975
0.000
0.555
0.001
0.016
0.687
0.692
0.760
0.497
0.945
0.000
0.023
0.081
0.003
0.000
0.716
0.000

=
=
=
=
=

682
65.78
0.0000
0.6083
.26443

[95% Conf. Interval]
.348938
-.1135519
.0006146
.0791374
-.0804589
-.0088737
.0125582
-.0035132
-.0451778
-.3549827
-.0932822
-.0460691
-.1206061
-.0744165
-.0638827
-.2771648
.0115317
-.0067905
7.65e-07
.1162022
-.0495332
1.769112

.47431
.0240825
.1607776
.1958175
.0512926
.0091614
.0377208
.00189
-.0125186
-.0369991
.14141
.0693832
.0881548
.0361353
.0595354
-.1214835
.1542405
.1168263
3.84e-06
.2091734
.034056
2.164529

_cons

1.966821

.1006885

19.53

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
HHEDU
R_DEPEN2
HHAGE
R_DEPEN1
t
T
HHSIZE
ENTHNIC
R_FARM
SEX
R_NFARM
REMIT
SHOCK1
LAND
SAVING
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
ROAD

3.12
3.04
2.80
2.77
2.65
2.31
2.21
2.21
1.80
1.48
1.35
1.27
1.26
1.20
1.15
1.12
1.11
1.08
1.08
1.06
1.05

0.320668
0.328582
0.356851
0.361364
0.377985
0.433769
0.451928
0.452576
0.556622
0.676836
0.743415
0.787612
0.794300
0.832206
0.868923
0.889916
0.902022
0.922757
0.928430
0.944796
0.949028

Mean VIF

1.77

Kiểm định test loại bỏ các biến không phù hợp ra khỏi mô hình:
. test (SEX) (SHOCK1) (SHOCK2) (SHOCK3) (RURAL) (REMIT)
(
(
(
(
(
(

1)
2)
3)
4)
5)
6)

SEX = 0
SHOCK1 = 0
SHOCK2 = 0
SHOCK3 = 0
RURAL = 0
REMIT = 0
F(

6,
660) =
Prob > F =

0.18
0.9825

Ở mức ý nghĩa 5% có thể loại 5 biến ra khỏi mô hình hồi quy.

0.000

1.769112

***
Mô hình hổi quy 3.3: loại các biến không liên quan ra khỏi mô hình
. regress LG_EXP t T DD ENTHNIC HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 R_FARM
Source

SS

df

MS

Model
Residual

71.5826352
46.2247081

15
666

4.77217568
.069406469

Total

117.807343

681

.172991694

LG_EXP

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
_cons

.412047
-.0443938
.0819794
.1360265
-.0006599
.0256959
-.000728
-.0295042
-.1887513
.0188096
-.1981002
.0848021
.0540835
2.30e-06
.1630899
1.947674

Std. Err.
.0296858
.0298922
.0405261
.0309244
.0041102
.0057355
.001183
.0074332
.0725485
.0549852
.0406659
.0400479
.0266439
5.44e-07
.0235512
.0920902

t
13.88
-1.49
2.02
4.40
-0.16
4.48
-0.62
-3.97
-2.60
0.34
-4.87
2.12
2.03
4.24
6.92
21.15

Number of obs
F( 15,
666)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.138
0.043
0.000
0.872
0.000
0.539
0.000
0.009
0.732
0.000
0.035
0.043
0.000
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

R_NFARM ROAD

682
68.76
0.0000
0.6076
0.5988
.26345

[95% Conf. Interval]
.3537581
-.103088
.0024052
.0753055
-.0087304
.0144341
-.0030509
-.0440996
-.3312026
-.0891556
-.2779489
.0061668
.0017674
1.24e-06
.1168463
1.766852

.470336
.0143005
.1615536
.1967475
.0074106
.0369576
.0015949
-.0149089
-.0463001
.1267749
-.1182515
.1634374
.1063997
3.37e-06
.2093335
2.128497

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_EXP
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

19.01
0.0000

Mô hình hồi quy 3.3 sau khi loại 5 biến không liên quan ra khỏi mô hình tiếp tục bị
hiện tượng phương sai thay đổi. Sử dụng tùy chọn robust trong stata để điều chỉnh
ta có:

*** Mô hình hồi quy 3.3R điều chỉnh:
Linear regression

Number of obs
F( 15,
666)
Prob > F
R-squared
Root MSE

LG_EXP

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
_cons

.412047
-.0443938
.0819794
.1360265
-.0006599
.0256959
-.000728
-.0295042
-.1887513
.0188096
-.1981002
.0848021
.0540835
2.30e-06
.1630899
1.947674

Robust
Std. Err.
.0317132
.0344492
.0405762
.0282641
.0041637
.006182
.0014401
.0078984
.0812982
.0593353
.0377051
.035146
.0308543
7.79e-07
.0231714
.0923957

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
R_DEPEN2
HHEDU
HHAGE
R_DEPEN1
T
t
HHSIZE
ENTHNIC
R_FARM
R_NFARM
LAND
SAVING
ROAD

3.02
3.01
2.73
2.56
2.56
2.26
2.19
2.16
1.71
1.42
1.28
1.23
1.11
1.09
1.05

0.330653
0.332439
0.366320
0.390142
0.390323
0.442196
0.455611
0.461933
0.583970
0.702239
0.781961
0.815601
0.899991
0.918908
0.951796

Mean VIF

1.96

t
12.99
-1.29
2.02
4.81
-0.16
4.16
-0.51
-3.74
-2.32
0.32
-5.25
2.41
1.75
2.96
7.04
21.08

P>|t|
0.000
0.198
0.044
0.000
0.874
0.000
0.613
0.000
0.021
0.751
0.000
0.016
0.080
0.003
0.000
0.000

=
=
=
=
=

682
88.35
0.0000
0.6076
.26345

[95% Conf. Interval]
.3497772
-.1120358
.0023067
.0805291
-.0088354
.0135574
-.0035558
-.045013
-.3483829
-.0976971
-.2721353
.0157917
-.0064999
7.74e-07
.1175922
1.766252

.4743169
.0232483
.1616521
.1915239
.0075156
.0378344
.0020998
-.0139955
-.0291197
.1353164
-.1240651
.1538125
.1146669
3.83e-06
.2085876
2.129096