Tải bản đầy đủ
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ

15.2 Lun gii v vic t ra mc tiờu v nhng ni dung cn nghiờn cu ca ti
(Trờn c s ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu trong v ngoi nc, phõn tớch nhng cụng trỡnh nghiờn
cu cú liờn quan, nhng kt qu mi nht trong lnh vc nghiờn cu ti, ỏnh giỏ nhng khỏc
bit v trỡnh KH&CN trong nc v th gii, nhng vn ó c gii quyt, cn nờu rừ
nhng vn cũn tn ti, ch ra nhng hn ch c th, t ú nờu c hng gii quyt mi - lun
gii v c th hoỏ mc tiờu t ra ca ti v nhng ni dung cn thc hin trong ti t
c mc tiờu)

16 Lit kờ danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, ti liu cú liờn quan n ti ó trớch dn
khi ỏnh giỏ tng quan
(Tờn cụng trỡnh, tỏc gi, ni v nm cụng b, ch nờu nhng danh mc ó c trớch dn để
luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) .
..................................................................................................................................
...................
...............................................................................................................................
..........................
17

Ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim ca ti v phng ỏn thc hin

(Lit kờ v mụ t chi tit nhng ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim phự hp
cn thc hin gii quyt vn t ra kốm theo cỏc nhu cu v nhõn lc, ti chớnh v nguyờn
vt liu trong ú ch rừ nhng ni dung mi , nhng ni dung k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc
ti trc ú; nhng hot ng chuyn giao kt qu nghiờn cu n ngi s dng, d kin
nhng ni dung cú tớnh ri ro v gii phỏp khc phc nu cú)
Ton b ni dung nghiờn cu c chia lm bn chng. Mi chng c chia thnh nhiu mc
nh vi nhng ni dung xoỏy quanh vo ti ca chng.
Chng 1: C s lý lun xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu thụng tin cho nụng thụn
mi
1.1.

Lý lun v nụng thụn mi
1.1.1. Khỏi nim v c im ca nụng thụn mi
1.1.2. Phõn bit nụng thụn mi v ụ th mi
7

1.1.3. Cỏc tiờu chớ xõy dng nụng thụn mi theo Quyt nh s 491/Q-TTg ca Th
tng Chớnh ph.
1.1.4. Tỏc ng ca nụng thụn mi trong thi i ngy nay
1.2.

Lý lun v h thng thụng tin
1.2.1. Khỏi nim v c im ca cụng ngh thụng tin
1.2.2. Vai trũ ca thụng tin, tin tc i vi i sng xó hi trong thi i mi
1.2.3. Khỏi nim v c im ca h thng truyn thụng trong thi i mi
1.2.4. Khỏi nim v c im ca websites, trc tuyn v tin tc trc tuyn
1.2.5. Phng phỏp truy cp, tỡm kim thụng tin trc tuyn

1.3.

S dng h thng thụn tin ti cỏc vựng nụng thụn
1.3.1. Mc ớch xõy dng cng thụng tin ti cỏc vựng nụng thụn
1.3.2. Cỏc ng dng cụng ngh truyn thụng a phng tin
1.3.3. C s h tng cụng ngh thụng tin ti cỏc a phng, vựng nụng thụn

1.4.

Vai trũ ca h thng thụng tin cho nhu cu nụng thụn mi trong thi i ngy
nay
1.4.1. Tớnh ph bin
1.4.2. Tớnh tin li
1.4.3. D dng s dng
1.4.4. ỏp ng nhu cu thụng tin nhanh chúng cho ngi dõn nụng thụn
1.4.5. Tit kim chi phớ truyn thụng

1.5.

Nhng mụ hỡnh xõy dng cng thụng tin cung cp nhu cu thụng tin cho nhõn
dõn ó c xõy dng thnh cụng trong nc v ngoi nc, bi hc kinh
nghim
8

1.5.1. Cỏc mụ hỡnh ó c xõy dng
1.5.2. Bi hc kinh nghim
Chng 2: Thc trng v hiu qu h thng thụng tin ti cỏc vựng nụng thụn trờn a bn
thnh ph H Chớ Minh.
2.1.

Thc trng h thng thụng tin khu vc nụng thụn ti thnh ph H Chớ Minh
2.1.1.

Thc trng tỡnh hỡnh nụng thụn trờn a bn thnh ph H Chớ Minh

2.1.2. Thc trng tỡnh hỡnh tip cn thụng tin ca ngi dõn vựng nụng thụn trờn a
bn thnh ph H Chớ Minh
2.1.3. Phõn tớch nhu cu tip cn tin tc ca ngi dõn vựng nụng thụn trờn a bn
thnh ph H Chớ Minh
2.1.4. Phõn tớch nhng mt hn ch v s thiu ht thụng tin, tin tc ca ngi dõn
vựng nụng thụn trờnn a bn thnh ph H Chớ Minh
2.1.5. Phõn tớch nguyờn nhõn dn n s thiu ht ngun thụng tin, tin tc ca ngi
dõn vựng nụng thụn khu vc thnh ph H Chớ Minh
2.2.

Thc trng trong cụng tỏc xõy dng cng thụng tin ỏp ng nhu cu thụng tin cho
nụng thụn mi ti thnh ph H Chớ Minh
2.2.1. Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng cng h thng thụng tin ỏp ng nhu
cu thụng tin, tin tc ca ngi dõn ti cỏc vựng nụng thụn trờn a bn thnh
ph H Chớ Minh ang phn u tr thnh nụng thụn mi
2.2.2. Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cụng trỡnh cng thụng tin trờn a bn vựng nụng
thụn nh hng nụng thụn mi ti thnh ph H Chớ Minh
2.2.3. Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh phỏt trin cụng ngh thụng tin ti cỏc vựng nụng
thụn nh hng xõy dng nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh
2.2.4. Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh xõy dng c s h tng cho h thng thụng tin, tin
tc ti vựng nụng thụn nh hng nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ
Minh
2.2.5. Phõn tớch nhng thun li v khú khn trong vic xõy dng cng thụng tin ỏp
ng nhu cu thụng tin ca vựng nụng thụn nh hng nụng thụn mi ti thnh
ph H Chớ Minh

Chng 3: Cỏc gii phỏp xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu thụng tin cho
vựng nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh
3.1.

nh hng phỏt trin cng thụng tin phc v nhu cu nụng thụn mi trờn a
9

bn thnh ph H Chớ Minh
3.1.1. nh hng phỏt trin cng thụng tin ti vựng nụng thụn mi trờn a bn thnh
ph H Chớ Minh
3.1.2. Mc ớch phỏt trin cng thụng tin ti vựng nụng thụn mi trờn a bn thnh
ph H Chớ Minh
3.2.

Nhng gii phỏp kin ngh xõy dng mụ hỡnh cng thụng tin ỏp ng nhu cu
thụng tin ca nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh
3.2.1. Cỏc gii phỏp kin ngh i vi chớnh quyn thnh ph H Chớ Minh
3.2.2. Cỏc gii phỏp kin ngh i vi cỏc quan chc nng ti cỏc qun, huyn vựng
nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh

3.3.

Nhng gii phỏp kin ngh xõy dng, nõng cp c s h tng phc v cho nhu
cu nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh
3.3.1. Cỏc gii phỏp kin ngh i vi chớnh quyn thnh ph H Chớ Minh
3.3.2. Cỏc gii phỏp kin ngh i vi cỏc quan chc nng ti cỏc qun, huyn vựng
nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh

3.4.

Nhng gii phỏp kin ngh xõy dng v phỏt trin cụng ngh thụng tin ti cỏc
vựng nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh

3.5.

Nhng gii phỏp kin nõng cao trỡnh cụng ngh thụng tin trờn a bn thnh
ph H Chớ Minh

3.6.

Cỏc gii phỏp h tr

Chng 4: í ngha thc tin v tớnh cp thit ca ti

10

18 Cỏch tip cn, phng phỏp nghiờn cu, k thut s dng
(Lun c rừ cỏch tip cn vn nghiờn cu, thit k nghiờn cu, phng phỏp nghiờn cu, k
thut s s dng gn vi tng ni dung chớnh ca ti; so sỏnh vi cỏc phng phỏp gii quyt
tng t khỏc v phõn tớch lm rừ c tớnh mi, tớnh c ỏo, tớnh sỏng to ca ti)
Cỏch tip cn:
ti ch yu tip cn thc trng cỏc vựng nụng thụn mi , cỏc vựng nụng thụn nh hng
nụng thụn mi trờn a bn thnh H Chớ Minh v cỏc vựng thuc lónh th Vit Nam. T ú cú cỏi
nhỡn khỏi quỏt, rỳt ra c nhng mt hn ch, bi hc kinh nghim v tỡm kim cỏc gii phỏp
trong vic xõy dng cng thụng tin ỏp ng nhu cu thụng tin cho nụng thụn mi ti a bn
thnh ph H Chớ Minh.
Phng phỏp nghiờn cu, k thut s dng:
t c mc tiờu nghiờn cu ca ti, nhúm nghiờn cu s dng ch yu cỏc phng phỏp
sau:


Kho sỏt,Thng kờ,Phõn tớch nh tớnh v nh lng,Chuyờn giaTng hp

Tớnh mi, tớnh c ỏo, tớnh sỏng to:
õy l ti mang tớnh mi, tớnh sỏng to vỡ cha cú cụng trỡnh nghiờn cu no chuyờn sõu v
ton din v xõy dng cng thụng tin ỏp ng nhu cu nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H
Chớ Minh:

19

-

Phõn tớch tỡnh hỡnh s dng h thng thụng tin, tin tc ti cỏc vựng nụng thụn mi trờn a
bn thnh ph H Chớ Minh

-

Phõn tich vai trũ, nhu cu, mc ich s dng cng thụng tin ca nụng thụn mi trờn a
bn thnh ph H Chớ Minh

-

Phõn tớch, ỏnh giỏ kh nng s dng cụng ngh thụng tin ca ngi dõn nụng thụn mi ti
khu vc thnh ph H Chớ Minh

-

xut cỏc gii phỏp trong vic xõy dng cng thụng tin ỏp ng nhu cu thụng tin ca
nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh
Phng ỏn phi hp vi cỏc t chc nghiờn cu v c s sn xut trong nc

11

(Trỡnh by rừ phng ỏn phi hp: tờn cỏc t chc phi hp chớnh tham gia thc hin ti v ni
dung cụng vic tham gia trong ti, k c cỏc c s sn xut hoc nhng ngi s dng kt qu
nghiờn cu; kh nng úng gúp v nhõn lc, ti chớnh, c s h tng-nu cú).

20

Phng ỏn hp tỏc quc t (nu cú)

(Trỡnh by rừ phng ỏn phi hp: tờn i tỏc nc ngoi; ni dung ó hp tỏc- i vi i tỏc ó
cú hp tỏc t trc; ni dung cn hp tỏc trong khuụn kh ti; hỡnh thc thc hin. Phõn tớch
rừ lý do cn hp tỏc v d kin kt qu hp tỏc, tỏc ng ca hp tỏc i vi kt qu ca ti )

21 Tin thc hin
Cỏc ni dung, cụng vic
ch yu cn c thc hin;
cỏc mc ỏnh giỏ ch yu

Kt qu
phi t

Thi gian
(bt u,
kt thỳc)

Cỏ nhõn,
t chc
thc hin*

(2)

(3)

(4)

(5)

(1
)
1

Ni dung 1
- Cụng vic 1
- Cụng vic 2

2

Ni dung 2
-Cụng vic 1
-Cụng vic 2

* Ch ghi nhng cỏ nhõn cú tờn ti Mc 12

III. SN PHM KH&CN CA TI
12

D kin
kinh phớ
(6)

22

Sn phm KH&CN chớnh ca ti v yờu cu cht lng cn t (Lit kờ theo dng sn phm)

Dng I: Mu (model, maket); Sn phm (l hng hoỏ, cú th c tiờu th trờn th trng); Vt
liu; Thit b, mỏy múc; Dõy chuyn cụng ngh; Ging cõy trng; Ging vt nuụi v cỏc loi khỏc;

TT

Tờn sn phm c th v
ch tiờu cht lng ch
yu ca sn phm

n
v
o

Cn
t

(1)

(2)

(3)

(4)

S

Mc cht lng
Mu tng t
(theo cỏc tiờu chun mi
nht)
Trong nc
Th gii
(5)

D kin
s lng/
quy mụ
sn phm
to ra

(6)

(7)

22.1 Mc cht lng cỏc sn phm (Dng I) so vi cỏc sn phm tng t trong nc v
nc ngoi (Lm rừ c s khoa hc v thc tin xỏc nh cỏc ch tiờu v cht lng cn t ca
cỏc sn phm ca ti)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Dng II: Nguyờn lý ng dng; Phng phỏp; Tiờu chun; Quy phm; Phn mm mỏy tớnh; Bn v
thit k; Quy trỡnh cụng ngh; S , bn ; S liu, C s d liu; Bỏo cỏo phõn tớch; Ti liu d
bỏo (phng phỏp, quy trỡnh, mụ hỡnh,...); ỏn, qui hoch; Lun chng kinh t-k thut, Bỏo cỏo
nghiờn cu kh thi v cỏc sn phm khỏc
TT

Tờn sn phm

Yờu cu khoa hc cn t

Ghi chỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

Dng III: Bi bỏo; Sỏch chuyờn kho; v cỏc sn phm khỏc
S
TT
(1)

Tờn sn phm

Yờu cu khoa hc cn t

(2)

(3)

D kin ni cụng b
(Tp chớ, Nh xut bn)
(4)

13

Ghi chỳ
(5)

22.2 Trỡnh khoa hc ca sn phm (Dng II & III) so vi cỏc sn phm tng t hin cú
(Lm rừ c s khoa hc v thc tin xỏc nh cỏc yờu cu khoa hc cn t ca cỏc sn phm
ca ti)
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
22.3 Kt qu tham gia o to sau i hc
T
T
(1)

Cp o to

S lng

Chuyờn ngnh o to

Ghi chỳ

(2)

(3)

(4)

(5)

Thc s
Tin s
22.4 Sn phm d kin ng ký bo h quyn s hu cụng nghip, quyn i vi ging cõy trng:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
23 Kh nng ng dng v phng thc chuyn giao kt qu nghiờn cu
23.1 Kh nng v th trng (Nhu cu th trng trong v ngoi nc, nờu tờn v nhu cu
khỏch hng c th nu cú; iu kin cn thit cú th a sn phm ra th trng?)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
23.2 Kh nng v ng dng cỏc kt qu nghiờn cu vo sn xut kinh doanh (Kh nng
cnh tranh v giỏ thnh v cht lng sn phm)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
23.3 Kh nng liờn doanh liờn kt vi cỏc doanh nghip trong quỏ trỡnh nghiờn cu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
23.4 Mụ t phng thc chuyn giao
14

(Chuyn giao cụng ngh trn gúi, chuyn giao cụng ngh cú o to, chuyn giao theo hỡnh thc
tr dn theo t l % ca doanh thu; liờn kt vi doanh nghip sn xut hoc gúp vn-vi n v
phi hp nghiờn cu hoc vi c s s ỏp dng kt qu nghiờn cu- theo t l ó tho thun
cựng trin khai sn xut; t thnh lp doanh nghip trờn c s kt qu nghiờn cu to ra, ...)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
24

Phm vi v a ch (d kin) ng dng cỏc kt qu ca ti

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
25 Tỏc ng v li ớch mang li ca kt qu nghiờn cu
25.1 i vi lnh vc KH&CN cú liờn quan
(Nờu những dự kiến đóng góp vào các lnh vc khoa hc cụng ngh trong nc v quc
t)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
25.2 i vi t chc ch trỡ v cỏc c s ng dng kt qu nghiờn cu
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
25.3 i vi kinh t - xó hi v mụi trng
(Nờu nhng tỏc ng d kin ca kt qu nghiờn cu i vi s phỏt trin kinh t - xó hi v mụi
trng)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

15

V. NHU CU KINH PH THC HIN TI V NGUN KINH PH
(Gii trỡnh chi tit xin xem ph lc kốm theo)
n v tớnh: Triu ng
26 Kinh phớ thc hin ti phõn theo cỏc khon chi
Trong ú
Ngun kinh phớ

Tng s

2

3

1

Tr cụng
lao ng
(khoa
hc, ph
thụng)
4

Nguyờn,
vt liu,
nng
lng

Thit
b, mỏy
múc

5

6

Tng kinh phớ

Xõy
dng,
sa
cha
nh
7


Trong ú:
1

Ngõn sỏch SNKH:
- Nm th nht*:
- Nm th hai*:
- Nm th ba*:

2

Ngun t cú ca c
quan

3

Ngun khỏc
(vn huy ng, ...)

(*): ch d toỏn khi ti ó c phờ duyt
, ngy...... thỏng ...... nm 20....

, ngy...... thỏng ...... nm 20....

Ch nhim ti

T chc ch trỡ ti

(Họ, tên và chữ ký)

(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)

, ngy...... thỏng ...... nm 20....

, ngy...... thỏng ...... nm 20....

B Khoa hc v Cụng ngh3

Th trng
C quan ch qun ti4

(H, tờn, ch ký, úng du)

hoc
Ch nhim chng trỡnh5
(H, tờn, ch ký, úng du)

3,4,5

Ch ký tờn, úng du khi ti c phờ duyt.

16

Chi khỏc

8

Ph lc
D TON KINH PH TI
n v: triu ng
Tng s

Ngun vn
Ngõn sỏch SNKH
Tng s

TT

Ni dung cỏc khon chi

Kinh
phớ

T l
(%)

1

2

3

4

1

Tr cụng lao ng
(khoa hc, ph
thụng)

2

Nguyờn,vt liu,
nng lng

3

Thit b, mỏy múc

4

Xõy dng, sa cha
nh

5

Chi khỏc

5

Trong
ú,
khoỏn
chi theo
quy
nh*

Nm
th
nht*

Trong
ú,
khoỏn
chi theo
quy
nh*

Nm
th
hai*

Trong
ú,
khoỏn
chi theo
quy
nh*

Nm
th
ba*

Trong
ú,
khoỏn
chi theo
quy
nh*

6

7

8

9

10

11

12

Tng cng
* Ch d toỏn khi ti c phờ duyt (theo Thụng t s 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN)

T cú

13

Khỏc

14