Tải bản đầy đủ
3 Hạn chế và hƣớng phát triển đề tài

3 Hạn chế và hƣớng phát triển đề tài

Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt:
Đinh Phi Hổ, 2008. Kinh tế học nông nghiệp bền vững. TP. Hồ Chí Minh: NXB
Phương Đông.
Ellis, F., 1993. Kinh tế hộ gia đình nông dân và phát triển nông nghiệp. Dịch từ
tiếng Anh. TP. Hồ Chí Minh: NXB Nông nghiệp.
GSO, 2013. Niên giám thống kê. Hà Nội: Trung tâm Tư liệu Thống kê.
Lê Thanh Tâm, 2008. Phát triển các tổ chức tài chính nông thôn tại Việt Nam.
Luận án Tiến Sĩ. Đại học Kinh tế Quốc dân.
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, 2012. Báo cáo thường niên [pdf]. Đường
dẫn: [Ngày truy cập: 10 tháng 10 năm 2014].
Park, S.S., 1992. Tăng trưởng và phát triển. Dịch từ tiếng Anh. Viện nghiên cứu
quản lý Trung ương. Hà Nội: Trung tâm thông tin – tư liệu.
WB, 2012. Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 [pdf]. Ngân hàng Thế giới tại
Việt Nam.
013/08/20/000333037_20130820105750/Rendered/PDF/749100REVISED00
nal000VN000160802013.pdf> [Ngày truy cập: 10 tháng 9 năm 2014].
Danh mục tài liệu tiếng Anh:
Alam, K. and Mahal, A., 2014. Economic impacts of health shocks on households
in low and middle income countries: a review of the literature [pdf].
Globalization and Health. Availble:

[Accessed: 14 October 2014].

Atieno, R., 1997. Determinants of Credit Demand by Smallholder Farmers in
Kenya: An Empirical Analysis. Der Tropenlandwirt, 98: 63-71.
Aubert, C., de-Janvry A. and Sadoulet E., 2009. Designing credit agent incentives
to prevent mission drift in pro-poor micro finance institutions. Journal of
Development Economics, 90:153-162.
Banerjee, A. and Duflo, E., 2007. The economic lives of the poor. Journal of
Economic Perspectives, 41: 141-167.
Barslund, M. and Tarp, F., 2008. Formal and Informal Rural Credit in Four
Provinces of Vietnam. Journal of Development Studies, 44: 485-503.
Coleman, B. E., 1999. The impact of group lending in Northeast Thailand?.
Journal of Development Economics, 60: 105–141.
DERG, 2012. The availability and effectiveness of credit in rural Vietnam:
Evidence from the Vietnamese Access to Resources Household Survey
2006-2008-2010? [pdf]. Report from Agriculture and Rural Development
(ARD) Programme. Avaiable at:
00.pdf>. [Accessed 10 October 2014].
Diagne, A. et al., 2000. Empirical measurements of households' access to credit
and credit constraints in developing countries: Methodological issues and
evidence. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
Diagne, A., 1998. Impact of access to credit on income and .food security in
Malawi [pdf]. International Food Policy Research Institute. Availble at:

October 2014].

[Accessed:

15

Duvendack, M., 2010. Smoke and mirrors: evidence from microfinance impact
evaluations in India and Bangladesh. Thesis (PhD). University of East
Anglia.
Haviland, W.A., 2003. Anthropology. Wadsworth: Belmont, CA.
Hulme, D., 2000. Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory,
Experience and Better Practice. World Development, 28: 79-98
IFAD, 2009. Rural finance Policy. Availble at:
[Accessed 15 October 2014]
Johnston, B. F. and Mellor, J. W., 1961. The Role of Agriculture in Economic
Development. The American Economic Review, pp. 566-593.
Khandker, S. R., et al. Handbook on impact evaluation: quantitative methods and
practices. World Bank Publications.
Kiiru, J. M. M., and Machakos K. The impact of microfinance on rural poor
households’ income and vulnerability to poverty: Case study of Makueni
district, kenya [pdf]. Availble at:
[Accessed 10 October 2014].
Lianto, G., 1993. Agricultural credit and banking in the Philippines: efficiency and
access issues [pdf]. Philippine Institute of Development Studies. Availble at:
< http://dirp4.pids.gov.ph/ris/wp/pidswp9302.pdf> [Accessed 15 October 2014].
Lưu Đức Khải và cộng sự, 2013. Non-farm Income, Diversification and Welfare:
Evidence from Rural Vietnam [pdf]. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung
ương. Availble at:
_welfare_final.pdf> [Accessed 15 October 2014].
Mavenga, Fortunate, 2010. Economic Impact of Credit Unions on Rural
Communities. A Thesis (PhD). University of Saskatchewan.

Morduch, J., 1994. Poverty and vulnerability. American Economic Review, 84: 221–
225.
Morduch, J. and Haley, B., 2001. Analysis of the Effects of Microfinance on
Poverty

Reduction.

NYU

Wagner

Working

Paper.

Availble

at:

. [Accessed 10 October
2014].
Nguyễn Việt Cường, 2008. Is A Governmental Microcredit Program for the Poor
Really Pro-poor? Evidence from Vietnam. The Developing Economies, 46:
151-187.
Phạm Bảo Dương, 2013. Reviewing the Development of Rural Finance in
Vietnam. Journal of Economics and Development, 15: 121-136.
Phan Đình Khôi, 2012. An Empirical Analysis of Accessibility and Impact of
Microcredit: the Rural Credit Market in the Mekong River Delta, Vietnam.
PhD thesis. Lincoln University, New Zealand.
Pitt, M. M., & Khandker, S. R. (1998). The impact of group-based credit programs
on poor households in Bangladesh: Does the gender of participants
matter?. Journal of political economy, 106: 958-996.
Quách Mạnh Hào, 2005. Access to Finance and Poverty Reduce an application to
rural VietNam . PhD thesis. University of Birmingham.
Quibria, M.G., 2012. Microcredit and Poverty Alleviation: Can microcredit close
the deal. Working Paper No. 2012/78. Morgan State University, Baltimore.
Sadoulet, E. and de-Janvry A., 1995. Quantitative Development Policy Analysis.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Shimek, L. and Sengupta, R., 2007. Access to credit. St.Louis: Federal Reserves
Bank.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Thống kê mô tả nhóm tham gia năm 2006
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

INC

169

478,03

481,91

69,98

3631,51

EXP

169

147,28

277,75

17,50

3435,83

ENTHNIC

169

0,79

0,41

0,00

1,00

SEX

169

0,85

0,36

0,00

1,00

HHEDU

169

7,41

3,94

0,00

16,00

AV_EDU

169

6,50

2,72

0,00

13,07

HHAGE

169

48,05

12,13

26,00

86,00

HHSIZE

169

4,75

1,69

1,00

12,00

R_DEPEN1

169

0,27

0,21

0,00

0,71

R_DEPEN2

169

0,07

0,14

0,00

1,00

SHOCK1

169

0,28

0,45

0,00

1,00

SHOCK2

169

0,01

0,08

0,00

1,00

SHOCK3

169

0,11

0,31

0,00

1,00

RURAL

169

0,89

0,32

0,00

1,00

R_FARM

169

0,63

0,23

0,20

1,00

R_NFARM

169

0,30

0,24

0,00

1,00

ROAD

169

0,22

0,42

0,00

1,00

LAND

169

14716

27817

469

244503

SAVING

169

0,60

0,49

0,00

1,00

REMIT

169

0,69

0,47

0,00

1,00

Dựa vào đặc điểm 169 hộ nhóm tham gia tiến hành sàng lọc và chọn được 172 đối
tượng thuộc nhóm đối chứng để đưa vào nghiên cứu.

Phụ lục 2. Kiểm định T-test sự đồng nhất hai nhóm hộ trong nghiên cứu.
* Kết quả chạy T-test – kiểm định sự tƣơng đồng giữa hai nhóm biến trong
năm 2006 bằng Indenpendent-Samples T test trong SPSS nhƣ sau:

INC
LG_INC
EXP
LG_EXP
FINC
LG_FINC
ENTHNIC
SEX
HHEDU
MEMEDU
AV_EDU
HHAGE
HHSIZE
R_DEPEN1
R_DEPEN2
SHOCK1
SHOCK2
SHOCK3
RURAL
R_FARM
R_NFARM
REMIT
ROAD
LAND
SAVING

T
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

N
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169
172
169

Group Statistics
Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
522,272023
490,1598755
37,3743401
478,027002
481,9055740
37,0696595
2,580300
,3391154
,0258573
2,534218
,3431709
,0263978
134,498738
109,7423551
8,3677761
147,283242
277,7464164
21,3651090
2,027988
,3664755
,0279435
1,992096
,3436018
,0264309
178,480331
344,5348176
26,2705336
221,627351
330,1951211
25,3996247
1,973358
,5170981
,0394284
1,958663
,7274135
,0559549
,84
,370
,028
,79
,411
,032
,78
,416
,032
,85
,362
,028
6,337
3,9277
,2995
7,408
3,9448
,3034
8,730
4,3640
,3328
9,379
3,4998
,2692
6,092638
3,2037306
,2442822
6,504278
2,7219345
,2093796
55,26
14,445
1,101
48,05
12,127
,933
4,24
1,713
,131
4,75
1,690
,130
,240774
,2266288
,0172803
,273579
,2128031
,0163695
,235786
,3421718
,0260904
,072368
,1415195
,0108861
,26
,438
,033
,28
,452
,035
,01
,076
,006
,01
,077
,006
,13
,341
,026
,11
,309
,024
,87
,341
,026
,89
,317
,024
,678539
,2564616
,0195550
,629912
,2254139
,0173395
,306056
,3041913
,0231944
,295856
,2362626
,0181740
,68
,468
,036
,69
,465
,036
,15
,353
,027
,22
,419
,032
6478,53
11985,732
913,903
14715,98
27817,326
2139,794
,65
,478
,036
,60
,491
,038