Tải bản đầy đủ
Phụ lục 4. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lênthu nhập bình quân đầu ngƣời hộ gia đình.

Phụ lục 4. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lênthu nhập bình quân đầu ngƣời hộ gia đình.

Tải bản đầy đủ

** Hồi quy 1.2: Bổ sung các biến kiểm soát vào mô hình. Kết quả ở mức ý nghĩa
1% tham gia tín dụng giúp hộ gia đình tăng thu nhập gần 39%. Các yếu tố ảnh
hưởng đến thu nhập hộ như là: dân tộc, trình độ học vấn trung bình thành viên, tỷ lệ
phụ thuộc, cú sốc về kinh tế, số người làm nông nghiệp, số người làm phi nông

. regress LG_INC t T DD ENTHNIC SEX HHEDU AV_EDU HHAGE HHSIZE R_DEPEN1 R_DEPEN2 SHOCK1 SHOC

nghiệp
> IT và diện tích đất bình quân đầu người....
Source

SS

df

MS

Model
Residual

86.2843502
46.6277378

21
660

4.10877858
.070648088

Total

132.912088

681

.195171935

LG_INC

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.4018794
-.0621722
.0955533
.085028
-.0065374
-.0001137
.0337719
-.0003136
-.0381847
-.2454167
.0089816
-.0712645
.129725
.0055395
.0468059
-.1905471
.1734794
.017946
4.11e-06
.1705587
-.0180952
2.469908

Std. Err.
.0302798
.0302593
.0411262
.0317799
.0288631
.0043359
.0058759
.0012129
.0076814
.0739021
.055854
.0240545
.0533987
.0331896
.0298507
.0420782
.0409427
.0269203
5.52e-07
.0239823
.0228895
.0992586

t
13.27
-2.05
2.32
2.68
-0.23
-0.03
5.75
-0.26
-4.97
-3.32
0.16
-2.96
2.43
0.17
1.57
-4.53
4.24
0.67
7.46
7.11
-0.79
24.88

Number of obs
F( 21,
660)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.040
0.020
0.008
0.821
0.979
0.000
0.796
0.000
0.001
0.872
0.003
0.015
0.867
0.117
0.000
0.000
0.505
0.000
0.000
0.429
0.000

=
=
=
=
=
=

682
58.16
0.0000
0.6492
0.6380
.2658

[95% Conf. Interval]
.342423
-.1215884
.0147994
.0226261
-.063212
-.0086275
.0222342
-.0026951
-.0532676
-.3905282
-.1006913
-.1184971
.0248732
-.0596304
-.0118078
-.2731704
.0930857
-.0349138
3.03e-06
.1234678
-.0630401
2.275007

.4613358
-.0027561
.1763072
.1474298
.0501373
.0084002
.0453097
.002068
-.0231017
-.1003052
.1186545
-.0240319
.2345769
.0707094
.1054196
-.1079239
.253873
.0708058
5.20e-06
.2176495
.0268498
2.664808

4
Mô hình hồi qui 1.2 có sự phù hợp của mô hình cao ở mức dưới 1% và khi khả năng
giải thích mô hình lên đến gần 64%, kiểm định mô hình không có hiện tượng
phương sai thay đổi và đa cộng tuyến.

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_INC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.27
0.6026

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
HHEDU
R_DEPEN2
HHAGE
R_DEPEN1
t
T
HHSIZE
ENTHNIC
R_FARM
SEX
R_NFARM
REMIT
SHOCK1
LAND
SAVING
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
ROAD

3.12
3.04
2.80
2.77
2.65
2.31
2.21
2.21
1.80
1.48
1.35
1.27
1.26
1.20
1.15
1.12
1.11
1.08
1.08
1.06
1.05

0.320668
0.328582
0.356851
0.361364
0.377985
0.433769
0.451928
0.452576
0.556622
0.676836
0.743415
0.787612
0.794300
0.832206
0.868923
0.889916
0.902022
0.922757
0.928430
0.944796
0.949028

Mean VIF

1.77

Các biến: SEX, SHOCK3; REMIT, ROAD RURAL ở mô hình 1.2 không có ý
nghĩa thống kê. Kiểm định ý nghĩa thống kê của việc loại các biến mô hình 1.2:
Giả thuyết:

Ho: β1= β2= β3= β4 = 0

H1: ít nhất 1 β # 0
test (SEX) (SHOCK3) (ROAD) (REMIT) (RURAL)
F( 5, 660) =
Prob > F =

0,69

0,6328

Ở mức ý nghĩa 5%, Ho không bị bác bỏ, vì vậy có loại bỏ năm biến trên ra khỏi mô
hình.

***
Mô hình
hồi tquy
1.3:ENTHNIC
loại bỏHHEDU
năm biến
không
hợp ra
khỏi môR_DEPEN2
hình
. regress
LG_INC
T DD
AV_EDU
HHAGEphù
HHSIZE
R_DEPEN1
Source

SS

df

MS

Model
Residual

86.0413969
46.870691

16
665

5.37758731
.070482242

Total

132.912088

681

.195171935

LG_INC

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
R_FARM
R_NFARM
LAND
SAVING
_cons

.4042844
-.0614892
.0953679
.0868369
-.0001423
.0331987
-.0003563
-.0377727
-.2431689
.0064816
-.069433
.1256419
-.191535
.1853973
4.15e-06
.1676935
2.497439

Std. Err.
.0300888
.030025
.0409192
.0314722
.0041323
.0057773
.0011902
.0074795
.0731095
.0554777
.0238788
.0531281
.0412758
.0401981
5.49e-07
.0237252
.0929328

t
13.44
-2.05
2.33
2.76
-0.03
5.75
-0.30
-5.05
-3.33
0.12
-2.91
2.36
-4.64
4.61
7.55
7.07
26.87

Number of obs
F( 16,
665)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.000
0.041
0.020
0.006
0.973
0.000
0.765
0.000
0.001
0.907
0.004
0.018
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

SHOCK1 SHOCK2 R_

682
76.30
0.0000
0.6474
0.6389
.26548

[95% Conf. Interval]
.3452038
-.1204444
.0150215
.0250399
-.0082563
.0218547
-.0026933
-.0524591
-.3867221
-.1024509
-.11632
.0213229
-.2725817
.1064669
3.07e-06
.1211081
2.314962

.4633649
-.0025341
.1757143
.1486338
.0079716
.0445426
.0019807
-.0230864
-.0996158
.1154141
-.022546
.229961
-.1104884
.2643277
5.23e-06
.2142789
2.679916

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_INC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.22
0.6356

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
R_DEPEN2
HHAGE
HHEDU
R_DEPEN1
t
T
HHSIZE

3.04
3.03
2.74
2.56
2.55
2.27
2.19
2.18
1.71

0.329486
0.330498
0.365039
0.391343
0.391595
0.441307
0.456228
0.458494
0.583532

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_INC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.13
0.7172

. vif
Variable

VIF

1/VIF

AV_EDU
DD
R_DEPEN2
HHAGE
HHEDU
R_DEPEN1
t
T
HHSIZE
ENTHNIC
R_FARM
R_NFARM
SHOCK1
LAND
SAVING
SHOCK2

3.02
3.02
2.74
2.55
2.55
2.26
2.19
2.18
1.71
1.45
1.30
1.22
1.14
1.12
1.09
1.08

0.330930
0.331136
0.365424
0.391608
0.391961
0.442185
0.456610
0.458589
0.585702
0.688513
0.770784
0.822066
0.879685
0.895876
0.919514
0.929992

Mean VIF

1.91

Mô hình không có vi phạm hồi quy tuyến tính, với khả năng giải thích sai số phần
dư biến phụ thuộc tốt nhất R2 điều chỉnh cao nhất và độ phù hợp ở mức ý nghĩa
dưới 1%.
Lựa chọn mô hình tốt nhât:
Các mô hình hồi quy điều có Prob > F = 0,0000 đều đó có nghĩa là các mô hình đều
phù hợp ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Việc lựa chọn mô hình tốt nhất phụ thuộc vào
R2 điều chỉnh của 3 mô hình, trong 3 mô hình thì mô hình 1.3 có R2 điều chỉnh là
63,89% là cao nhất. Vì vậy mô hình hồi quy phù hợp nhất để giải thích thu nhập
nông hộ là hồi quy 1.3

Phụ lục 5. Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động tín dụng chính thức lên
thu nhập nông nghiệp bình quân đầu ngƣời hộ gia đình.
* Mô hình hồi quy 2.1: Mô hình hồi quy đơn giản
. regress LG_FINC t T DD
Source

SS

df

MS

Model
Residual

30.4840831
420.461688

3
678

10.161361
.620149982

Total

450.945771

681

.662181748

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
_cons

-.0405426
-.0146952
.5253345
1.973358

Std. Err.
.0849179
.0852939
.1206238
.060046

t
-0.48
-0.17
4.36
32.86

Number of obs
F( 3,
678)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.633
0.863
0.000
0.000

=
=
=
=
=
=

682
16.39
0.0000
0.0676
0.0635
.7875

[95% Conf. Interval]
-.2072762
-.1821671
.2884934
1.85546

.1261911
.1527768
.7621756
2.091257

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_FINC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

0.05
0.8313

. vif
Variable

VIF

1/VIF

DD
T
t

2.98
2.00
1.98

0.335283
0.500000
0.504399

Mean VIF

2.32

Mô hình hồi quy 2.1 xem xét mối quan hệ giản đơn giữa thu nhập nông nghiệp và
tham gia tín dụng của nông hộ. Kết quả tín dụng có tác động đến thu nhập ở mức
52%. Mô hình phù hợp ở mức ý nghĩa thông kê dưới 1%, tuy nhiên mô hình có R2
điều chỉnh khá thấp (khoảng 6%). Mô hình không vi phạm đa cộng tuyến và
phương sai thay đổi.

** Hồi quy 2.2: Mô hình hồi quy mở rộng, đƣa tất cả các biến có thể tác động
vào mô hình
Source

SS

df

MS

Model
Residual

166.955244
283.990527

21
660

7.95024969
.430288678

Total

450.945771

681

.662181748

LG_FINC

Coef.

t
T
DD
ENTHNIC
SEX
HHEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
ROAD
LAND
SAVING
REMIT
_cons

.0965201
-.1238526
.4329791
.023374
.0535003
.006091
-.018272
-.000087
.0167246
-.2000982
-.447698
-.025227
.0082102
-.1267699
.0415566
1.098019
-.5737214
.0453016
9.90e-06
.1783349
-.1053672
1.375095

Std. Err.
.074728
.0746773
.1014958
.07843
.0712317
.0107007
.0145013
.0029933
.0189571
.1823838
.1378427
.0593644
.1317834
.081909
.0736688
.1038453
.101043
.066437
1.36e-06
.0591863
.0564892
.2449614

t
1.29
-1.66
4.27
0.30
0.75
0.57
-1.26
-0.03
0.88
-1.10
-3.25
-0.42
0.06
-1.55
0.56
10.57
-5.68
0.68
7.28
3.01
-1.87
5.61

Number of obs
F( 21,
660)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.197
0.098
0.000
0.766
0.453
0.569
0.208
0.977
0.378
0.273
0.001
0.671
0.950
0.122
0.573
0.000
0.000
0.496
0.000
0.003
0.063
0.000

. hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of LG_FINC
chi2(1)
Prob > chi2

=
=

20.07
0.0000

=
=
=
=
=
=

682
18.48
0.0000
0.3702
0.3502
.65596

[95% Conf. Interval]
-.0502132
-.2704864
.2336855
-.1306283
-.0863678
-.0149205
-.0467462
-.0059644
-.0204988
-.5582206
-.7183611
-.1417928
-.250555
-.2876035
-.1030969
.8941124
-.7721259
-.0851517
7.23e-06
.0621188
-.2162875
.8940978

.2432533
.0227811
.6322727
.1773763
.1933684
.0271024
.0102021
.0057905
.0539481
.1580243
-.1770348
.0913389
.2669754
.0340638
.1862101
1.301926
-.3753169
.175755
.0000126
.294551
.0055531
1.856093