Tải bản đầy đủ
Kết luận, kiến nghị.

Kết luận, kiến nghị.

Tải bản đầy đủ

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập phục vụ
cho tiết dạy để giáo viên sử dụng.
- Quan tâm đến đời sống giáo viên để họ có thể yên tâm công tác.
- Để phát huy được việc viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, qua
những sáng kiến đó ta học tập được những gì, tích luỹ điều gì cho bản thân và
đã áp dụng vào thực tế giảng dạy như thế nào,….Tôi đề nghị cần giành thời
gian để hội thảo vấn đề này, những sáng kiến hay, có giá trị cần được học tập
và áp dụng vào thực tế giảng dạy.
Từ đề tài này, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm khi dạy phần toán
chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng, chắc chắn tôi sẽ áp dụng vào thực tế
giảng dạy để đạt được kết quả cao hơn.
Với khả năng còn hạn chế, thời gian nghiên cứu không nhiều chắc chắn
trong đề tài còn có những thiếu sót. Rất mong sự góp ý chân thành của cấp
trên và các bạn đồng nghiệp để tôi có thể hoàn thiện được đề tài, áp dụng vào
thực tế để dạy phần toán này được tốt hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA HIỆU
TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 3 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Thị Hạnh

22

MỤC LỤC
Trang
Phần thứ nhất: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài

1

2. Mục đích nghiên cứu

2

3. Đối tượng nghiên cứu

2

4. Các phương pháp nghiên cứu

2

Phần thứ hai: Nội dung
1. Cơ sở lí luận

3-4

2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu

4-7

3. Các giải pháp đã thực hiện khi dạy cho học sinh cách
chuyển đổi đơn vị đo các đại lượng ở lớp 5
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

7 - 18
18-19

Phần thứ ba: Kết quả đạt được và đề xuất kiến nghị
1. Kết luận
2. Kiến nghị

20
20-21

23

24

25