Tải bản đầy đủ
Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu

Cấu trúc và nội dung của đề cương nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

7

TS. Trần Tiến Khai, UEH

7.

Giả thuyết nghiên cứu (nếu có);

8.

Khung phân tích (nếu có): từ các khái niệm và lý thuyết liên quan, tìm ra các biến số
thực tế tương ứng để kiểm định giả thuyết;

9.

Phương pháp nghiên cứu:Thông tin, dữ liệu cần thu thập;Nguồn của thông tin, dữ liệu;Kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu;Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu thích hợp

8

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

10.

Trình bày cấu trúc dự kiến của báo cáo cuối cùng;

11.

Tài liệu tham khảo;

12.

Phụ lục (nếu có);

13.

Lịch trình dự kiến;

14.

Kế hoạch kinh phí cho thực hiện nghiên cứu (nếu được yêu cầu);

15.

Giới thiệu người tiến hành nghiên cứu, có thể là cá nhân hoặc nhóm, tóm tắt tiểu sử
và quá trình học tập nghiên cứu (nếu được yêu cầu);

TS. Trần Tiến Khai, UEH

9

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

1. Đặt vấn đề (tại sao chọn đề tài này?)

TS. Trần Tiến Khai, UEHVấn đề gì tồn tại? (lý thuyết, phương pháp, thực tiễn, chính sách)Trong vấn đề nghiên cứu, chọn chủ đề cụ thể là gì? Tại sao?Tên đề tài là gì? (phải nói lên được Vấn đề, Mục tiêu, Đối tượng, Phạm vi trong tên đề tài)Đề tài này có lợi ích gì? (học thuật, thực tiễn)Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

10

2. Mục tiêu nghiên cứu (kết quả cần phải đạt là gì? nghiên cứu để được gì?)Mục tiêu tổng quátMục tiêu cụ thểHiểu bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Đề xuất các giải pháp, ý kiến giúp cải tiến, chỉnh sửa, hoặc đề xuất chính sách, phương án sản
xuất, kinh doanh

TS. Trần Tiến Khai, UEH

11

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

3. Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?)

TS. Trần Tiến Khai, UEHCâu hỏi nhằm mô tả của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi nhằm tìm hiểu quan hệ giữa các đặc tính (biến) của sự vật, hiện tượng nghiên cứu;Câu hỏi về các giải pháp, ý kiến hoặc đề xuất chính sách có tính khả thi.

12

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

4. Phạm vi và đơn vị nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEHPhạm vi không gianPhạm vi thời gianGiới hạn học thuật, chuyên mônĐơn vị nghiên cứu

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

13

5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)TS. Trần Tiến Khai, UEH

Các lý thuyết nào liên quan đề tài này?Các khái niệm;Các lý thuyết liên quan;Các mô hình nghiên cứu mang tính lý thuyết.

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

14

5. Tổng quan tài liệu (sơ lược)

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Vấn đề này đã được nghiên cứu như thế nào?Ai nghiên cứu?Dùng phương pháp nghiên cứu nào?Dùng các mô hình nghiên cứu nào?Kết luận như thế nào?

Bài học kinh nghiệm về phương pháp là gì?

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

15

6. Phương pháp nghiên cứuGiả thuyết nghiên cứu (nếu có)TS. Trần Tiến Khai, UEH

Trình bày các giả thuyết nghiên cứu tương ứng với câu hỏi nghiên cứugiả thuyết mô tảgiả thuyết tương quangiả thuyết giải thích (nguyên nhân, kết quả)

16

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

6. Phương pháp nghiên cứu

TS. Trần Tiến Khai, UEH

Các loại số liệu cần thu thập cho nghiên cứuSố liệu thứ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)Số liệu sơ cấp (loại nào, dạng nào, chỉ tiêu gì?)

 Nguồn và cách thu thập các loại số liệuSố liệu thứ cấp (nguồn nào, ở đâu?)Số liệu sơ cấpNguồn (Từ ai? Bao nhiêu người?)Phương pháp chọn mẫu để thu thập dữ liệuTính cỡ mẫuCách thức thu thập dữ liệu (điều tra, phỏng vấn, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm, v.v.)

2. Cấu trúc và nội dung của đề
cương nghiên cứu

17

6. Phương pháp nghiên cứuTS. Trần Tiến Khai, UEH

Phương pháp phân tích xử lý số liệuThống kê mô tả;Thống kê so sánh;Thống kê đơn biến (tương quan, hồi quy)Thống kê đa biến (hồi quy bội, phân tích nhân tố, v.v)Công cụ phân tích (phần mềm thống kê)