Tải bản đầy đủ
Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài

Tải bản đầy đủ

Tuy vậy, kết quả giáo dục trẻ ở trường mầm non Phùng Minh vẫn còn
nhiều hạn chế vì đặc điểm tâm lý của trẻ khác nhau có nhiều điểm khác nhau,
có những trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với cô giáo và các bạn, ngược lại
có những trẻ thường nhút nhát do khả năng giao tiếp bằng Tiếng việt chưa tốt
dẫn đến kết quả giáo dục và kỹ năng sống còn hạn chế. Chính vì vậy, để thực
hiện quan điểm chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc, giáo dục
của trường Mầm non Phùng Minh cần phải có hướng đi mới, phù hợp với thực
tế của trường. Xuất phát từ những lý do, là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên
môn của nhà trường, nên tôi chọn đề tài “Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng
cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng Minh ”
2. Mục đích nghiên cứu:
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về chất lượng giáo dục học
sinh ở trường mầm non Phùng Minh năm học 2015-2016, phân tích đánh giá
khách quan để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, góp phần
phát triển toàn diện về mọi mặt đồng thời là bước đệm cần thiết để hình thành
nhân cách và phát triển nguồn lực con người. nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Phùng
Minh
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
Thu thập, phân tích, tổng hợp các tài liệu lý luận về cao chất lượng giáo
dục; các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; các văn bản pháp quy về giáo dục và
các tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp quan sát: Sử dụng biện pháp quan sát để thu thập các
thông tin có liên quan đến công tác nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường
mầm non xã Phùng Minh để có cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp tổ chức thực
hiện.
+ Phương pháp thảo luận: Thảo luận về thực trạng chất lượng giáo dục
trong nhà trường nhằm làm căn cứ đề xuất các giải pháp một cách hiệu quả.

2

II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn
vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non. Chất lượng giáo dục quyết định
sự hình thành và phát triển nhân cách con người.
Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ và lao động với nhiệm vụ
là cán bộ quản lý của nhà trường, chỉ đạo hoạt động chuyên môn, việc xây dựng
kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh
giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá,
khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường, phát
huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực
hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp
ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng ngày 4/11/2013 đã nhấn
mạnh “ Đối với giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu
biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho
trẻ bước vào lớp 1[2]. Vì vậy, giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững đáp ứng
yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nghị quyết TW 8 khóa XI đã đưa ra quan điểm chỉ đạo “Giáo dục và đào
tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”.[3] Chất lượng giáo dục quyết
định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con
người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong
trường mầm non.
Như vậy, giáo dục mầm non không phải là dạy trẻ thơ đọc chữ, học kiến
thức khoa học; đây là loại hình giáo dục đặc biệt, là sự chuẩn bị cho trẻ thơ
những tiền đề quan trọng trước khi bước vào giáo dục nhà trường. Thông qua sự
chăm sóc ân cần, đúng phương pháp khoa học, phù hợp với sự phát triển tâmsinh lý của trẻ, để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn cho trẻ, giúp cho trẻ thơ thực
sự thụ hưởng những thành quả tốt nhất của chế độ xã hội.
Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường
mầm non Phùng Minh còn có nhiều hạn chế: Do trình độ, chuyên môn, tay nghề
của giáo viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó phụ huynh thiếu quan tâm, chăm sóc
2

[] “Đối với giáo dục mầm non.....vào lớp 1” Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 4/11/2013 phần B, mục II thuộc
trang Web: thuvienphapluat.vn
3
[] “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu..... phát triển kinh tế-xã hội” Nghị quyết TW 8 khóa XI Phần B.
mục I quan điểm chỉ đạo thuộc trang Web: thuanchau.edu.vn.

3

giáo dục con, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng chưa đáp ứng với yêu cầu đổi
mới giáo dục. Mặc dù qúa trình đổi mới phương pháp đã đạt được một số thành
tựu nhất định nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều vẫn đề phải tiếp tục nghiên cứu
tháo gỡ. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất
lượng giáo dục là rất cần thiết.
2. Thực trạng của công tác nâng cao chất lượng giáo dục ở trường
mầm non Phùng Minh năm học 2015- 2016.
2.1. Thuận lợi:
Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng,
chính quyền Địa phương và phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ngọc Lặc.
Chất lượng đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp
vụ. 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn. Trong đó có 47% giáo viên đạt trình độ
trên chuẩn.
Ngoài ra, tập thể cán bộ, giáo viên luôn đoàn kết, đồng lòng, đồng sức và
có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc. Tích cực tham gia học tập
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân để
thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học của nhà trường. Nhiều đồng chí giáo
viên có năng lực sư phạm tốt, đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, có uy tín với phụ
huynh, nhân dân và bạn bè đồng nghiệp.
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì nhà trường còn gặp một số khó
khăn sau:
2.2. Khó khăn:
Một số giáo viên còn hạn chế trong việc tự bồi dưỡng, tham khảo các tài
liệu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc,
giáo dục trẻ theo chương trình mầm non mới hiện nay, nhất là một số giáo viên
lớn tuổi còn lúng túng trong việc sử dụng tiếp cận phương pháp mới vào tổ chức
các hoạt động cho trẻ.
Việc sử dụng phương pháp dạy học theo hướng đổi mới tuy đã áp dụng
nhưng còn mờ nhạt chưa sâu. Phương pháp và cách thức truyền đạt của giáo
viên còn dập khuôn, cứng nhắc, tính linh hoạt sáng tạo còn hạn chế .
Trong quá trình tổ chức các hội thi trong nhà trường đôi khi còn mang
tính hình thức.
Công tác phối kết hợp giữa gia đình , nhà trường và xã hội còn chưa chặt
chẽ.
2.3. Kết quả thực trạng:
Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên , qua khảo sát chất lượng giáo
dục của nhà trường năm học 2015-2016 tôi thấy rằng chất lượng giáo dục của
nhà trường còn thấp, kết quả cụ thể như sau:
- Tổng số trẻ đến trường: 206 trẻ
4

Kết quả đánh giá chung ở các lĩnh vực:
TS trẻ
Đạt
Chưa đạt
Độ tuổi
tham gia
KS
SC
%
SC %
1
MG lớn
51
51
46
90
5
10
2
MG nhỡ
44
44
39
89
5
11
3
MG bé
66
66
8
88
8
12
45
45
4
Nhà trẻ
39
87
6
13
Tổng cộng
206
206
182
88
14
12
Qua kết quả khảo sát chất lượng năm học 2015-2016 còn thấp, so với yêu
cầu thì chưa đảm bảo. Trước thực trạng về chất lượng của nhà trường, tôi luôn
suy nghĩ làm thế nào để tìm ra một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ trong trường. Và tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp
sau:
3. Một số biện pháp tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục ở
trường mầm non Phùng Minh.
3.1. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ cho
giáo viên:
Trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của giáo viên đóng một vài trò
rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ để đáp ứng được yêu
cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Vì vậy, tôi đã tham mưu với hiệu
trưởng xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng một cách
phù hợp và đem lại hiệu quả cao, cụ thể là:
*Bồi dưỡng chuyên môn qua các buổi sinh hoạt tổ khối.
Trong các hoạt động nhà trường, hoạt động về lĩnh vực chuyên môn là một
trong những hoạt động giữ vai trò rất quan trọng. Hoạt động chuyên môn của
nhà trường có chất lượng hay không, vấn đề này phụ thuộc ít nhiều vào việc sinh
hoạt chuyên môn của các tổ khối. Nó góp phần đưa hoạt động chuyên môn của
nhà trường đi lên; đồng thời nó cũng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của
nhà trường. Vì vậy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ khối sao cho có chất
lượng, hiệu quả đây là vấn đề rất quan trọng, một vấn đề nóng bỏng mà tất cả
nhà trường đều phải quan tâm. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn được ghi rõ ở văn
bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2013 của bộ giáo dục
và đào tạo.
Như vậy tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng
trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể
khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như
Số
TT

Tổng số trẻ
đến trường

5

điều lệ trường mầm non đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong
quá trình đổi mới giáo dục.
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm nghề nghiệp cho giáo viên, tôi đã
tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức cho tổ khối lên kế hoạch sinh hoạt tổ khối.
Thông qua hình thức này đã giúp cho giáo viên cần gì về chuyên môn, họ còn
thiếu cái gì để từ đó kịp thời bồi dưỡng. Mặt khác thông qua các buổi sinh hoạt
chuyên môn, đội ngũ giáo viên có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các bạn
đồng nghiệp về hình thức tổ chức giờ học, nghệ thuật thu hút trẻ, cách xử lý các
tình huống sư phạm.
Trong năm học 2016-2017, chúng tôi đã chỉ đạo cho tổ khối sinh hoạt tổ
chuyên môn hàng tháng: Sinh hoạt xây dựng giờ dạy mẫu tổ khối, Sinh hoạt
thảo về kinh nghiệm trình bày sổ sách khoa học, Sinh hoạt tổ thảo về cách chia
lớp thành các nhóm nhỏ khi tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tổ thảo về nghệ
thuật thu hút trẻ và nghệ thuật xử lý các tình huống sư phạm....
Qua đó kết quả chuyên môn của đội ngũ giáo viên ở trường tôi đã có
những chuyển biến rõ rệt, sổ sách trình bày sạch, đẹp, cập nhật thông tin kịp
thời, giáo viên chia đôi số trẻ khi tổ chức các hoạt động trong và ngoài lớp học
một cách hợp lý, bình tĩnh, tự tin khi lên lớp, xử lý các tình huống sư phạm khéo
léo, nhẹ nhàng. Tiêu biểu như cô giáo Ngọc Anh, Nguyễn Cảnh, Hà Huyền,
Nguyễn Hiền, Lê Sơn...
* Bồi dưỡng qua các buổi sinh hoạt chuyên môn.
Sinh hoạt chuyên môn giữ vai trò rất quan trọng bởi vì: Sinh hoạt chuyên
môn là nơi thực hiện các hoạt động chia sẻ đồng nghiệp về chuyên môn, là môi
trường tốt nhất cho những giáo viên còn hạn chế về năng lực và chưa có kinh
nghiệm trong giảng dạy, có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình
độ tay nghề. Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ
năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương
pháp dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ.
Việc sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên học tập ở đồng nghiệp về cách
tạo môi trường mở, cách trang trí nhóm lớp phù hợp với chủ đề, cách tuyên
truyền các kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh, cho chị em thu hoạch
về những vấn đề đã học tập được và những điều cần tránh.
Ví dụ: Trong tháng 8, tôi tham mưu cho Hiệu trưởng tào điều kiện cho
giáo viên đi thăm quan học tập về cách trang trí lớp theo chủ đề, cách tạo môi
trường trong và ngoài lớp học.... ở trường bạn để có kinh nghiệm về thực hiện
tại lớp của mình
6

Ngoài ra, tôi dành một số buổi sinh chuyên môn để thảo luận về công tác
bồi dưỡng thường xuyên cùng trao đổi những nội dung khó, những ý tưởng hay
để vận dụng và hoạt động giáo dục học sinh
* Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ
quản lý. Vì kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý
có hiệu quả. Qua kiểm tra, tôi nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình
hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên,
phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn
nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo
viên. Mặt khác qua kiểm tra chuyên môn tôi có thể tác động đến hành vi của
giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý
thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của nhà trường.
Vì vậy để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho
giáo viên đạt hiệu quả cao nhất tôi đã tham mưu với Hiệu trưởng và thực hiện
như sau:
* Kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên :
Tiến hành 3 khâu:
- Kiểm tra chuẩn bị lên lớp: Việc thành công của mỗi tiết dạy trên lớp phụ
thuộc rất nhiều vào khâu chuẩn bị, do đó khi kiểm tra tôi dùng phương pháp trao
đổi, phòng ngừa và đạt hiệu quả tốt. Qua trao đổi, giáo viên nắm vững bài dạy
và tránh được những khuyết điểm mắc phải. Đồng thời kiểm tra giáo án của giáo
viên, đây cũng là một hình thức kiểm tra thiết thực nhất có tác động thường
xuyên và mạnh mẽ nhất đối với giờ dạy của giáo viên. Song việc kiểm tra giáo
án dễ dẫn đến tình trạng nặng nề về hình thức. Do vậy, cần cải tiến phương pháp
tôi dùng phương án kiểm tra xác suất, kiểm tra có lựa chọn, kiểm tra theo
chuyên đề và kiểm tra các giáo án dự giờ thăm lớp.
Ngoài ra, tổ chức cho các tổ trưởng các khối kiểm tra chéo kế hoạch tuần
và giáo án của giáo viên nhằm phát huy những bài soạn tốt và chấn chỉnh kịp
thời những bộ giáo án còn sai lệch.
- Kiểm tra thực hiện giờ dạy trên lớp: Giờ học chính là tấm gương phản
ánh hoạt động của cô và cháu, phản ánh trình độ giáo dục một cách phong phú
và sâu sắc của nhà trường, trong quá trình kiểm tra giờ dạy tôi không chỉ dự giờ
những giáo viên có năng lực yếu mà còn dự giờ những giáo viên giỏi, có trình
độ nghiệp vụ vững vàng.
Việc kiểm tra làm cho kinh nghiệm của những người giỏi trở thành tài sản
chung của tập thể sư phạm.
7

- Kiểm tra dự giờ theo chuyên đề: ‘Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”Sử
dụng bộ chuẩn cho trẻ 5 tuổi”; “ Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình
GDMG” “Phát triển vận động cho trẻ”......mỗi chuyên đề có sự kiểm tra, dự giờ
khác nhau nhưng với mục đích xem giáo viên đã nắm được phương pháp tổ
chức các chuyên đề đó ở mức độ nào? đồ dùng - đồ chơi có phong phú không?
kết quả trên trẻ ra sao? Từ đó có hướng bồi dưỡng, chỉ đạo từng chuyên đề.
- Kiểm tra kết quả trên trẻ: Đánh giá kết quả trên trẻ ở lứa tuổi Mầm non
là một việc làm rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo với phương
pháp phù hợp mới thu được kết quả. Đây là một biện pháp có tác động tích cực
trong việc kiểm tra thực hiện chương trình giáo dục của cô đối với trẻ. Kết quả
đạt được trên trẻ là thước đo nhiệt tình năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm
của từng giáo viên. Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, cùng với ban thanh tra
nhà trường tổ chức kiểm tra chất lượng để đánh giá xếp loại giáo viên. Tôi căn
cứ vào chương trình và yêu cầu cần đạt của từng độ tuổi mà đề ra những nội
dung kiểm tra thích hợp
Căn cứ vào 120 chỉ số trong bộ chuẩn tôi xây dựng bộ công cụ 40 chỉ số đề
kiểm xác xuất trên trẻ 5 tuổi. Vì với trẻ 5 tuổi căn cứ vào bộ chuẩn phát triển trẻ
5 tuổi để đánh giá trẻ từ đó mà có biện pháp tác động phù hợp để trẻ đạt được
các chỉ số.
Ngoài ra, thu nhận kết quả từ các nút thông tin và các quá trình hoạt động
giáo dục để xem xét, so sánh đánh giá, xử lý. Đây là phương pháp đánh giá chắc
chắn tiến độ thực hiện kế hoạch chất lượng giáo dục trẻ, việc đánh giá giáo viên
cũng có cơ sở vững vàng. Đây cũng là một hình thức kiểm tra có tác dụng tốt
đối với chất lượng giáo dục trẻ.
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác
giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến
thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng để nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ tốt
hơn.Canhr.
3.2. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, chú trọng phương pháp giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu cấp thiết đối
với ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đổi mới
phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ phát huy hết khả năng
của mình trong việc tự lĩnh hội kiến thức và phát triển tư duy, đồng thời tạo nên
sự hứng thú, say mê và sáng tạo của trẻ. Vì vậy, vai trò mới của người giáo viên
trở thành nhân tố kích thích trí tò mò của học sinh, mài sắc thêm năng lực
nghiên cứu độc lập, tăng cường khả năng tổ chức, sử dụng kiến thức và khả
năng sáng tạo.
8

Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, thực
chất đó là sự kết hợp hài hoà nhuần nhuyễn giữa thuyết giảng và đối thoại với
mục tiêu phát huy cao độ tính tích cực, năng động, độc lập , sáng tạo của trẻ.
Với phương pháp này yêu cầu giáo viên không chỉ nắm vững những vấn đề cần
trình bày mà còn phải rất năng động nhạy bén và sáng tạo ngay trong hoạt động,
trên cơ sở đó giáo viên có thể truyền thụ những vấn đề cần thiết cơ bản đến trẻ
một cách tự nhiên, sinh động và hứng thú.
Để giúp cho giáo viên nắm vững kiến thức, vận dụng đổi mới phương
pháp vào hoạt động. Năm học 2016-2017 nhà trường triển khai đại trà chuyên đề
đổi mới phương pháp, chú trọng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở
tất cả các độ tuổi. Ban giám hiệu kêt hợp với tổ chuyên môn lên kế hoạch chỉ
đạo đổi mới phương pháp như sau:
2.1. Xây dựng giờ mẫu.
Qua nghiên cứu cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp cơ sở giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm, khi nghiên cứu nội dung chương trình kết hợp tìm hiểu nghiên
cứu đặc điểm tâm- sinh lý của trẻ ở lứa tuổi mầm non. Tôi đã lên kế hoạch xây
dựng các giờ dạy mẫu theo đổi mới phương pháp, chú trọng phương pháp giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm. Kế hoạch cụ thể như sau:
* Lựa chọn giáo viên dạy mẫu:
Sau khi họp bàn cùng với tổ chuyên môn, ban chỉ đạo quyết định chọn
giáo viên có trình độ chuyên môn vững (giáo viên dạy giỏi cấp huyện) để tiến
hành dạy mẫu.
Giáo viên được cử dạy mẫu có nhiệm vụ lên kế hoạch bài giảng, ban chỉ
đạo tổ chức thảo luận, góp ý bổ sung để hoàn chỉnh. Sau đó giáo viên tiến hành
dạy thử để ban chỉ đạo góp ý bổ sung những thiếu sót.
* Tiến hành dạy mẫu:
Giáo viên được phân công dạy để cho toàn trường dự giờ đánh giá, rút
kinh nghiệm. Ban chỉ đạo tiến hành rút kinh nghiệm và đánh giá tiết dạy theo
các yêu cầu:
- Về kiến thức, kỹ năng, thái độ.
- Sự phối hợp hoạt động giữa cô và trẻ
- Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học.
- Kết hợp các phương pháp dạy học.
*Triển khai đại trà
Thấy được hiệu quả giờ dạy theo phương pháp đổi mới, ban chỉ đạo tập
huấn thêm về phương pháp cho giáo viên, khuyến khích mọi người tích cực dạy
học theo phương pháp đổi mới. Ban chỉ đạo tạo mọi điều kiện nhằm hỗ trợ cho
giáo viên để giáo viên có thể áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tập
9

trung vào học sinh, lồng yếu tố vui chơi vào giờ dậy, trẻ được học dưới hình
thức " học bằng chơi, chơi mà học", tích hợp nội dung giáo dục một cách phù
hợp, tạo tâm lý cho trẻ "mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Tạo điều kiện để
trẻ hoạt động tích cực, độc lập, sáng tạo….

Dự tiết dạy mẫu
* Chỉ đạo giáo viên, tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ
trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ. Tăng cường giáo dục các kỹ
năng sống cho trẻ
Vai trò của giáo viên hết sức quan trọng trong việc phát huy được tính chủ
động, tích cực tham gia hoạt động tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh trẻ,
giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ. Trẻ là trung tâm của mọi hoạt động, cô giáo
chỉ là người dẫn dắt, định hướng cho trẻ. Chính vì vậy tôi chỉ đạo và đưa ra một
số yêu cầu khi tổ chức các hoạt động như sau:
- Hạn chế cô nói nhiều, làm hộ trẻ. Kích thích trẻ suy nghĩ thông qua hệ
thống câu hỏi gợi mở. Khích lệ trẻ chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi. Tăng cường
các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tham quan.
- Việc cho trẻ tạo ra sản phẩm để trẻ được tự làm tránh sự can thiệp nhiều
của giáo viên vào sản phẩm của trẻ. Coi trọng quá trình trẻ làm ra sản phẩm chứ
không đánh giá về sản phẩm của trẻ.
Khuyến khích giáo viên phát huy hình thức tổ chức giáo dục trẻ theo cá
nhân và nhóm nhỏ. Tạo cho trẻ mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện với bạn bè,
tích cực trong các hoạt động vui chơi, học tập…
Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình học
giúp trẻ và giáo viên có hành vi, thái độ thân thiệnvà ứng xử phù hợp.
Sưu tầm trò chơi dân gian, ca dao, đồng dao, tục ngữ tổ chức cho trẻ
chơi, học tại lớp.
Phối hợp cùng với giáo viên lập hồ sơ, xây dựng kế họach giáo dục cá
nhân đối với trẻ khuyết tật, theo dõi kiểm tra, đánh giá điều chỉnh kế hoạch.
10

Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt, giáo viên phải điều chỉnh các hoạt
động giáo dục có tính chọn lọc, tránh ồm đồm để phù hợp với điều kiện trường
lớp, số học sinh và thời gian tổ chức hoạt động.
Hồ sơ, giáo án ngắn gọn, xúc tích tránh dài dòng - hình thức. Không
chồng chéo, ôm đồm, chú ý tới mục tiêu, yêu cầu đã đề ra đảm bảo về kiến thức,
kỹ năng thái độ chú ý về rèn kỹ năng cho trẻ.
Ứng dụng CNTT hiệu quả để góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy
Mầm non: Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện về máy móc, thiết bị cho
giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
Không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, đảm bảo chuẩn bị tốt các kỹ
năng cần thiết cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1.
Tổ chức các ngày lễ hội cho trẻ với hình thức toàn trường với các lễ hội
lớn (Ngày hội đến trường, Lễ hội trăng rằm, Tết nguyên đán…). Các khối, lớp
có thể phối hợp với nhau tổ chức các lễ hội nhỏ. Tổ chức lồng ghép các ngày lễ
hội vào chương trình, đảm bảo 100% các cháu được tham gia các hoạt động lễ
hội.
Bên cạnh đó tôi cùng với tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, góp ý kiến,
khuyến khích giáo viên hưởng ứng nhiệt tình, thực hiện nghiêm túc đổi mới
phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nhằm góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục trong nhà trường
2.3. Lựa chọn các tiêu chí trong bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi để đưa vào
các chủ đề
Sau khi tiếp thu chuyên đề, cho giáo viên cùng thảo luận và xây dựng kế
hoạch thực hiện
Giáo viên lực chọn các chỉ số để đưa vào mục tiêu của từng chủ đề cho
phù hợp. Từ nội dung giáo dục được lựa chọn, giáo viên có thể lựa chọn, thiết kế
hoạt động phù hợp với chủ đề để tổ chức cho trẻ hoạt động. Một nội dung giáo
dục giáo viên có thể thiết kế các hoạt động khác nhau như trò chuyện, khám phá,
chơi, học, lao động …phù hợp với khả năng, hứng thú của trẻ, điều kiện cơ sở
vật chất sẵn có… các hoạt động này được tổ chức thực hiện vào các thời điểm
phù hợp trong ngày
Theo dõi kết quả trên trẻ trong từng để: Giáo viên căn cứ vào các chỉ số
đã chọn trong chủ đề để kiểm tra xem trẻ có đạt được các chỉ số mà mình đã
chọn hay không , để từ đó có biện pháp tác động phù hợp.
Ban giám hiệu nhà trường xây dựng bộ công cụ gồm 40 chỉ số để kiểm tra
sác xuất ở các lớp 5 tuổi
Sau khi áp dụng đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Trẻ
11

đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, qua hoạt động theo nhóm trẻ
được trải nghiệm, trao đổi, chia sẻ và trình bày ý kiến của mình; trẻ đã biết suy
nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình
huống mà trẻ gặp phải… Từ đó, trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy,
sáng tạo, thích thú tìm tòi, khám phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo
dục ở trường, ở lớp.
3.3. Tổ chức tốt các hội thi trong nhà trường
Tổ chức tốt các hội thi trong nhà trường cũng chiếm một phần quan trọng
vì vừa khẳng định được năng lực sư phạm giáo viên, vừa được giao lưu, học hỏi
kinh nghiệm, tích lũy, trau dồi thêm kiến thức. và để giúp trẻ phát triển một cách
tốt nhất thông hội thi tạo sân chơi cho các bé được giao lưu, học hỏi nâng cao
kỹ năng sống giúp các bé mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện tố chất
nhanh - mạnh - khéo léo giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Bên cạnh đó còn
tuyên truyền rộng rãi đến các bậc cha mẹ, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng
của giáo dục với sự phát triển toàn diện của trẻ để chất lượng giáo dục cho trẻ
ngày càng được nâng cao.
Vì vậy, nhà trường phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm
túc và khoa học. Trong năm qua đã tổ chức tốt các hội thi như: Hội thi làm đồ
dùng đồ chơi; Hội thi trang trí lớp theo chủ đề; Hội thi Giáo viên giỏi; Hội thi bé
khỏe mầm non....Để các hội thi thành công và có kết quả tốt đẹp, tôi tham mưu
với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, thông báo tới toàn
giáo viên nắm được nội dung, thời gian thi.
Ví dụ: Tháng 8: Thi trang trí nhóm lớp.
Tháng 9: Thi giáo viên giỏi cấp trường
Tháng 10: Thi làm đồ dùng dạy học.
Tháng 2,3: Thi “ Bé khỏe bé mầm non.”
Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn
đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện khẳng định
mình trước tập thể. Song bên cạnh đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được
mối quan hệ thân ái, giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng
nhau tiến bộ.
Ví dụ: Qua hội thi làm đồ dung đồ chơi từ các nguyên vật liệu thiên nhiên. Tôi
thấy rằng:
+ Hội thi đã tạo ra phong trào thi đua giữa các lớp với nhiều hình thức
phong phú và đa dạng, giúp lớp học có thêm nhiều đồ chơi tự làm đồng thời góp
phần tích cực vào việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở trường mầm
non.
+ Giáo viên tận dụng nguyên vật liệu mở và nguyên vật liệu phế thải
12