Tải bản đầy đủ
TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH

TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH

Tải bản đầy đủ

Cùng làm việc với đội khoan còn có các đội khác như: Đội cơ khí phụ trách về
máy móc trên giàn, đội địa vật lý, đội bơm trám, đội thuỷ thủ,… để thực hiện các
công tác phụ trợ cho công tác khoan trên giàn.

Xí nghiệp khoan
Cơ sở phục vụ
sản suất

Trung tâm phục vụ
công nghệ công trình

Xưởng lắp ráp tháp

Đội khoan

(văn phòng )

Kíp khoan

Kíp khoan

Phân xưởng gia cố
giếng(văn phòng)

Phân xưởng dung
dịch

Phân
chữa

xưởng

sửa

Tua bin
Bãi dụng cụ
Phân xưởng đối áp

(Phòng dung dịch)
Kíp khoan

Phân xưởng thử
nghiệm (thử giếng)

Phân xưởng cần ống

Kíp khoan

Hình 9.1. Cơ cấu sản suất của xí nghiệp khoan

9.1.3. Lịch thi công giếng khoan N0504 RC5
9.1.3.1. Mục đích
Lịch thi công giếng khoan giúp ta tính toán sơ bộ được giá thành giếng khoan,
từ đó dự trù được kinh phí thi công đồng thời có phương án tiết kiệm giá thành
Lịch thi công giếng khoan giúp thúc đẩy công tác thi công, hạn chế phát sinh về
mặt thời gian, qua đó mang lại lợi ích về kinh tế.

116

9.1.3.2. Cơ sở lập lịch thi công giếng khoan
- Lịch thi công được lập dựa trên các cơ sở chính sau :
+ Số lượng cán bộ, công nhân chịu trách nhiệm thi công giếng khoan;
+ Độ sâu giếng, các điều kiện ảnh hưởng tới công tác khoan như: thời tiết, các
sự
cố phức tạp khi thi công giếng, tình trạng cung ứng trang thiết bị phục vụ cho công
tác
thi công. . .

9.1.3.3. Tính toán và lập lịch thi công giếng khoan N0504 RC5.

Độ sâu (mD)

Căn cứ chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của xí nghiệp liên doanh Vietsovptro, lịch thi
công giếng khoan N0504 RC5 có thể được xây dựng như sau:

117

Hình 9.2. Lịch thi công giếng khoan

118

Bảng 9.1. Bảng phân bố thời gian thi công giếng khoan N0504 RC
STT

Tên công việc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Di chuyển giàn khoan đến vị trí cần khoan
Chuẩn bị công tác khoan
Khoan choòng Φ 660,4mm ( 250m)
Chống ống Φ 508mm
Khoan choòng Φ 444,5mm
Công tác đo địa vật lý
Chống ống Φ 340mm
Khoan choòng Φ 311,1mm
Công tác đo địa vật lý
Chống ống Φ 245mm
Gọi dòng và thử vỉa

Thời gian
(ngày – đêm)
1
1,5
1,7
1,2
3,2
0,9
1,6
14
2,3
3,2
4

Tổng cộng
1
2,5
4,2
5,4
8,6
9,5
11,1
25,1
27,4
30,6
34,6

9.2. Tính toán giá thành
Tổng chi phí cho việc thi công giếng khoan No 504 RC5 bao gồm:
* Chi phí do khấu hao tài sản cố định trên giàn khoan (T1):
- Khấu hao tài sản cố định trong một ngày = 220.000 USD
- Khấu hao tài sản cố định trong thời gian thi công = 34,6.220.000 =761200 USD
Vậy T1 = 7612000 USD
* Tổng chi phí vật tư, nhiên liệu cho giếng khoan: T2 = 3500000 USD
* Chi phí dịch vụ sản xuất (T 3): Chi phí này chiếm khoảng 10% tổng chi phí vật tư
nhiên liệu:
T3 = 10%.T2 = 350000 USD
* Chi phí dịch vụ vận tải ô tô (T4): Chi phí này chiếm khoảng 3% chi phí vật tư
nhiên liệu:
T4 = 3%.T2 = 105000 USD
* Chi phí dịch vụ vận tải biển: Chi phí này chiếm khoảng 30% tổng chi phí vật tư
nhiên liệu (T5):
T5 = 30%.T2 = 1050000 USD
* Chi phí cho thiết kế, giám sát và điều hành: T6 = 500.000 USD
* Tiền lương cho cán bộ công nhân viên trên giàn khoan:

119

- Tiền lương trung bình cho cán bộ công nhân viên trên giàn khoan (bao gồm: tiền
lương, tiền công tác ngoài biển, tiền bảo hiểm xã hội, tiền phụ cấp làm thêm, …)
trong một tháng vào khoảng 1000 USD
- Tiền phải trả tính trung bình cho mỗi cán bộ công nhân viên trong thời gian thi
công giếng khoan (34,6 ngày = khoảng 1,153 tháng) 1,153.1000 = 1153USD
- Tổng chi phí tiền lương T7 = Số nhân công . 4300
T7 = 110.1153 = 126830 USD
Như vậy, tổng chi phí phải bỏ ra khi thi công giếng khoan No 504RC5 là:
T = T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7 = 13243830 (USD)
Giá thành cho 1m khoan là :

USD).

120

KẾT LUẬN
Thiết kế và thi công các giếng khoan dầu khí là công tác rất quan trọng nó
quyết định tới sự thành công của giếng khoan. Một thiết kế thi công phù hợp sẽ
giảm tới mức thấp nhất các sự cố phức tạp trong quá trình khoan đồng thời mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Tuy đề tài thiết kế thi công giếng khoan là một đề tài khó,
phạm vi nghiên cứu rộng liên quan tới nhiều vấn đề nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình
của thầy Lê Quang Duyến cùng với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và những ý
kiến đóng góp quý báu của bạn bè, đồng nghiệp em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp
của mình.
Do sự hạn chế về tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế nên bản đố án không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý, bổ sung của các
thầy, các cán bộ chuyên môn, các bạn đồng nghiệp để cuốn đồ án này được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS.Lê Quang Duyến và các
thầy, cô trong khoa Dầu khí và cùng cán bộ công nhân viên tại Xí nghiệp liên doanh
Vietsovpetro đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bản đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà nội, ngày.....tháng.....năm 2017
Sinh viên thực hiện

121

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. GVC Lê Văn Thăng, Bài giảng công nghệ khoan, ĐH Mỏ Địa Chất
[2]. GVC Trần Văn Bản, Bài giảng thiết bị khoan dầu khí, ĐH Mỏ Địa chất.
[3]. TS Nguyễn Thế Vinh, Bài giảng Khoan định hướng, ĐH Mỏ Địa Chất
[4]. PGS. TS Trần Đình Kiên, Bài giảng dung dịch khoan, ĐH Mỏ Địa Chất.
[5]. PGS.TS Hoàng Dung, Bài giảng an toàn lao động và bảo vệ môi trường,
ĐH Mỏ Địa Chất.
[6]. PGS. TS Hoàng Dung, ĐH Mỏ Địa Chất, Bài giảng cơ sở phá hủy đất đá.
[7]. TSKH Trần Xuân Đào, Giáo trình Thiết kế công nghệ khoan các giếng
dầu và khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật

122