Tải bản đầy đủ
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ

T chc: ................................. Nh riờng: .............................. Mobile: .................................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tờn t chc ang cụng tỏc:.....................................................................................................
a ch t chc:.......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
a ch nh riờng: ...................................................................................................................
9

Th ký ti
H v tờn:....................................................................
Ngy, thỏng, nm sinh: ............................................... Nam/ N: ..........................................
Hc hm, hc v/ Trỡnh chuyờn mụn: ................................................................................
Chc danh khoa hc: ...........................................

Chc v: ............................................

in thoi:
T chc: ............................... Nh riờng: ............................... Mobile: .................................
Fax: .................................................. E-mail: ........................................................................
Tờn t chc ang cụng tỏc: ....................................................................................................
a ch t chc: .....................................................................................................................
...............................................................................................................................................
a ch nh riờng: ...................................................................................................................
10 T chc ch trỡ ti
Tờn t chc ch trỡ ti: ......................................................................................................
in thoi: ...................................... Fax: ..............................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Website: .................................................................................................................................
a ch: ..................................................................................................................................
H v tờn th trng t chc: ................................................................................................
S ti khon: ..........................................................................................................................
Kho bc nh nc/Ngõn hng: ...............................................................................................
Tờn c quan ch qun ti: ..................................................................................................
...............................................................................................................................................

11

Cỏc t chc phi hp chớnh thc hin ti (nu cú)
1. T chc 1 : .......................................................................................................................
4

Tờn c quan ch qun ...........................................................................................................
in thoi: ...................................... Fax: ..............................................................................
a ch: ..................................................................................................................................
H v tờn th trng t chc: ................................................................................................
S ti khon: ..........................................................................................................................
Ngõn hng: .............................................................................................................................
2. T chc 2 : ......................................................................................................................
Tờn c quan ch qun

.........................................................................................................

in thoi: ...................................... Fax: ..............................................................................
a ch: ..................................................................................................................................
H v tờn th trng t chc: ................................................................................................
S ti khon: ..........................................................................................................................
Ngõn hng: ............................................................................................................................
12

Cỏc cỏn b thc hin ti
(Ghi nhng ngi cú úng gúp khoa hc v ch trỡ thc hin nhng ni dung chớnh thuc t chc
ch trỡ v t chc phi hp tham gia thc hin ti, khụng quỏ 10 ngi k c ch nhim ti)

TT

H v tờn,

T chc

Ni dung,

hc hm hc v

cụng tỏc

cụng vic chớnh tham gia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Mt (01) thỏng quy i l thỏng lm vic gm 22 ngy, mi ngy lm vic gm 8 ting

5

Thi gian lm vic
cho ti
2

(S thỏng quy i )

II. MC TIấU, NI DUNG KH&CN V PHNG N T CHC THC HIN TI
13

Mc tiờu ca ti (Bỏm sỏt v c th hoỏ nh hng mc tiờu theo t hng - nu cú)

ti nghiờn cu nhm t c cỏc mc tiờu sau:
1. Nghiờn cu c s lý thuyt v vn xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu thụng tin
cho nụng thụn mi ti thnh ph H Chớ Minh.
2. Nghiờn cu vai trũ, mc ớch, chc nng, nhim v ca vic xõy dng cng thụng tin phc
v nhu cu thụng tin cho nụng thụn mi ti thnh ph H Chớ Minh
3. Nghiờn cu thc trng, ỏnh giỏ hiu qu h thng thụng tin phc v nhu cu thụng tin
mi hin nay ti thnh ph H Chớ Minh.
4.

14

xut cỏc gii phỏp, phng thc trin khai xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu
thụng tin cho nụn thụng mi ti thnh ph H Chớ Minh.

Tỡnh trng ti
Mi

K tip hng nghiờn cu ca chớnh nhúm tỏc gi
K tip nghiờn cu ca ngi khỏc

15

Tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu, lun gii v mc tiờu v nhng ni dung nghiờn cu
ca ti

15.1 ỏnh giỏ tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu thuc lnh vc ca ti
Ngoi nc (Phõn tớch ỏnh giỏ c nhng cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan v nhng kt qu
nghiờn cu mi nht trong lnh vc nghiờn cu ca ti; nờu c nhng bc tin v trỡnh
KH&CN ca nhng kt qu nghiờn cu ú)

Trong nc (Phõn tớch, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu trong nc thuc lnh vc nghiờn cu ca
ti, c bit phi nờu c th c nhng kt qu KH&CN liờn quan n ti m cỏc cỏn b
tham gia ti ó thc hin. Nu cú cỏc ti cựng bn cht ó v ang c thc hin cp
khỏc, ni khỏc thỡ phi gii trỡnh rừ cỏc ni dung k thut liờn quan n ti ny; Nu phỏt hin
cú ti ang tin hnh m ti ny cú th phi hp nghiờn cu c thỡ cn ghi rừ Tờn ti,
Tờn Ch nhim ti v c quan ch trỡ ti ú)
Vn cha cú mt bn bỏo cỏo nghiờn cu c th no v thc trng, gii phỏp cho vn xõy dng
cng thụng tin cho nụng thụn mi hin nay ti thnh ph H Chớ Minh. Hin nay, cỏc bỏo cỏo v
mụ hỡnh xõy dng nụng thụn mi trờn a bn thnh ph H Chớ Minh ch yu l thc trng, kt
qu v gii phỏp trong 19 tiờu chớ xõy dng mụ hỡnh nụng thụn mi theo Quyt nh s 491/QTTg ca Th tng Chớnh ph ban hnh B tiờu chớ quc gia v nụng thụn mi.

6

15.2 Lun gii v vic t ra mc tiờu v nhng ni dung cn nghiờn cu ca ti
(Trờn c s ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nghiờn cu trong v ngoi nc, phõn tớch nhng cụng trỡnh nghiờn
cu cú liờn quan, nhng kt qu mi nht trong lnh vc nghiờn cu ti, ỏnh giỏ nhng khỏc
bit v trỡnh KH&CN trong nc v th gii, nhng vn ó c gii quyt, cn nờu rừ
nhng vn cũn tn ti, ch ra nhng hn ch c th, t ú nờu c hng gii quyt mi - lun
gii v c th hoỏ mc tiờu t ra ca ti v nhng ni dung cn thc hin trong ti t
c mc tiờu)

16 Lit kờ danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, ti liu cú liờn quan n ti ó trớch dn
khi ỏnh giỏ tng quan
(Tờn cụng trỡnh, tỏc gi, ni v nm cụng b, ch nờu nhng danh mc ó c trớch dn để
luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài) .
..................................................................................................................................
...................
...............................................................................................................................
..........................
17

Ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim ca ti v phng ỏn thc hin

(Lit kờ v mụ t chi tit nhng ni dung nghiờn cu khoa hc v trin khai thc nghim phự hp
cn thc hin gii quyt vn t ra kốm theo cỏc nhu cu v nhõn lc, ti chớnh v nguyờn
vt liu trong ú ch rừ nhng ni dung mi , nhng ni dung k tha kt qu nghiờn cu ca cỏc
ti trc ú; nhng hot ng chuyn giao kt qu nghiờn cu n ngi s dng, d kin
nhng ni dung cú tớnh ri ro v gii phỏp khc phc nu cú)
Ton b ni dung nghiờn cu c chia lm bn chng. Mi chng c chia thnh nhiu mc
nh vi nhng ni dung xoỏy quanh vo ti ca chng.
Chng 1: C s lý lun xõy dng cng thụng tin phc v nhu cu thụng tin cho nụng thụn
mi
1.1.

Lý lun v nụng thụn mi
1.1.1. Khỏi nim v c im ca nụng thụn mi
1.1.2. Phõn bit nụng thụn mi v ụ th mi
7