Tải bản đầy đủ
+ Phối hợp với phụ huynh học sinh để cùng kèm cặp, giúp đỡ con em hoàn thành tốt môn học.

+ Phối hợp với phụ huynh học sinh để cùng kèm cặp, giúp đỡ con em hoàn thành tốt môn học.

Tải bản đầy đủ

chuyên môn nghiệp vụ cũng như phương pháp dạy học toán Tiểu học nói chung
và môn Toán lớp 4 nói riêng.
Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện thành công chỉ đạo giáo
viên thực hiện trong quá trình giảng dạy môn Toán ở lớp 4. Tôi kính mong được
Hội đồng Khoa học các cấp đánh giá và góp ý để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
HIỆU TRƯỞNG

Thanh Hóa, ngày 25 tháng5 năm
2017

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết
Đỗ Đình Mậu
Lê Thị Tuyết

MỤC LỤC
PHẦN I : MỞ ĐẦU

Trang

1. Lí do chọn đề tài.

1

2. Mục đích nghiên cứu.

2

3. Đối tượng nghiên cứu

2

4. Phương pháp nghiên cứu

2

PHẦN II :
NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm

3

2.2 Thực trạng của vấn đề.

3

2.3. Các giải pháp thực hiện

5

2.4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

17

21

PHẦN III : KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

18

2. Kiến nghị

19

TÀI LIỆU THAM KHẢO
STT
Tên tài liệu
1 Sách giáo khoa Toán 4
2 Thiết kế bài giảng Toán 4
3

Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 4.

4

Một số nguồn tin qua Internet

Tác giả
Đỗ Đình Hoan - Chủ biên
Nguyễn Tuấn - Chủ biên
Vũ Văn Dương, Ngô Thị
Thanh Hương,...

22

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP
LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI
TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả:
Lê Thị Tuyết
Chức vụ và đơn vị công tác:
Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Bái.

TT
1.
2.
3.
4.

5.

6

Tên đề tài SKKN
Một số biện pháp giúp HS luyện

Cấp đánh
Kết quả
Năm học
giá xếp loại đánh giá xếp
đánh giá
(Phòng, Sở, loại (A, B,
xếp loại
Tỉnh...)
hoặc C)
PGD huyện
C
2000-2001
Thọ Xuân

đọc đúng tiếng phổ thông
Một số kinh nghiệm giúp HS lớp 2 PGD huyện
Thọ Xuân
giải toán có lời văn
Một số kinh nghiệm giúp HS lớp 2 Sở GD&ĐT
Thanh Hóa
giải toán có lời văn
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao PGD huyện
Thọ Xuân
chất lượng giáo dục đạo đức cho
HS Tiểu học
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao PGD huyện
Thọ Xuân
chất lượng giờ dạy thông qua tiết
dự giờ giáo viên tiểu học.
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao
chất lượng giờ dạy thông qua việc

Sở GD&ĐT
Thanh Hóa

B

2005- 2006

B

2005- 2006

C

2010- 2011

B

2012- 2013

C

2012- 2013

23

7

dự giờ lên lớp.
Một số biện pháp chỉ đạo giáo
viên hướng dẫn học sinh lớp 2 giải

8

toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
Một số biện pháp chỉ đạo giúp đỡ
học sinh chưa hoàn thành môn

PGD huyện

C

2014 2015

A

2016- 2017

Thọ Xuân
PGD huyện
Thọ Xuân

toán lớp 4.

24