Tải bản đầy đủ
3 Nội dung bồi dưỡng.

3 Nội dung bồi dưỡng.

Tải bản đầy đủ

6. Bồi dưỡng sức khỏe cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện
nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép,
chế độ khám sức khỏe, khám bệnh định kì, hưu trí, các chế độ đối với nữ công
chức…BGH kết hợp chặt chẽ với Công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho giáo viên.
3.4. Một số giải pháp đổi mới về công tác quản lý, chỉ đạo và bồi
dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học
Quảng Hưng.
3.4.1: Giải pháp 1: Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản
lý và giáo viên về vấn đề đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Kinh nghiệm cho thấy muốn xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
trước hết người Hiệu trưởng với tư cách là người đứng đầu, quản lý toàn diện
một nhà trường, cần phải nhận thức đúng đắn và sâu rộng về công tác bồi dưỡng
và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi
dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khảng định trình độ năng
lực chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm.
Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập
được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu
kiến thức cho mình, vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm
của người quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa
của phong trào tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức:
+ Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo
viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng và cách tư học, tự bồi dưỡng như thế
nào? Cung cấp cho giáo viên các thông tin, tài liệu, xây dựng thư viên, phòng
đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc tự học, tự bồi dưỡng.
+ Tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường gắn với tự học, xây
dựng một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với
việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên…
Bản thân mỗi đồng chí trong BGH phải vững vàng về chuyên môn nghiệp
vụ, không ngừng nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em
giáo viên.
Một trong những nhiệm vụ của BGH là dự giờ của giáo viên và đánh giá
tiết dạy. Việc đánh giá góp ý tiết dạy của giáo viên đối với người quản lý phải
làm sao để giáo viên “Tâm phục, khẩu phục” trước những lời nhận xét, góp ý
xác đáng, từ đó giúp giáo viên rất nhiều trong việc xác định mục đích, yêu cầu
của một bài dạy đạt hiệu quả cao. Ngược lại nếu là những lời nhận xét chung
chung, thậm chí sai về kiến thức cơ bản thì nhìn nhận của giáo viên đối với BGH
sẽ giảm đi rất nhiều.
9

Vì vậy, trước khi dự giờ BGH phải tìm hiểu và nắm kỹ nội dung, phương
pháp cũng như xem trước nội dung bài dạy, tìm bắt kiến thức trọng tâm và khó
dạy, đồng thời suy nghĩ để góp ý cho giáo viên cần cung cấp, nâng cao kiến thức
cho học sinh trong tiết dạy đó.
Người cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vươn lên trong tập
thể sư phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý như: Quản lý hành
chính, quản lý về kế hoạch và thi đua, khen thưởng. Người cán bộ quản lý cần có
quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy
giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi.
BGH phải coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan trọng
hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trường.
Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi
mặt của học sinh do mình phụ trách “Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo
giỏi”. Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng
giảng dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý.
3.4.2: Giải pháp 2: Một số quan điểm đổi mới nhận thức của BGH, giáo
viên về chất lượng đội ngũ giáo viên:
Nhận thức của BGH trước đây
- Đội ngũ giáo viên thiếu nhiều nên việc sắp
xếp 01 giáo viên phải dạy tăng tiết ( Tăng từ
06 đến 10 tiết/ tuần). Do vậy không đảm bảo
được chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Việc
dạy và học chỉ mang tính chất hoàn thành
nhiệm vụ công việc.
- Việc đi học nâng cao trình độ đào tạo
không được chú trọng quan tâm: Do thiếu
giáo viên nên Hiệu trưởng không sắc xếp
cho đi học, nếu có được đi học chỉ số ít giáo
viên được ưu tiên, ưu ái: như giáo viên giỏi,
GV là cán bộ nguồn QL...vv.
- Công tác sinh hoạt chuyên môn nhà
trường, sinh hoạt tổ khối rất hạn chế, chỉ
mang tính hình thức, nội dung sinh hoạt sơ
sài, chung chung mang tính hình thức báo
cáo, diễn thuyết không cụ thể thiết thực.
- Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi,
học sinh giỏi không được quan tâm, phó mặc
khi tham gia các kỳ thi ở trường, Thành phố,
tỉnh giáo viên, học sinh tự lo…vv

Nhận thức của BGH hiện nay
- Lấy chất lượng giáo viên giỏi, học sinh
giỏi, chất lượng đại trà làm tiêu chí thi
đua, đánh giá xếp loại nhà trường, xếp
loại giáo viên.
- Sát hạch, phân loại giáo viên từ đó phân
công nhiệm vụ, việc làm, thanh toán các
chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên
một cách hợp lý.
- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu chất
lượng học sinh giáo khoán chất lượng học
sinh cho giáo viên chủ nhiệm.
- Phân công Ban giám hiệu, đội ngũ giáo
viên giỏi nhà trường có trách nhiệm tổ
chức bồi dưỡng, phụ đạo đội ngũ giáo
viên còn yếu về năng lực chuyên môn,
bồi dưỡng chất lượng học sinh giỏi, phụ
đạo học sinh yếu kém.
- Tạo điều kiện để giáo viên được đi học
nâng cao trình độ CM nghiệp vụ.
- Tăng cường công tác sinh hoạt chuyên
môn tổ khối, tổ chức các chuyên đề bồi
dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, trình
10

Nhận thức của giáo viên trước đây
- Hoàn thành nhiệm vụ được hiệu trưởng
giao phó.
- Cuối năm học có đây đủ hồ sơ giáo án, báo
cáo đầy đủ kết quả kiểm tra đánh giá xếp
loại học sinh.
- Việc đi học nâng cao trình độ chuyên môn
đào tạo không thấy cần thiết: Do đã đào tạo
chuẩn và biên chế vào ngành, do điều kiện
gia đình kinh tế khó khăn.
- Việc tự học tự bồi dưỡng, đọc, nghiên cứu
tài liệu, viết sáng kiến kinh nghiệm không
chú trọng, quan tâm. Trừ khi giáo viên nào
đi thi giáo viên giỏi các cấp thì viết SKKN.
Bản chất giáo viên dạy song buổi lo về nhà
tham gia lao động, đi làm kinh tế thêm kiếm
tiền lo cuộc sống.

độ tay nghề.
Nhận thức của giáo viên hiện nay
- Giáo viên phải chịu trách nhiệm về chất
lượng lớp đã được giao khoán và nhận
chất lượng lớp cho năm học tới.
- Tính cạnh tranh giữa các giáo viên để
được phân lớp đã thúc đẩy giáo viên phải
phấn đấu về khả năng, năng lực của bản
thân.
- Thi đua phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi
các cấp, có học sinh giỏi các cấp để đánh
giá xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp
giáo viên tiểu học.
- Tích cực tham gia đầy đủ các chuyên đề
bồi dưỡng, tự học, tự bồi dưỡng, nghiên
cứu viết SKKN, đi học nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.

3.4.3: Giải pháp3: Lập kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên.
Lập kế hoạch chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là
việc làm rất cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trong nhà trường.
Việc lập kế hoạch phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào
sự nổ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải thể hiện rõ mục
tiêu, nội dung và đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện phải có tính khả thi, phù hợp
với tình hình thực tế nhà trường.
Gắn việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên vào các hoạt động chuyên
môn, vào tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trong hoạt động
của nhà trường.
Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để
giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, lớp đại học, cao đẳng.
Đầu mỗi năm học Hiệu trưởng ra quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể,
chi tiết từng nhiệm vụ công việc cho từng giáo viên, tổ, khối. Tổ, khối quyết định
chất lượng từng lớp, từng khối và trong cùng một khối, nên bố trí đội ngũ giáo
viên sao cho có giáo viên trẻ, có giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm,
có giáo viên đảm bảo về trình độ đào tạo và tay nghề…để họ có thể hỗ trợ nhau
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của trường.
Ví dụ: Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên của trường tiểu
học Quảng Hưng Năm học 2016 – 2017 như sau: (Trích QĐ và danh sách phân
công nhiệm vụ của Hiệu trưởng).

11

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CHO CBGV, CNV
Năm học: 2016 - 2017
(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ – THQH ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Hiệu
trưởng trường TH Quảng Hưng)

TT

Họ và tên

Đảng,
Chức
Đoàn
vụ
thể

1

Lê Thị Thu Hiền

HT

BTCB

2

Nguyễn Thị Ngọc
Dậu

PHT

Ủy
viên

3

Hà Thọ Hoài

PHT

PBT

Nhiệm vụ được phân công
Kiêm
nhiệm
Giảng dạy các môn/lớp
khác

* Phụ trách chung – Thủ
trưởng cơ quan.
-Tổ chức, chỉ đạo và quản lý
các hoạt động dạy và học trong
nhà trường.
-Xây dựng kế hoạch, triển khai
thực hiện các nhiệm vụ trong
năm học. Tổ chức thanh kiểm
tra, đánh giá xếp loại giáo
viên, học sinh. Xây dựng
CSVC, quản lý, sử dụng nguồn
kính phí, NSNN theo đúng quy
định.
- Đạo đức lớp 1A, 1B
- Giúp hiệu trưởng tổ chức,
quản lý và chỉ đạo các hoạt
động trong nhà trường: Phụ
trách công tác chuyên môn,
công tác phổ cập: Tổ chức
kiểm tra đánh giá xếp loại giáo
viên, học sinh, thăm lớp dự
CTCĐ giờ, KT hồ sơ giáo án, Xây
dựng và bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên, đội tuyển học sinh
giỏi.
- Phụ trách về PPDHTC
- Phụ trách Khối 4,5.
- Dạy đạo đức lớp
4A,4B,4C,5A
- Chỉ đạo các hoạt động
chuyên môn, công tác Phổ cập,
công tác xã hội hoá giáo dục:
Xây dựng và tổ chức chỉ đạo
BD đội ngũ giáo viên và chất
12

lượng học sinh Khối 1,2,3. Tổ
chức thăm lớp dự giờ, KT hồ
sơ giáo án đối với giáo viên,
kiểm tra đánh giá chất lượng
học sinh. Xây dựng môi
trường học thân thiện, học sinh
tích cực. Tham gia các hoạt
động do CTPTV Bá Thước tổ
chức. Quán triệt và chỉ đạo
phong trào “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”.
- Phụ trách Khối 1,2,3
- Dạy đạo đức lớp
4

Trần Thị Ngân

GV

5

Vũ Thị Dục

GV

6

Đỗ Thị Loan

GV

7

Hà Thị Thanh Mai

GV

8

Nguyễn Thị Lan

GV

9 Chu Thị Hồng Thúy
10 Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Lan
11
Anh

GV
GV
TV

2A,2B,2C,2D
TT tổ 1
Chủ nhiệm lớp 1A
TT tổ
2, 3
BT
Đoàn

TP
TP
TKHĐ
TT tổ
4, 5
TBTT
ND
TP

TPTĐ
TT

Chủ nhiệm lớp 2C
Chủ nhiệm lớp 3C
Chủ nhiệm lớp 4C
Chủ nhiệm lớp 5C
Dạy T.Anh K2, K5 &3C,3B
Dạy Âm nhạc 17 lớp
Thư viện

Kế hoạch cá nhân, tổ, khối chuyên môn được BGH kiểm tra theo định kì
hàng tuần, tháng, học kì và trong kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường.
3.4.4: Giải pháp 4: Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất
lượng giảng dạy.
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, người cán bộ quản lý phải
xây dựng một nề nếp sinh hoạt cụ thể:
* Đổi mới hình thức tổ chức nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn,
tổ, khối ở đơn vị nhà trường:
Cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên
môn trước đây

Đổi mới nội dung, tổ chức sinh hoạt
chuyên môn
13

Nội dung
- Chuyên môn nhà
trường
sinh
hoạt
chuyên
môn
1
lần/tháng; tổ khối sinh
hoath chuyên môn
tháng 2 lần/ tháng.
Với nội dung sơ sài,
diễn thuyết thông qua
báo cáo, thông kê các
kết quả hoạt động của
chuyên môn, tổ khối,
triển khai một số nhiệm
vụ chuyên môn, tổ khối
thực hiện tiếp theo.

Kết quả đạt
được đối với
GV
- Giáo viên
nắm kết quả
hoạt
động
chuyên môn
trong tháng,
ghi chép nội
dung
thực
hiện
tháng
tiếp theo.

Nội dung
- Chuyên môn sinh hoạt 1
đến 2 lần/tháng, tổ khối sinh
hoạt 1 lần/ 2tuần. Chuyên
môn, tổ, khối xây dựng kế
hoạch trước một cách cụ thể
chi tiết theo từng tuần,
tháng, BGH thường xuyên
kiểm tra, giám sát và trực
tiếp tham gia chỉ đạo các
buổi sinh hoạt chuyên môn
của tổ khối.
- Nội dung các buổi sinh
hoạt chuyên môn: Đa dạng
hoá các nội dung, hình thức
tổ chức buổi sinh hoạt
chuyên môn như: Tập trung
xây dựng lập kế hoạch các
bài dạy khó, xây dựng các
bài dạy mẫu; Tổ chức thăm
lớp dự giờ, góp ý thực hành
các tiết dạy mẫu; Tổ chức
các hội thảo chuyên đề về
đổi mới phương pháp dạy
theo PPDH tích cực; Tổ
chức học tập bồi dưỡng về
kiến thức nâng cao, kiến
thức dạy các môn học (Kiến
thức Toán; T.Việt; TNXH…)
…vv

Kết quả đạt
được đối với
GV
- Nâng cao
khả
năng,
năng lực của
tổ trưởng, tổ
phó, giáo viên
được
phân
công
giao
nhiệm vụ tổ
chức
triển
khai.
- Giáo viên
nắm vững và
đổi mới được
PPDH; nắm
vững
thêm
các kiến thức
cơ bản về các
môn
học,
cách tổ chức
dạy học các
bài
khó
dạy..vv

BGH cần lựa chọn tổ chuyên môn là người giỏi về chuyên môn, có uy tín
với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh
đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trưởng sẽ
kiến nghị với BGH để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Các buổi sinh hoạt
chuyên môn phải đa dạng hóa các hình thức tổ chức, thông qua việc trao đổi nhau
về nội dung chương trình, trao đổi dạy bài khó, xây dựng các tiết dạy mẫu, cách sử
dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất, cách hướng dẫn học sinh giải các bài
văn hay, toán khó theo cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh.
Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 3 năm học vừa qua, do quan
điểm chỉ đạo cần phải đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường,
14

cũng như tổ, khối tập trung vào thực hiện và giải quyết các nhiệm vụ công việc
thực tế, trách tình trạng trình bày, liệt kê báo cáo sáo rổng. Cho nên, chất lượng
sinh hoạt chuyên đã được nâng lên rõ rệt, hiệu quả. Khi các tổ sinh hoạt chuyên
môn, Ban giám hiệu phân công người trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm
tra buổi sinh hoạt thông qua sổ ghi chép của giáo viên, khối.
3.4.5: Giải pháp 5: Kế hoạch thăm lớp dự giờ và tổ chức tốt hội thi giáo
viên dạy giỏi cấp trường hàng năm.
Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng
dạy không đều tay, chất lượng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng
cao chất lượng giảng dạy, ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thường xuyên
(báo trước và đột xuất).
Việc dự giờ không thể tùy tiện, đối với người cán bộ quản lý, trước khi dự
giờ cần xem trước nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu
và phân tích cái hay, cái dở trong bài giảng của giáo viên.
BGH nên có kế hoạch đi dự giờ cùng với khối trưởng chuyên môn hoặc
thanh tra chuyên môn. Sau mỗi tiết dạy, BGH có đánh giá, nhận xét chính xác,
chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt mạnh,
điều chỉnh những mặt hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo
viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Ngoài ra hàng năm Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch tổ chức đợt “Hội
giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường” có thể tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm học. Đó
là dịp để mọi giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình trước đồng
nghiệp và Ban giám hiệu. Hội giảng nhằm mục đích bồi dưỡng chuyên môn
nghiệp vụ cho giáo viên giỏi, phát hiện tài năng chuyên môn và uốn nắn, khắc
phục kịp thời những điểm còn bất cập, hạn chế. Tổ chức hội giảng vừa là để
tuyển chọn và tiếp tục bồi dưỡng để giáo viên có cơ hội tham dự các kỳ thi giáo
viên giỏi các cấp, đồng thời vừa là cơ hội để người giáo viên thử nghiệm việc đổi
mới nội dung, phương pháp và hình thức dạy học.
3.4.6: Giải pháp 6: Đa dạng hóa nội dung, hình thức bồi dưỡng nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
* Đa dạng hóa nội dung bồi dưỡng.
+ Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị và lòng nhân ái sư phạm.
Trong quá trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, phẩm chất đạo
đức của người thầy phải được coi trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào người thầy
cũng phải xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người hiệu
trưởng khi xây dựng phong cách người thầy phải chú ý tới hai mặt. Đó là thái độ
đối với công việc và cách ứng xử trước những vấn đề, tình huống trong quan hệ
với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh. Người thầy muốn làm tốt công tác
giáo dục phải có tác phong mẫu mực, tôn trọng và công bằng đối xử với học
sinh, phải xây dựng uy tín với học sinh, nhân dân và xã hội. Dù trong hoàn cảnh
15

cũng không được làm hoen ố danh dự người thầy. Phải xây dựng theo quen làm
việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm trách nhiệm. Thông qua bồi dưỡng tư tưởng
chính trị cho thầy cô giáo thêm tự hào, gắn bó với nghề, với trường để tạo động
lực phát triển nhà trường.
Bồi dưỡng lòng nhân ái sư phạm đội ngũ giáo viên là nội dung quan trọng
trong công tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên. Long nhân ái – yêu thương con
người là cái gốc của đạo lý làm người. Với giáo viên thì tình yêu thương ấy là
cốt lõi, là cội nguồn sâu xa của lý tưởng nhân văn, là đặc trưng của giáo dục.
Tình yêu thương học sinh thể hiện trong các hoạt động dạy học và giáo dục, đó
cũng là điểm xuất phát của tình yêu nghề mến trẻ. Ý thức thái độ và tình yêu
nghề nghiệp thể hiện ở việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở
thành tấm gương sáng, gây niềm tin đạo đức trước học sinh và nhân dân. Sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt yêu cầu về đạo đức của người thầy lên hàng
đầu “Dĩ nhân như giáo, dĩ ngôn như giáo”. Phải làm cho mọi giáo viên thấm
nhuần câu khẩu hiệu: “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
+ Bồi dưỡng năng lực sư phạm.
Đây là một yêu cầu cơ bản, quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên.
Năng lực sư phạm bao gồm: Năng lực tổ chức quá trình dạy học và tổ chức quá
trình giáo dục. Tri thức khoa học sâu rộng, vững chắc là nền tảng của năng lực sư
phạm. Người giáo viên phải có tri thức khoa học sâu rộng, vững chắc để từ đó
phát triển năng lực sư phạm. Do vậy cần tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ
bản sau:
- Thường xuyên cung cấp cho giáo viên những điều chỉnh, hoặc đổi mới
nội dung, phương pháp giáo dục và dạy học của từng mặt giáo dục, của từng
môn học trong chương trình. (Ví dụ: Thực hiện sự tích hợp, lồng ghép giáo dục
môi trường, kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông…) Hoặc đổi mới phương
pháp giảng dạy và giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo học tập của học sinh.
- Bồi dưỡng giáo viên năng lực thiết kế giáo án các môn học, giáo án điện
tử, năng lực ra đề, chấm thi, trả bài..vv.
- Bồi dưỡng cho giáo viên năng lực ứng xử các tình huống trong giảng dạy
và giáo dục.
- Đối với giáo viên chủ nhiệm cần bồi dưỡng năng lực tổ chức các hoạt
động tập thể, năng lực thuyết phục, cảm hóa học sinh.
+ Bồi dưỡng năng lực chuyên môn.
Năng lực chuyên môn là nền tảng, là đòn bẩy của năng lực sư phạm.
Muốn có năng lực sư phạm tốt phải có năng lực chuyên môn vững vàng. Bởi
“Có bột mới gột nên hồ”.
Năng lực chuyên môn hay trình độ chuyên môn bao gồm nhiều yếu tố như:
16

+ Kiến thức khoa học, xã hội về các phân môn trong giảng dạy và các kiến
thức liên quan.
+ Phương pháp giảng dạy phù hợp đối với từng phân môn, từng bài, kiểu bài.
+ Chất lượng bài dạy, giờ dạy.
+ Chất lượng học tập của học sinh.
+ Sự sáng tạo, khả năng vận dụng đúc rút và phổ biến kinh nghiệm.
Do đó, bồi dưỡng năng lực chuyên môn là bồi dưỡng những nội dung sau:
+ Thường xuyên cung cấp những tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên
quan đến nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy theo các môn học.
+ Pháy huy, ủng hộ sự sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy. Đặc biệt là
hiện đại hóa phương pháp dạy học.
+ Tạo điều kiện để giáo viên đúc rút kinh nghiệm giảng dạy.
+ Bồi dưỡng khả năng nắm bắt mục đích yêu cầu từng bài, kiểu bài, có đủ
và vững vàng kiến thức để dạy tất cả các môn và các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 5.
+ Đánh giá đúng chất lượng giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của
học sinh.
+ Tổ chức các chuyên đề:
Một trong những công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất
lượng đội ngũ đó là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi
dự các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy các bộ môn học do Phòng
GD, các chương trình dự án tổ chức trong và ngoài huyện.
Hàng năm BGH nhà trường có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần
thiết, phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở một số môn nhất định:
Ví dụ: Chuyên đề đổi mới PPDH theo Phương pháp dạy học tích cực do
dự án Tầm nhìn thế giới hổ trợ đối với các phân môn Toán, Tiếng Việt, TNXH,
Đạo đức theo từng năm học; Chuyên đề: “Tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo
dục: Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục môi trường…vào các môn học”; Chuyên
đề: “ Tổ chức các hoạt động Ngoài giờ lên lớp”…vv.
+ Tổ chức bồi dưỡng giáo viên mũi nhọn tham gia các kỳ thi giáo viên
dạy giỏi các cấp.
Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, điều quan trọng là phải xây
dựng được đội ngũ giáo viên mũi nhọn. Muốn có giáo viên giỏi, BGH cần
khuyến khích, động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy
giỏi và có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu vươn lên. Muốn có trò
giỏi, trước hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi về chuyên
môn mà trước hết phải là người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm
cao với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có như vậy mới
được học sinh kính trọng, mới là: “Tấm gương sáng cho học sinh noi theo”.

17

Ngay từ đầu năm học BGH nhà trường phải có kế hoạch xây dựng bồi
dưỡng đội tuyển giáo viên giỏi cấp trường để dự thi giáo viên giỏi các cấp thông
qua việc đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp
tỉnh. Trên cơ sở đó, BGH có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó được bồi dưỡng
thêm về chuyên môn như: BGH tăng cường dự giờ góp ý, xây dựng bài cho giáo
viên dự thi, tạo điều kiện để các đồng chí được tham gia các chuyên đề bồi
dưỡng, nâng cao do Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề…
BGH xây dựng các tiết dạy mẫu để giáo viên dạy thử, sau đó rút kinh
nghiệm, trao đổi chân tình, góp ý thật tỉ mỉ để giáo viên có bài giảng sâu sắc,
phong phú. Và xác định cho giáo viên thấy rõ “Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo
viên dạy giỏi là các đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sư phạm”.
* Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên.
+ Bồi dưỡng tại trường.
Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tại trường mang lại hiệu quả cao phù
hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đa số giáo viên.Tổ chuyên môn, giáo viên
dạy giỏi các là những cốt cán trong công tác bồi dưỡng. Họ vừa là người gương
mẫu đi đầu trong việc bồi dưỡng, vừa có trách nhiệm giúp đỡ những thành viên
trong tổ. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn cũng mang lại
hiệu quả bồi dưỡng tốt.
Tổ chức hội giảng như: Hội giảng chào mừng theo chủ điểm, hội thi giáo
viên giỏi cấp trường..vv.
Tổ chức học tập, hội thảo theo chuyên đề do nhà trường tự tổ chức, giao
cho tổ trưởng chuyên môn, những người có năng lực cao chuẩn bị nội dung theo
chủ đề hội thảo.
Đầu tư xây dựng thư viện và tổ chức hoạt động thư viện góp phần không
nhỏ trong công tác bồi dưỡng. Thư viện phải có đầy đủ sách giáo khoa, sách
hướng dẫn, nhiều sách tham khảo, các loại báo, tạp chí đặc biệt là tập san chuyên
ngành (Ví dụ: Tạp chí giáo dục tiểu học, báo giải toán tuổi thơ, Báo Giáo dục
&thời đại). Xây dựng phòng đọc đáp ứng nhu cầu cho giáo viên và học sinh.
Nhân viên thư viên phải được đào tạo. Tổ chức giới thiệu sách, thảo luận những
vấn đề mà báo chí đặt ra, thiết thực phục vụ giảng dạy và giáo dục, khuyến khích
giáo viên mượn đọc, học tập. Chủ động xây dựng kế hoạch, lên lịch cho giáo
viên, học sinh vào trong thư viện đọc và nghiên cứu tài liệu.
Cần dành nhiều thời gian cho sinh hoạt chuyên môn và ưu tiên việc bồi
dưỡng nâng cao tay nghề.
Tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học cho giáo viên. Có thể động viên giáo
viên theo học ở các trung tâm hoặc tổ chức tại trường bằng cách thuê, hợp đồng
giáo viên ngoại ngữ (nếu trường không có giáo viên), giáo viên tin học về dạy.
+ Bồi dưỡng ngắn hạn:
18

Cử giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn
do Phòng GD hoặc Sở Giáo dục tổ chức theo chuyên đề. Sau khi tham dự về
phải phổ biến, triển khai và áp dụng.
+ Học các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng
từ xa.
Bố trí, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ như: Học lên Cao đẳng, Đại học, thạc sĩ, nhất là giáo viên
trẻ, giáo viên có năng lực, có thành tích cao.
+ Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn luyện.
Xây dựng nội dung thành một phong trào thi đua. Giáo viên đăng ký vấn
đề tự học theo định kỳ sau đó viết thu hoạch trình bày để giáo viên toàn trường
hoặc tổ thảo luận, đánh giá góp ý. Học bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ,
theo các chuyên đề bồi dưỡng qui định của Bộ, Sở, Phòng giáo dục.
3.4.7: Giải pháp 7: Đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và
làm đồ dùng dạy học.
Viết SKKN là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên
cũng như cán bộ quản lý. Hàng năm, BGH nhà trường và tất cả giáo viên trong
trường đều tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm theo nhiệm vụ hoặc chuyên môn
của mình. Đây là điều kiện và cũng là yêu cầu bắt buộc trong các vòng thi đối
với giáo viên khi tham dự thi giáo viên giỏi từ cấp trường, huyện đến cấp tỉnh,
đối với cán bộ quản lý là điều kiện để xét các danh hiệu thi đua các cấp trong
năm học. Do vậy cần tổ chức nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm một cách
nghiêm túc, có sự đánh giá khách quan và những SKKN có giá trị cần được áp
dụng, nhân rộng phổ biến điểm hình cho giáo viên toàn trường.
Đẩy mạnh phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt hơn cho
bài giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ
dùng dạy học phù hợp với bài dạy của mình, phù hợp với việc đổi mới phương
pháp, phương tiện dạy học hiện nay. Trong ba năm học gần đây phong trào làm
đồ dùng dạy học tại đơn vị nhà trường đã trở thành chu kỳ hoạt động thường
xuyên, liên tục đối với toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường và được áp
dụng vào thực hiện đổi mới PPDH theo Phương pháp dạy học tích cực do tổ
chức Tầm nhìn thế giới hổ trợ, nhằm mục đích sử dụng và nâng cao chất lượng
các tiết dạy học của giáo viên trên lớp được sinh động và hiệu quả hơn.
3.4.8: Giải pháp 8: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
Công tác thi đua khen thưởng có tác dụng lớn trong việc đẩy mạnh, nâng
cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường. Phải làm cho mọi người nhận
thức được mục đích của công tác thi đua khen thưởng là để đánh giá công lao,
cống hiến của mỗi cá nhân, tập thể, thi đua khen thưởng là để động viên, khuyến
khích mọi thành viên, tập thể làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Thực hiện phương
châm ai làm tốt sẽ được khen thưởng, sẽ được cử đi học cao, được đề nghị để bổ
19