Tải bản đầy đủ
Hệ số mở rộng thành M

Hệ số mở rộng thành M

Tải bản đầy đủ

 Kẹt mút bộ khoan cụ

- Từ độ sâu 94 ÷ 2232m có hiện tượng kẹt do sập lở thành giếng và lắng
đọng mùn khoan.
- Từ độ sâu 2232 ÷ 3839 m có hiện tượng kẹt, kẹt mút do co thắt thành
giếng trong tầng có dị thường áp suất.
 Biểu hiện phun trào

- Từ độ sâu 2232 ÷ 3839 m có khả năng xảy ra hiện tượng phun trào, do
nhiễm khí.

13

Hình 1.2: Cột địa tầng dự kiến của giếng khoan N0 1208

14

CHƯƠNG II
LỰA CHỌN THIẾT KẾ PROFILE VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU
TRÚC GIẾNG KHOAN N0 1208
2.1. Mục đích, yêu cầu xây dựng profile giếng khoan.
2.1.1. Mục đích xây dựng profile giếng khoan.

- Đảm bảo hiệu quả kinh tế cao.
- Số lượng ống chống ít nhất.
- Ít xảy ra sự cố khi cắt xiên và đảm bảo khoan và chống ống thông suốt.
- Hệ số thu hồi sản phẩm của vỉa là lớn nhất.
- Để các giếng khoan không trùng nhau khi thực hiện công tác khoan.
2.1.2. Yêu cầu xây dựng profile giếng khoan.

- Giảm tối đa chi phí về thời gian thi công và thiết bị trong quá trình thi
công.
- Đạt độ sâu, khoảng dịch đáy và góc để tiếp cận vỉa sản phẩm theo yêu
cầu đã đề ra.
- Thân giếng đảm bảo khoan nhanh, đảm bảo chất lượng và có độ cong ít
nhất.
- Đảm bảo quá trình khoan và chống ống an toàn với dạng profile giếng
khoan đã lựa chọn.
2.2. Lựa chọn profile cho giếng khoan N0 1208.
2.2.1. Các dạng profile cơ bản thường sử dụng trong khoan dầu khí.

Thực tế khoan dầu khí hiện nay đang sử dụng 5 dạng profile sau:

15

Hình 2-1: Các dạng profile thường sử dụng trong khoan dầu khí

*Dạng quĩ đạo tiếp tuyến (hình 2-1a): Dạng quĩ đạo tiếp tuyến đảm bảo
khoảng lệch ngang cực đại của thân giếng so với phương thẳng đứng trong
trường hợp góc nghiêng của thân giếng khoan nhỏ nhất. Dạng quĩ đạo này được
sử dụng cho các giếng khoan xiên định hướng với khoảng lệch đáy giếng lớn so
với phương thẳng đứng, cũng như khoan nhóm giếng có chiều sâu cắt xiên lớn.
*Dạng quĩ đạo hình chữ J (hình 2-1b): Sử dụng có hiệu quả ở các mỏ
dầu khi bộ khoan cụ đáy làm việc trong trạng thái ổn định ở các khoảng ổn định
góc nghiêng của quĩ đạo giếng. Mặt khác dạng quĩ đạo còn được sử dụng khoan
đoạn thân giếng nằm trong vỉa sản phẩm với góc nghiêng cực đại tới 900, có thể
sử dụng cho các giếng khoan ngang và các giếng mà chiều dày hiệu dụng của
vỉa sản phẩm mỏng hoặc các giếng cần tăng chiều dày hiệu dụng.
*Dạng quĩ đạo hình chữ S (hình 2-1c, 1d, 1e): Được sử dụng trong
trường hợp khi mở vỉa sản phẩm thân giếng phải thẳng đứng và cũng như khi
thiết kế giếng khoan sâu (chiều sâu thẳng đứng gần bằng 5000m).
2.2.2. Lựa chọn dạng profile cho giếng khoan N0 1208.

Căn cứ vào điều kiện địa chất, yêu cầu về hệ số thu hồi sản phẩm của vỉa
cao nhất và với khoảng lệch đáy lớn 680m so với chiều sâu của giếng ta chọn
profile giếng khoan dạng quĩ đạo tiếp tuyến để khoan cho giếng N0 1208.
Dạng quĩ đạo tiếp tuyến có 3 đoạn: đoạn thứ nhất thẳng đứng có chiều sâu
H1, đoạn thứ hai thực hiện cắt xiên có chiều sâu H2, đoạn thứ ba ổn định góc
nghiêng đến chiều sâu thiết kế giếng 3000m. Cường độ tăng góc nghiêng dự tính
là i=1,810/30m.
2.3. Tính toán thiết kế profile cho giếng khoan N0 1208.
2.3.1. Các thông số để tính toán profile:

- Chiều sâu thiết kế giếng theo phương thẳng đứng H0=3000m.
- Khoảng lệch đáy giếng theo phương nằm ngang S=680m.
16