Tải bản đầy đủ
Cấu trúc và nội dung của báo cáo khoa học

Cấu trúc và nội dung của báo cáo khoa học

Tải bản đầy đủ

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

21

Phần đầu (đánh số
trang La mã, không
đánh số trang bìa, bìa
lót)

TS. Trần Tiến Khai, UEH
Bìa (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, địa điểm, tháng/năm hoàn tất)
Lời cảm ơn (nếu có)

Bìa lót (Tên trường, tên khoa, tên đề tài, tên nhóm nghiên cứu, tên các thành viên, tên người
hướng dẫn, địa điểm, tháng/năm hoàn tất)

Trang tóm tắt (1 trang tối đa)
Mục lục
Danh mục bảng số liệu
Danh mục hình, biểu đồ
Danh mục chữ và thuật ngữ viết tắt

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

22

Báo cáo chính

Chương 1. Đặt vấn đề
Báo cáo
chính (đánh
số Ả Rập)

TS. Trần Tiến Khai, UEH1.1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứuTrong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

23

1.2 Mục tiêu nghiên cứu (tại sao phải nghiên cứu? nghiên cứu để làm gì?)Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu cụ thể

Hiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;
Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án
sản xuất, kinh doanh

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

24

1.3 Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)

Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEHCâu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

25

1.4 Phạm vi nghiên cứu và đơn vị nghiên cứu

Báo cáo
chính


Phạm vi thời gian (nghiên cứu cho khoảng thời gian nào?)
Phạm vi học thuật, chuyên môn
Đơn vị nghiên cứu (là gì?)

1.5 Cấu trúc của báo cáoTS. Trần Tiến Khai, UEH

Phạm vi không gian (nghiên cứu ở đâu?)

Giới thiệu tóm lược về cấu trúc của báo cáo và nội dung chính của từng
chương

26

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

Chương 2. Tổng quan lý thuyết và kết quả nghiên cứu
2.1 Các lý thuyết nào liên quan đến đề tài này?
Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEHCác khái niệm;Các lý thuyết liên quan;Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

27

Chương 2. Tổng quan lý thuyết và kết quả nghiên cứu
2.2 Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?

Báo cáo
chínhAi nghiên cứu?Dùng phương pháp nghiên cứu nào?Dùng các mô hình nghiên cứu nào?Phát hiện gì? Kết luận như thế nào?

2.3 Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì?
2.4 Khung lý thuyết được xây dựng (nếu có)

TS. Trần Tiến Khai, UEH

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

28

Chương 3. Phương pháp luận nghiên cứu
3.1 Khung khái niệm, khung phân tích (nếu có)
3.2 Giả thuyết nghiên cứu (nếu có)
Báo cáo
chínhTrình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứuGiả thuyết mô tảGiả thuyết tương quanGiả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả)

3.3 Mô hình nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEH

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

29

Chương 3. Phương pháp luận nghiên cứu
3.4 Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứu
Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEHSố liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

30

Chương 3. Phương pháp luận nghiên cứu
3.5 Nguồn và cách thu thập các loại số liệu
Báo cáo
chính

TS. Trần Tiến Khai, UEHSố liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)Số liệu sơ cấpNguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?)Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệuTính cỡ mẫuCách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, v.v.)

3. Cấu trúc và nội dung của
báo cáo khoa học

31

Chương 3. Phương pháp luận nghiên cứu
3.6 Phương pháp phân tích xử lý số liệuThống kê mô tả;

Báo cáoThống kê so sánh;

chínhThống kê liên quan (tương quan, hồi quy)Các loại khác

3.7 Công cụ phân tích (phần mềm thống kê nào?)
3.8 Tiến trình nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEH