Tải bản đầy đủ
Thực trạng công tác chỉ đạo và bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học Quảng Hưng.

Thực trạng công tác chỉ đạo và bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học Quảng Hưng.

Tải bản đầy đủ

Chất lượng đội ngũ giáo viên còn khập khểnh, chưa phát triển đồng bộ,
mặc dù trong những năm qua đội ngũ giáo viên đã được đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn đào tạo, song trình độ tay nghề còn hạn chế. Đặc biệt là tỷ lệ giáo
viên thiếu so với biên chế được giao của Trường chuẩn Quốc Gia mức độ I là
30,0%. Chất lượng giáo dục học sinh chưa cao.
2.2. Thực trạng về công tác chỉ đạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên của nhà trường trong những năm học qua.
Trong những năm qua đội ngũ giáo viên hầu hết đều đạt chuẩn về nghề
nghiệp, nhưng còn một bộ phận chưa đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nhất
là năng lực sư phạm. Đội ngũ giáo viên trong nhà trường thiếu trầm trọng. Trong
thực tiễn đội ngũ giáo viên ở nhà trường còn làm vệc dựa trên kinh nghiệm, chưa
thực sự đổi mới phương pháp, đổi mới cách đánh giá, chưa gắn kết lồng ghép các
hoạt động giảng dạy với thực tiễn đời sống, chưa tổ chức các hoạt động dạy học
với giáo dục kĩ năng sống cho các em. Đáng chú ý một số đồng chí giáo viên còn
có biểu hiện thiếu trách nhiệm và tâm huyết với nghề, chưa chịu khó cố gắng
phấn đấu vươn lên trong công tác, chưa có ý thức tự giác, tự học, tự bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như trình độ tay nghề, đôi lúc còn
ỷ lại, phó mặc.
Song trong những năm học gần đây nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến
việc nâng cao và phát triển chất lượng về chuyên môn của đội ngũ giáo viên và
chất lượng đại trà của học sinh thông qua nhiều hình thức đổi mới trong công tác
quản lí, chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng và đã có nhiều chuyển biến khá rõ rệt.
Năm học 2016 - 2017 trường có 23 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó
có 2 cán bộ quản lí, 2 nhân viên và 19 giáo viên, cùng với 571 học sinh được
chia thành 19 lớp trên 5 khối lớp.
Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình
độ chuẩn và trên chuẩn.
* Chia theo trình độ đào tạo:
Chia ra
Quản lý
Tổng số
GV Văn hoá
CBGV:
GV Nhạc
23đ/c;
GVNgoại ngữ
Nhân viên

Số
lượng

Nữ

2
16
1

2
16
1

2

2

2

2

Trình độ chuyên môn đào
tạo
ĐH

TC
SC
2
12
4
1

Ghi chú

2
2

Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm, các đồng chí có nhiều kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ trao đổi
5

với phụ huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ, sẳn sàng
giúp đỡ, bồi dưỡng cho các đồng chí giáo viên còn hạn chế, yếu về phương pháp
cũng như chuyên môn nghiệp vụ.
Chính vì vậy trong 3 năm học gần đây nhà trường đã đạt được những
thành tích đáng tự hào, nhất là việc xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên. Nhà
trường đã xây dựng được một tập thể sư phạm đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, phát
huy được sức mạnh của mỗi cá nhân và cộng đồng. Không những phát triển về
số lượng mà điều quan trọng là đã nâng cao được chất lượng đội ngũ giáo viên
trên các mặt: Năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm. Số giáo viên giỏi các cấp
ngày một tăng lên, số giáo viên được xếp loại chuyên môn khá giỏi ngày một
nhiều. Nhà trường không có giáo viên bị xếp loại chuyên môn yếu, kém.
* Kết quả cụ thể qua bảng số liệu thống kê như sau:
Năm học
2013 - 2014
2014 – 2015
2015 – 2016

Tổng số
GV
19
19
19

Giáo viên giỏi các cấp
Cấp trường
Cấp TP
10
3
10
3
15
0

Xếp loại chuyên môn
Giỏi
Khá
TB Yếu
10
5
4
10
5
4
15
4
0

Qua kết quả đạt được và thành tích về giảng dạy và học tập của đội ngũ
cán bộ giáo viên có thể đánh giá như sau:
* Về ưu điểm:
Đội ngũ giáo viên đã xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong
công tác giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với
nghề nghiệp.
Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo, đặc biệt là
các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được trang bị nhiều
kiến thức mới, thích ứng và đáp ứng nhanh, kịp thời các điều kiện, phương tiện
dạy học theo mô hình dạy học đổi mới. Đó cũng là điều kiện để đội ngũ giáo
viên trẻ được tiếp cận và phát huy được tác dụng là mũi nhọn trong công tác
giảng dạy.
* Những hạn chế:
Tỉ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp đặc biệt cấp huyện, cấp tỉnh
còn ít, chất lượng học sinh đại trà, học sinh mũi nhọn chưa cao.
Kết quả đánh giá xếp loại chuyên môn cuối năm ở một số đồng chí giáo
viên còn đạt mức Trung bình, kết quả tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ chưa hiệu quả cao, tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đã
đạt chuẩn và trên chuẩn nhưng tỷ lệ GV đào tạo THCS chuyển xuống còn nhiều.
* Nguyên nhân những hạn chế:

6

Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên
môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham ra hoạt
động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công
tác của mình.
Một số ít giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa nổ lực cao
trong việc tự học, tự bồi dưỡng để tự vươn lên chính mình.
Việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ giáo viên đối với BGH nhà trường còn thiếu kế hoạch dài hơi cho giáo viên.
Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các
hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được
đề cấp và xác định đúng mức.
Chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến độ thời gian, chưa
xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần, kế hoạch của các tổ
chuyên môn còn chung chung.
Do một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng của nó trong hoạt động
giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và hăng hái tham gia hoạt động thi
đua về chuyên môn nghiệp vụ, biện pháp tổ chức chưa phù hợp với mọi người nên
chưa kích thích được tính tích cực của mỗi cá nhân, hình thức động viên khuyến
khích, khen thưởng và nhắc nhở, phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực.
3. Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Quảng Hưng.
3.1. Mục đích.
Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng
đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ cấp bách theo Chủ đề năm học mà Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT đã triển khai thực hiện đến tất cả các đơn vị trường học trong những
năm học qua. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về
chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà
trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục,
nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã
hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục.
3.2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết trong công tác đổi mới quản lý,
chỉ đạo và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
* Đổi mới nhận thức của BGH:
- Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ không
thể thiếu được trong nhà trường tiểu học.
- BGH nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi
dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
* Nhận thức của đội ngũ giáo viên.
7

Xuất phát từ nhận thức đúng đắn về quan điểm chỉ đạo của BGH, đội ngũ
giáo viên đã xác định được vai trò quan trọng của người thầy trong việc bồi
dưỡng, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp.
Hầu hết giáo viên đều cho rằng: Bồi dưỡng, phấn đấu nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tay nghề là rất quan trọng, cần thiết, trở thành
nhu cầu tự thân của mỗi giáo viên trong nhà trường.
* Tổ chức chỉ đạo và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng.
Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
cho giáo viên có tính chất lâu dài, thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả.
Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung,
để thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối
chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và
phương pháp, phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được hiệu trưởng
đánh giá.
3.3 Nội dung bồi dưỡng.
1. Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo
viên, giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho
cán bộ và giáo viên.
2. Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hóa và tin học, ngoại ngữ.
Mọi cán bộ và giáo viên phải nắm vững trình độ hiểu biết văn hóa, xã hội, khoa
học và kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả.
3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu,
là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo
viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi
dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng
lực dạy tốt các môn học mà mình được phân công.
4. Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt
động giảng dạy – giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy
học và giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở
quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và
đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao
việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình
đó hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng
góp ý kiến cho họ.
5. Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết SKKN trong dạy học và giáo dục
trong đội ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiêm và tham gia nghiên cứu
khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn,
trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản.

8