Tải bản đầy đủ
Sau khi phân tích đặc điểm cũng như giao tiếp của từng học sinh, trong các tiết học hoạt động nhóm tôi tiến hành xếp chỗ ngồi cho học sinh sao cho phân bố đều khắp 4 đối tượng học sinh nêu trên trong các nhóm, học sinh người dân tộc Kinh xếp lẫn cùng HSDT

Sau khi phân tích đặc điểm cũng như giao tiếp của từng học sinh, trong các tiết học hoạt động nhóm tôi tiến hành xếp chỗ ngồi cho học sinh sao cho phân bố đều khắp 4 đối tượng học sinh nêu trên trong các nhóm, học sinh người dân tộc Kinh xếp lẫn cùng HSDT

Tải bản đầy đủ