Tải bản đầy đủ
Câu 5 : (THPT Chuyên Lê Hồng Phong-Tp.Hồ Chí Minh) Cho

Câu 5 : (THPT Chuyên Lê Hồng Phong-Tp.Hồ Chí Minh) Cho

Tải bản đầy đủ

2017

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ
A.

−1

B.

9

Câu 7 : Cho
hàm số
A. m < −1

8

C.

9

1
7

D. 1

4
2
y = x − 2 ( m +1) x + m +1 (1) . Với giá trị nào của m thì hàm số (1) có 1 cực
trị ?

B. m = −1
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
Câu 8 : Hàm y = x3 + 3x2 − 3 có điểm cực tiểu là
số A. (0;3)
B. (−2;1)
C. (1;1)
D. (1; −6)
Câu 9 : Hàm = 3
y x (1−
số
x )2
A. x =
1

đạt cực đại tại

B. x =

3

5
D. Đáp án khác

C. x =
−1
Câu 10 : Hàm y = x3 − 3x2 + 4 . Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm số là
số
A. y = −2x +
B. y = −x + 3
4
D. y = −x − 3
C. y = −1
Câu 11 : Hàm y = −x4 + 6x2 − 8x +1có điểm cực đại là
số A. (7;3)
B. (−2; 24)
C. (−2; 25)

D. (1; −6)

Câu 12 : Hàm y = 2x3 + 3x2 − 36x −10 có điểm cực trị lần lượt là A và B. Với M(2; 3). Diện
số
tích
287
tam giác ∆MAB

285
A. S =

2

B. S =

2
87

C. S =
D. S =
78
3
4
3
Câu 13 : Hàm y = x − 4x +1 có điểm cực tiểu là
số A. (2; −15)
B. (1; 2)
C. (−2;11)
D. (4; −6)
Câu 14 : Đồ thị hàm số nào sau đây chỉ có 1 điểm cực trị :
4
2
4
2
A. y = 2x − 4x + 2
C. y = −x + 2x −1
88

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

B. y = ( m + 4 ) x
2

4

2

+ 9x −1

Câu 15 : Hàm
y=
số
x 4  x2

(

)

A. − 2; 2
C.

2;

(−

−2

)

D. y = −x + ( m +1) x −1
4

2

2

có điểm cực tiểu là
B.

(−
D.

)
2; 2)
2;1

(

Câu 16 : Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ
thị hàm số trình
x
A. y = −
B. y = 1− 8x
3
3

3

2

y = x + 3x − 9x − 2 có phương

89

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ

2017

C. y = 1+
D. y = 1+ 3x
8x
x3
x2
Câu 17 : Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = − 2x +1 có cực trị
−m
3
2
A. 3
B. 4
C. 0
D. Cả A, B, C
4
2
Câu 18 : Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = −x + 2mx − 2m +1 có
3 cực trị A. 1
B. −1
C. 0
D. −2
4
2
Câu 19 : Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y = x − 2mx có 3 cực trị
4
− 2m + m
A. m = −2
B. m < −1
3
C. 0
D. m > 2
y = x − 3x +1 có phương trình
Câu 20 : Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ
thị hàm số
A. y = −2x +1
B. y = 1− 3x
C. y = 1+ 7x
D. y = 1− x
Câu 21 : Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
3
2
2
3
y = −x + 3mx + 3(1− m ) x + m − có phương trình
2

m

2

2
A. y = 3x − m +
B. y = 5x − m
2
m
D. y = 2x − m + m
2
C. y = 2x − m +1
3
2
Câu 22 : Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ
có hệ số góc là
y = x − 3x −
thị hàm số
5x
16
3
A. k = −
B. k = −
3
16
1
1
C. k = −
D. k =
3
3
2
3
Câu 23 : Hàm số y = 10 +15x + 6x − x đạt cực tiểu tại:
A. x = 5
B. x = −1
C. x = 1
D. x = −5
Câu 24 : Hàm y = ( x +1)2 ( 2 − x ) đạt cực trị tại hai điểm A và B.
số
Cho M(1; -3). Diện tích tam giác ∆MAB bằng
3
A. 7
B.
5
8
C.
D. Đáp án khác
3
3
2
Câu 25 : (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) Cho hàm số y = x − 3x + 2 . Điểm cực
đại của đồ thị là?

90

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

A. (2; 2) .

B. (0; 2) .

C. (0; −2) .

D. (2; −2) .
3

2

Câu 26 : Cho hàm y = −x + 3x + . Hàm số đạt cực trị tại hai điểm
số :
x,x
1
2
A.

11
3

B.

. Khi
đó

x

13

C.

3

1
7

2

2

x1 + x 2 =

2

D.

3
2

91

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

2017

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ
Câu 27 : Cho
hàm số

x +1
y = x −1 . Hàm số có

A. Một cực đại.
C. Một cực đại và một cực tiểu .

1 4 1 2 1
y = x − x + . Tích các giá trị cực đại và cực tiểu của hàm số bằng:
4
2
2
1
B. −1.
C. 1.
D. .
32

Câu 28 : Cho
hàm số
A. −

B. Một cực tiểu.
D. Không có cực trị.

1

.
32
Câu 29 : Giả sử
hàm số

3
2
y = ax + bx + cx + có cực trị.
d
Xác định chính xác số cực trị của hàm số đã cho:
A. Có 2 điểm cực đại
B. Chỉ có 1 điểm cực đại
C. Chỉ có 1 điểm cực tiểu
D. Cả 3 phương án B, C, D đều sai
4
2
Câu 30 : Hàm số y = x − 5x + 4 có bao nhiêu điểm cực tiểu
A. 0
B. 1
C. Không có điểm cực tiểu
D. 2
Câu 31 : Hàm y = 3 − 2cos x −cos đạt cực tiểu tại
2x
số
A. x = k2π
B. x = kπ
π
π
D. x = + kπ
C. x = 2π+ 2k
2
3
2
Câu 32 : Hàm y = mx + 3x +12x + 2 đạt cực đại tại điểm x = 2 khi
số
B. m = −2
A. m = −1
D. m = −4
C. m = −3
3
2
2
y = x − 6mx + ( 4m −1) x + 2 đạt cực đại tại điểm x = 2 khi
Câu 22 : Hàm
11
số
B. m =
2
A. m = 0
D. m = −4

C. m = 4
Câu 34 : Hàm y = x 3 − ( m + 3) x 2 + mx + m đạt cực tiểu tại điểm x = 2 khi
số
11
+2
B. m =
2
A. m = 0
D. m = −4
C. m = 4
3
2
Câu 35 : Hàm số y = f ( x ) = −x + ( m −1) x − m + 2 đạt cực
đại tại điểm x0 =
2 khi
A. m = 0
C. m = 4

y

11
B. m =
2
D. m = −4

Câu 36 : Hàm số như hình bên.

4

y = f ( x ) xác
định trên và
có đồ thị
Phương trình đường thẳng d đi qua 2 điềm cực
đại và
cực tiểu của đồ thị hàm số là

O

2

3

x

46
Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 – z-2alo
– facebook

2017

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ
A. y = x
B. y = 2x
C. y = −x
D. y = −2x
Câu 37 : Đường
thẳng (d)
9 2
3
y = −x + x − 6 khi :
2

y = ( m −1) x + 3m đi qua điểm cực đại K của đồ thị hàm số

B. m =

7

4
D. Đáp án khác

A. m = 1
C. m = −2
x

3

Câu 38 : Hàm y =
2
2
+ x + m x + có cực đại và cực tiểu khi :
số
3 5
B. −1 < m <1
A. m > 1
D. Đáp án khác
C. m < −1
3
x
7
2
Câu 39 : Hàm số y = + x + (2m − 2)x + có cực đại và cực tiểu khi :
3
9
2
3
A. m <
B. −1 < m <
3
2
C. m < −1
D. m > −1

+ 2x + ( −m + 2m + 3) x + m có cực đại và cực tiểu khi :

3

2

Câu 40 : Hàm số y
x
=
3

2

4

B. −1 < m <

A. m > 1
C. m < −1
3

Câu 41 : Hàm số y =
3
A. m ≤ − 2
2

x

D. m ≠ 1

3
2

− ( 2m +1) x + ( 4m + 3) x + 8 có cực đại và cực tiểu khi :
2

B. −1 < m <

3
2

C. m < 2 hay m > 2
D. Đáp án khác
2
2

Câu 42 : Hàm y = −x 3 + (3 − m ) x 2 − 2mx + 2 có cực đại và cực tiểu khi :
số
A. m < 3
B. 6 − 3 3 < m < 6 +33
C. m < 6 − 3 hay m > 6 + 33
3
hay m = 6 + 33
D. m = 6 − 3
3
Câu 43 : Cho
hàm số

y=

m +1 3
2
+1 3x − ( m + 2 ) x + ( m − 3) x
94

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

Với giá trị nào của m thì hàm số có cực trị có hoành độ x1, x2 thỏa mãn ( 4x1 +1)( 4x 2
+1) = 18
A. m = 1
B. m = 8
C. m = 7

95

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

2017

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ
D. m = 4

1 3 1
Câu 44 : Cho
2
2
y
=
x − 2m +1) x + ( m + 2 ) x +
hàm số
m3 2 (
81
2
2
Với giá trị nào của m thì hàm số có cực trị có hoành độ x1, x2 thỏa mãn x + x =

A. m =
8
C. m =
4

1

1

B. m =

4
7

2

8

D. m =

4

Câu 45 : Cho
hàm số

y=

1

3

độ x1,
3
2
2
x2 thỏa mãn1 x +2x −1x 2x =
7
A. m = ±1
C. m = ±3
1
Câu 46 : Cho
hàm số

2

x − mx − x . Với giá trị nào của m thì hàm số có cực trị có hoành

B. m = ±2
D. m = ±4

(2m +1)

3

y= x −
3

2

3

2

x + ( m + 2 ) x +1. Với giá trị nào của m thì hàm số có
2

2

cực trị
có hoành độ x1, x2 thỏa mãn 3x1.x 2 − 5 ( x1 + x 2 ) + 7 = 0
1
A. m =
B. m = 8
4
2
C. m = 2
D. m = 4
y = x3 − (3m
2
2
x + ( m − m − 6 ) x +1. Với giá trị nào của m thì hàm số
Câu 47 : Cho
+1)
hàm số

cực trị nằm về 2 phía
Oy A. −2 < m < 3
C. m ≥ 2
Câu 48 : Cho
hàm số
A. m < 2
C. m > 2
Câu 49 : Cho
hàm số
A. m < 3
C. m ≠ 3
Câu 50 : Cho
hàm số trị A và B

B. −2 < m <1
D. m < 4

A. m > 0

96

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

4
2
2
D. m > 1
y = x + 2(m − 2)x + m
4
2 2
2
− 5m + 5 . Với giá trị y = x − 2(m − 3) x + m . Với giá trị nào của m thì hàm số có 3 cực trị ?
nào của m thì hàm
B. m > 3
số có 3 cực trị ?
D. m∈∅
B.y = x3 − 3mx2 + 4m3 (1) . Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có 2 điểm

cực
B. m > 3
C. m ≠
1
Câu 51 : Cho
hàm số
A. 0
C. 2
Câu 5 2: Cho
hàm số
A. 0
C. 2

D. m∈

\ {0}

4

y = x +10000 . Số điểm cực trị ứng với hàm số là
B. 1
D. 3
3
y = x + 3x − 2 . Số điểm cực trị ứng với hàm số là
B. 1
D. 3

97

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

2017

Gv.ThS Nguyễn Vũ Minh – HÀM SỐ – CỰC TRỊ

3
2
2
Câu 51 : Cho
y = −x + ( m + 3) x + m .
hàm số
Số điểm cực trị ứng với hàm số là
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3
Câu 52 : Cho
y = x − 3x +1. Khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến
hàm số
đường
phân giác của góc phần tư thứ hai trong hệ trục Oxy là
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
3
Câu 53 : Cho
y = x − 3x + 5 . Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số
hàm số số góc là có hệ
A. −2
B. 1
C. 2
D. 5
4
2
Câu 54 : Cho hàm số y = kx + (k −1) x +1− 2k . Với giá trị nào của k thì đồ thị hàm số chỉ
có một

điểm cực trị
A. 7
C. 4
Câu 55 : Cho
hàm số

x

−∞

có bảng biến thiên như sau :

−1y′
y

y = f (x)

B. -2
D. 1

0

0
+

0

+∞

1+

0

+∞

+∞

Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là
A. 0
B. 1
C. 2
Câu 56 : Cho
y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau :
hàm số

x

−∞y′
y

0

− 3
0

+

0

30

D. 4

+∞

+

+∞

+∞

Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm 3
số là
3

A. 0 B. 2
C.

98

Đăng kí học thêm Toán tại Biên Hòa qua sđt : 0914449230 –
zalo – facebook

2