Tải bản đầy đủ
1 Thống kê, tổng hợp, đánh giá các thông tin, số liệu được cập nhật, bổ sung về đặc điểm nguồn nước dưới đất sau khi thực hiện thăm dò

1 Thống kê, tổng hợp, đánh giá các thông tin, số liệu được cập nhật, bổ sung về đặc điểm nguồn nước dưới đất sau khi thực hiện thăm dò

Tải bản đầy đủ

Kết quả thăm dò đã làm sáng tỏ và chi tiết các thông số của tầng chứa nước trong
phạm vi nghiên cứu. Theo đó khu vực có lớp phủ Đệ tứ rất mỏng, dao động từ o đến
1,8 hoặc hơn 2 mét. Do vậy khả năng bổ sung nước từ nước mưa cho tầng chứa nước
thuận lợi, dễ dàng. Nguồn cung cấp cho tầng như vậy là khá dồi dào so với khu vực
khác. Tuy nhiên cũng do lớp phủ mỏng hoặc không có nên các chất bẩn, chất độc hại
có thể theo nước thấm vào tầng chứa nước gây ô nhiễm nguồn nước.
Tài liệu đo địa vật lý (đo sâu điện đối xứng và đo mặt cắt điện) cho thấy đất đá
trong vùng bị nứt nẻ tạo nhiều hang hốc Karst. Điều này làm cho nước liên thông với
nhau, vận động tốt dưới đất nên tạo nên những lỗ khoan có lưu lượng khá lớn đến xấp
xỉ 10 l/s.
Một số hình ảnh về đo địa vật lý trong quá trình thăm dò, hình 3.2.

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -