Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

thể có những biến động về chất lượng, trữ lượng nước. Do Vậy cần thực hiện nghiêm
túc chế độ quan trắc, giám sát theo quy định.
- Nước trong khe nứt, khe nứt-Karst thường có nguồn cấp từ rất xa và có tính
bất đồng nhất cao vì vậy việc bảo vệ nguồn nước cần thực hiện đồng bộ trên diện rộng
chứ không chỉ trong phạm vị khai thác.
- Tăng cường giám sát các hoạt động xả thải có thể làm ô nhiễm nước trong
karst bằng các giải pháp quản lý và kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 110 -

1. Cục Quản lý Tài nguyên nước(2006), Tuyển chọn các Văn bản quy phạm
pháp luật về Tài nguyên nước. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
2. Trạm Khí tượng, Thủy văn và Môi trường Láng Hạ (2014), Số liệu khí tượng thủy văn.
3. Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2015 về việc quy định
bộ đơn giá các hoạt động quan trắc và phân tích môi

4. Đoàn Văn Cánh và nnk - Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2000), “Báo
cáo chuyên đề Tài nguyên và môi trường nước ngầm tỉnh Hà Nam”, Báo cáo
Tổng kết Dự án Điều tra, khảo sát, lập quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và
vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Nam thời kỳ 1998 - 2000. Lưu Trung tâm
nghiên cứu môi trường địa chất.
5. Luận văn thạc sĩ về khu vực nghiên cứu của Phạm Kiến Quốc. 1999.

- 111 -

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO
1. Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:25.000 kèm theo mặt cắt.
2. Sơ đồ tài liệu thực tế thăm dò nước dưới đất tỷ lệ 1: 10.000.
3. Bản vẽ hoàn công công trình thăm dò nước dưới đất.
4. Phiếu kết quả phân tích chất lượng nước 7 lỗ khoan thăm dò.
5. Bản vẽ thiết kế kết cấu các lỗ khoan khai thác và lỗ khoan thăm dò, dự phòng.

- 112 -