Tải bản đầy đủ
7 phút + 0,6 phút = 7,6 phút

7 phút + 0,6 phút = 7,6 phút

Tải bản đầy đủ

150 giây = ……phút …..giây
Tính : 150 : 60 = 2 (dư 30)
Nhẩm : 150 giây = 60 giây x 2 +30 giây
Viết : 150 giây = 2 phút 30 giây
Ví dụ 2 : 74 253cm3 = …dm3 …cm3
Hướng dẫn học sinh viết và nhẩm như sau : 253 (cm3) 74 (dm3) để được:
74 253 cm3 = 74 dm3 253 cm3
Ví dụ 3 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 3,4 giờ = ……giờ …..phút

b. 3,4 ha = ……ha….a

3,4 giờ = …….giờ …..phút

a. Nhẩm : 3,4 giờ = 3 giờ +

4
giờ
10

4
4
giờ =
x 60 = 24 phút ( 1 giờ = 60 phút)
10
10

Viết: 3,4 giờ = 3 giờ 24 phút .
b. Nhẩm : 3,4 ha = 3 ha +
= 3ha+
=

4
ha
10

40
ha
100

3ha + 40 a

Viết : 3,4 ha = 3 ha 40a
* Nhắc học sinh cần chú ý đến quan hệ giữa các đơn vị đo của từng loại
đại lượng để có thể chuyển đổi đúng các số đo đại lượng theo những đơn vị đo
xác định, đặc biệt là trong những trường hợp thêm hay bớt chữ số 0.
Ví dụ : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 342 dm =……cm

d. 4000 m =…km

b. 2kg 326 g =….g

e. 9050 kg =…tấn …..kg

c. 25 cm2 = ….dm2

g. 3 m229 dm2 =…dm2

* Có thể hướng dẫn học sinh như sau :
a. 342dm =…..cm
14

Lấy 342 x 10 = 3420(vì 1 dm = 10 cm)
Vậy 342 dm = 3420 cm
c. 25cm2 = …..dm2
Lấy 25 : 100 = 0,25 (vì 25 cm2 =

25
dm2)
100

Vậy 25cm2 = 0,25 dm2
e. 9050 kg = ……..tấn …..kg
Lấy : 9050 : 1000 = 9 (dư 50) vì 1 tấn = 1000 kg
Vậy 9050 kg = 9 tấn 50 kg
g. 3 m2 29 dm2 =….dm2
Nhẩm :

3x 100 = 300 (Vì 1m2 = 100 dm2)
300 + 29 = 329

Vậy 3 m2 29 dm2 = 329 dm2
* Đối với việc chuyển đổi số đo thời gian cần lưu ý học sinh nắm vững
quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian và kĩ năng thực hiện các phép tính với
các số tự nhiên hoặc số thập phân trong việc giải các bài tập.

15

BÀI DẠY THỰC NGHIỆM

KẾ HOẠCH BÀI DẠY THỰC NGHIỆM
Ngày dạy : Thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 2016
Lớp dạy : 5c
Tiết 40 : VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU. Giúp học sinh :
- Ôn bảng đơn vị đo độ dài.
- Nắm vững mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng.
- Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân ( trường hợp đơn giản)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài để trống một số ô.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Hoạt động 1. Ôn lại hệ thống bảng đơn vị đo độ dài
- Gv treo bảng phụ kẻ sẵn lên bảng. Gọi một học sinh lên viết tên các đơn vị
vào bảng theo thứ tự từ lớn đến bé, HS khác viết vào vở nháp.
- Yêu cầu HS nhận xét, vài em đọc lại tên các đơn vị đo trong bảng theo thứ tự
từ lớn đến bé và ngược lại.
- Gọi Hs nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề, Gv ghi tiếp vào bảng
phụ, ví dụ :
1km = 10hm

1hm =

1
km = 0,1km
10

1m = 100 cm

1cm =

1
m = 0,01m
100

- Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo kề liền.
- HS phát biểu và đi đến nhận xét chung :
Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị liền sau nó.
Mỗi đơn vị đo độ dài bằng một phần mười ( bằng 0,1) đơn vị liền trước.
- Cho Hs nêu mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng, ví dụ :
1
km = 0,001 km.
1000

1km = 1000m

1m =

1m =100 cm

1cm =

1
m = 0,01 m
100
16

2. Hoạt động 2. Hướng dẫn HS viết các số đo độ dài dưới dạng số thập
phân
GV nêu ví dụ 1 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
6m 4dm = ….m
- Gv yêu cầu HS nêu cách làm : 6m 4dm = 6

4
m = 6,4 m.
10

Vậy : 6m 4dm = 6,4 m
HS nêu cách làm : Muốn viết 6m 4dm dưới dạng số thập phân ta viết số đo
dưới dạng hỗn số rồi viết dưới dạng số thập phân.
Ví dụ 2 : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
3m 5cm = …..m
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào giấy nháp.
- Hướng dẫn HS nhận xét và nêu cách làm.
- Gv lấy thêm một số ví dụ để học sinh làm, chẳng hạn :
5 dm 4cm = ….m
8m 24cm = ….m
- Yêu cầu Hs giải thích cách làm.
GV kết luận chung : Muốn viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân ta
phải thuộc thứ tự tên các đơn vị đo trong bảng, nắm vững mối quan hệ giữa
các đơn vị đo.
3. Hoạt động 3. Thực hành (Củng cố cách viết số đo độ dài dưới dạng số
thập phân)
Bài 1 : - HS xác định yêu cầu của bài, tự làm vào vở. Gv giúp đỡ những HS.
- Gv gọi hai HS lên bảng làm bài, giải thích cách làm.
- Hướng dẫn HS đối chiếu và nhận xét bài làm. Cả lớp thống nhất kết quả.
a. 8m 6dm = 8

6
m = 8,6m
10

c. 3m 7cm = 3

7
m = 3,07m
100

b. 2dm 2cm = 2

2
dm = 2,2dm
10

d. 23m 13cm =

13
m = 23,13m
100

Bài 2 và 3:
- GV yêu cầu HS dùng bút chì gạch chân dưới yêu cầu của bài.

17

- Gv cho cả lớp làm chung ý đầu tiên. Yêu cầu HS nhận xét và giải thích về
yêu cầu của đề bài : Viết 3m 4dm dưới dạng số thập phân có đơn vị đo là mét,
tức là viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : 3m 4dm =……m
- Học sinh tự làm bài, Gv theo dõi giúp đỡ HS khi các em lúng túng.
- HS nêu miệng bài làm, GV hướng dẫn HS đối chiếu và nhận xét.
GV nhấn mạnh một số trường hợp mà các em thường mắc sai lầm. Ví dụ :
5km 75m = ……km

302m = …..km

- Gv yêu cầu Hs nêu cách làm.
* Gv kết luận : Nắm vững mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và xác định
đúng từng chữ số ứng với tên các đơn vị đo thì việc chuyển đổi các đơn vị đo
sẽ không sai.
Hoạt động nối tiếp : Gv yêu cầu Hs nhắc lại thứ tự tên các đơn vị đo trong
bảng đo độ dài.
- Gv nhận xét tiết học.
-

Dặn học sinh chuẩn bị bài cho tiết sau.

ĐỀ KIỂM TRA
THỜI GIAN LÀM BÀI 30 PHÚT
Ngày kiểm tra : 20 - 3 - 2017
Câu 1. (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5km 235m =…….km
60cm

b. 4kg 24g = ……kg

=……..m

3720kg = …..tạ

Câu 2 : (3 điểm) Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:
a. Có đơn vị đo là héc-ta :
65 000m2

9,237km2

173dam2

b. Có đơn vị đo là mét khối:
6m3 234dm3

4563dm3

3m3 78dm3

Câu 3. (2 điểm)Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a. 150giây = ….phút…..giây
2 năm 5 tháng =……tháng

b. 3 giờ 15phút =….,…giờ
90 phút

= ….,….giờ
18

2
giờ = ……phút
3

4,3 giờ = ….giờ……phút

Câu 4. (3 điểm) Có 5 xe ô tô, mỗi xe chở 4,5 tấn gạo và 3 xe ô tô, mỗi xe chở
3 tấn 750kg gạo. Hỏi cả 8 xe ô tô đó chở được bao nhiêu ki- lô gam gạo ?

4 . HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Trong quá trình hướng dẫn học sinh cách chuyển đổi đơn vị đo các đại
lượng, tôi đã từng bước gợi mở và dẫn dắt để học sinh nắm vững nội dung bài
học, nắm vững mối quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng , chỉ ra những sai
lầm mà các em thường mắc phải. Chính vậy, các em hiểu kĩ , hiểu sâu hơn về
vấn đề, tránh được những sai lầm mà những năm học trước một số em thường
mắc phải. Tôi thấy học sinh hứng thú, học tập say mê hơn, đặc biệt là các em
nhớ kiến thức một cách lâu hơn, tính chủ động và sáng tạo được phát huy.
Trong hai tiết dạy thực nghiệm ở lớp 5C, các đồng chí giáo viên trong
trường tới dự, hai tiết dạy đều được đánh giá cao về sự đổi mới phương pháp,
đặc biệt là học sinh rất say mê học tập. Đa số các em đều nắm được kiến thức
và kĩ năng cơ bản vận dụng để giải toán.
Đây là kết quả khảo sát chất lượng của học sinh lớp 5C, sau khi học
xong mạch kiến thức “ Đại lượng và đo các đại lượng’’ ở lớp 5 năm học 20162017.
Tổng số
30 bài

Điểm 9-10
SL

Tỉ lệ

18 bài

Điểm 7-8
SL

tỉ lệ

7 bài
60 %

Điểm 5-6

Điểm 3-4

SL

SL

Tỉ lệ

5 bài
23,3%

0 bài

Tỉ lệ
0%

16,7%

Phân tích kết quả ở bảng trên, tôi thấy bài làm của học sinh đạt điểm 9-10
nhiều, không có bài đạt điểm dưới 5, ở các bài này nhìn chung các em nắm
vững kiến thức, có kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo nhờ việc nắm vững mối quan
hệ giữa các đơn vị đo trong bảng, nhớ cách chuyển đổi và trình bày miệng
cách làm một cách lưu loát.
19

4.2. KẾT LUẬN CHUNG
Qua thực tế giảng dạy, tôi đã rút ra cho bản thân bài học kinh nghiệm :
* Đối với học sinh : Để chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng một cách
thành thạo thì học sinh phải thuộc thứ tự các đơn vị đo trong từng bảng, nắm
chắc mối quan hệ giữa các đơn vị đo, nắm vững cách chuyển đổi. Đặc biệt
thường xuyên tự ôn lại kiến thức để không bị lãng quên.
* Đối với giáo viên : Trong quá trình hướng dẫn học sinh chuyển đổi
đơn vị đo các đại lượng cần:
- Tạo ra niềm say mê, hứng thú trong học tập của học sinh.
- Tìm ra con đường nhanh nhất để học sinh tiếp cận với kiến thức một
cách dễ hiểu, dễ nhớ.
- Tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học như hoạt động nhóm, hoạt
động cá nhân, hoạt động cả lớp. Dạy học theo hướng khuyến khích học sinh
tự phát hiện.
- Chấm chữa bài chỉ ra những sai lầm kịp thời để học sinh rút kinh
nghiệm ở những bài sau.
- Đối với học sinh có năng khiếu môn Toán cần giao thêm bài tập nâng
cao để phát huy trí thông minh, sự tìm tòi .
- Đối với học sinh đại trà không nên ra những bài tập về chuyển đổi đơn
vị đo liên quan đến những đơn vị đo cách xa nhau tới 3 đơn vị đo hoặc xuất
hiện tới ba đơn vị đo cùng một lúc.
- Để học sinh lớp 5 nắm vững cách chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng,
ngay các lớp dưới giáo viên cần giúp học sinh hình thành biểu tượng về mỗi
loại đại lượng và đơn vị đo đầu tiên của đại lượng đó một cách dễ hiểu, gần
gũi qua những vật thật.
- Cho học sinh luyện tập đo đạc ngoài thực tế để giúp các em nhớ lâu,
hiểu kĩ. Ở mối một bài tập nên yêu cầu học sinh nêu lại cách làm, nhớ mối
quan hệ giữa các đơn vị đo trong bảng.

20

PHẦN THỨ BA:
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Dạy học đại lượng và đo đại lượng ở lớp 5 nói chung, dạy chuyển đổi
các đơn vị đo đại lượng nói riêng trước hết phải theo định hướng đổi mới
phương pháp dạy học ở tiểu học. Cần tổ chức giờ học dưới dạng các hoạt
động học tập, học sinh tự lĩnh hội kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên .
Thông qua việc nghiên cứu đề tài này bản thân tôi có điều kiện nghiên
cứu kĩ mạch kiến thức : Đại lượng và đo đại lượng của chương trình toán 5, đi
sâu nghiên cứu phần chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng, từ đó giúp cho
việc giảng dạy môn toán ở tiểu học được tốt hơn.
2. KIẾN NGHỊ
2.1. Đối với học sinh và phụ huynh
Học sinh phải có ý thức về việc học tập của mình, cố gắng phấn đấu vượt
khó để vươn lên. Trên lớp lắng nghe những kiến thức thầy cô truyền đạt, xây
dựng cho mình một phương pháp tự học, tự nghiên cứu vấn đề và chủ động
trong việc tìm kiếm kiến thức.
Phụ huynh cần quan tâm và động viên các em đồng thời tạo mối quan hệ
chặt chẽ với thầy cô, nhà trường để điều chỉnh những sai lệch của học sinh
trong học tập. Chuẩn bị cho học sinh đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tạo thời
gian cho học sinh học tập ở nhà cũng như trên lớp.
2.2. Đối với giáo viên
- Mỗi giáo viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân, tâm huyết
với nghề nghiệp, giành thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và đọc tài liệu để nâng
cao kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn.
- Trong một lớp học, giáo viên cần phân loại đối tượng học sinh để có
biện pháp giúp đỡ, uốn nắn ngay trong tiết học.
- Đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh tìm tòi, nghiên cứu và tự
chiếm lĩnh kiến thức; phát huy tính sáng tạo và chủ động của học sinh.
2.3. Đối với ngành giáo dục các cấp
21

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập phục vụ
cho tiết dạy để giáo viên sử dụng.
- Quan tâm đến đời sống giáo viên để họ có thể yên tâm công tác.
- Để phát huy được việc viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, qua
những sáng kiến đó ta học tập được những gì, tích luỹ điều gì cho bản thân và
đã áp dụng vào thực tế giảng dạy như thế nào,….Tôi đề nghị cần giành thời
gian để hội thảo vấn đề này, những sáng kiến hay, có giá trị cần được học tập
và áp dụng vào thực tế giảng dạy.
Từ đề tài này, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm khi dạy phần toán
chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng, chắc chắn tôi sẽ áp dụng vào thực tế
giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.
Với khả năng còn hạn chế, thời gian nghiên cứu không nhiều chắc chắn
trong đề tài còn có những thiếu sót. Rất mong sự góp ý chân thành của cấp
trên và các bạn đồng nghiệp để tôi có thể hoàn thiện được đề tài, áp dụng vào
thực tế để dạy phần toán này được tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA HIỆU
TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 3 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hạnh

22