Tải bản đầy đủ
Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

Tải bản đầy đủ

- Giai đoạn từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính:

Nhận thức

Nhận thức cảm tính

Cảm giác

Tri giác

lý tính

Biểu
tượng

Khái niệm

Phán
đoán

Suy lý

+ Nhận thức cảm tính(trực quan sinh động):
Đây là giai đoạn con người phản ánh trực tiếp thế giới hiện thực bằng các giác
quan, nên còn mang nặng cảm tính, rời rạc bề ngoài, chưa đi sâu vào bản chất của
các sự vật, hiện tượng.

Cảm giác là hình thức con người sử dụng các giác quan tác động trực tiếp vào các
sự vật hiện tượng, nhằm nắm bắt được bề ngoài các sự vật hiện tượng đó.

Cảm giác là sự phản ánh riêng lẻ từng thuộc tính của sự vật, hiện tượng khi chúng
đang trực tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta.

Tri giác là hình ảnh tương đối trọn vẹn về sự vật, hiện tượng khi nó đang trực
tiếp tác động vào các giác quan của chúng ta.

Thực ra, tri giác nảy sinh trên cơ sở cảm giác, là sự tổng hợp của nhiều cảm giác.

1. Đây là quốc gia ở Bắc Âu, có dân

2. Quốc ca là Der er et Yndigt

số khoảng hơn 5.700.000 người ?

Land ?

3. Đây là quê hương của loại bánh
ngon Flodebolle ?

4. Có thủ đô là Copenhagen ?

Sử dụng cảm giác và tri giác để nhận xét hình ảnh sau:

(1)

(2)

Biểu tượng là hình ảnh có tính
đặc trưng và tương đối hoàn
chỉnh còn lưu lại trong đầu óc
của về sự vật, hiện tượng khi
chúng không còn trực tiếp tác
động vào các giác quan của
chúng ta nữa.

+ Nhận thức lý tính(tư duy trừu tượng):

Đây là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, dựa trên cơ sở tài liệu do nhận thức cảm
tính đem lại. Là giai đoạn phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan, nhưng đã vạch rõ
được bản chất, tính quy luật của sự vận động và phát triển của sự vật.

Khái niệm là hình thức cơ bản của
nhận thức lý tính, phản ánh những đặc
tính bản chất của sự vật hiện tượng.
Sự hình thành các khái niệm là kết quả
của sự khái quát, tổng hợp biện chứng
các đặc điểm, thuộc tính của sự vật
hay một lớp sự vật.

Phán đoán là hình thức cơ bản của
nhận thức lý tính được hình thành
thông qua việc liên kết các khái niệm
với nhau theo phương thức khẳng
định hay phủ định một đặc điểm, một
thuộc tính nào đó của đối tượng nhận
thức.

Xét theo trình độ nhận thức thì có 3 loại phán đoán:

Phán đoán đơn nhất

Đồng là
kim loại

Phán đoán
đặc thù

Phán đoán phổ biến

Đồng dẫn điện

Mọi kim loại đều dẫn
điên

Suy lý là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính, được hình thành trên cơ sở liên kết
các phán đoán nhằm rút ra một tri thức mới về sự vật.

Các học sinh giỏi đều được nhận học bổng.
A là học sinh giỏi.
=> Nên A được nhận học bổng.

A < B
=> A < C
B < C