Tải bản đầy đủ
3 Giải pháp nâng cao giá trị cổ phần của doanh nghiệp

3 Giải pháp nâng cao giá trị cổ phần của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ

69

nước ngoài. Và đổi mới công nghệ là nhu cầu không thể thiếu của các doanh nghiệp
Việt Nam nói chung và các công ty niêm yết nói riêng nhằm nâng cao giá trị doanh
nghiệp.
Phát triển công nghệ luôn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Do đó, để đảm bảo hiệu
quả đầu tư thì khi đầu tư đổi mới công nghệ, các công ty niêm yết phải xem xét trên
mọi phương diện; dự đoán đúng cung cầu sản phẩm, dịch vụ của thị trường; tính chất
cạnh tranh; phân tích, đánh giá và lựa chọn công nghệ phù hợp. Dự án đầu tư phải
đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro; chiến lược huy động vốn
đầu tư thích hợp trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực nội tại và khai thác tối đa
nguồn vốn trong và ngoài nước để tăng trưởng giá trị cổ phần trong dài hạn.
3.3.2

Giải pháp về quản lý

Quản trị công ty trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay vốn là vấn
đề rất khó. Việc đưa ra các quyết định tài chính chính xác và hiệu quả lại càng khó
hơn. Do vậy, ngay từ đầu, các nhà quản trị cần hiểu rõ tầm quan trọng của cả ba quyết
định tài chính: phân phối, tài trợ và đầu tư.
Mỗi công ty có một đặc điểm riêng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và
chịu tác động của những nhân tố khác nhau. Trong từng hoàn cảnh, điều kiện kinh
doanh cụ thể, các công ty phải có chiến lược và quan điểm kinh doanh của riêng mình.
Vì vậy không thể xây dựng một chính sách cổ tức hay một công thức chuẩn mực
chung cho tấc cả các công ty ở mọi thời điểm. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng
của chính sách cổ tức là điều kiện tiên quyết để xây dựng một chính sách cổ tức nhằm
tối ưu hóa giá trị cổ phần.
Sau khi lựa chọn được một chính sách cổ tức phù hợp tạo ra nguồn vốn tối ưu.
Việc cần thiết là doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ đó. Do vậy, doanh
nghệp cần xây dựng một chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn và
dài hạn. Chiến lược phát triển cần phải hướng đến hay thỏa mãn mọi đối tượng: khách
hàng, người lao động, cổ đông và cộng đồng. Chính những điều nàu góp phần tạo nên
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.
Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cũng là vấn đề được quan tâm của các

70

doanh nghiệp nói chung và công ty niêm yết nói riêng. Trên cơ sở xây dựng một môi
trường làm việc tốt để thu hút, sử dụng, phát triển và giữ chân người tài. Môi trường
làm việc gồm cả hai yếu tố là phần cứng và phần mềm. Phần cứng ở đây là cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc; còn phần mềm là quan hệ giữa đồng nghiệp,
cấp trên cấp dưới, đó chính là sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.
Thực hiện công bố thông tin tài chính của doanh nghiệp cũng là một khâu rất
quan trọng để gia tăng sự tin tưởng của các cổ đông nhà đầu tư, từ đó làm gia tăng
giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Công ty nào cung cấp cho nhà đầu tư nhiều thông tin
tốt thì đương nhiên sẽ mời gọi nhà đầu tư dễ dàng hơn. Do vậy, doanh nghiệp niêm
yết cần xây dựng phòng công bố thông tin để cung cấp những thông tin tài chính của
công ty cũng như trả lời được những thắc mắc của cổ đông và cơ quan báo chí.
3.3.3

Giải pháp gia tăng lợi nhuận

Gia tăng lợi nhuận tức là có thể gia tăng cổ tức và nguồn vốn giữ lại để tái đầu
tư. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục đích là tối đa hóa tài sản cổ
đông và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, gia tăng lợi nhuận của hoạt động sản
xuất kinh doanh thì doanh nghiệp vừa phải tăng doanh thu, vừa phải giảm chi phí .
Để tăng doanh thu thì công ty cần đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ dựa trên
việc nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như mở rộng thị trường tiêu
thụ, đẩy mạnh kênh phân phối và nâng cao hoạt động quảng cáo, marketing,...
Để kiểm soát được chi phí thì việc xây dựng các định mức chi phí nguyên vật
liệu, vật tư hàng hóa cũng như chi phí lao động, chi phí quản lý là điều cần thiết.
Tránh trường hợp để tồn kho nguyên vật liệu quá lớn mà không có nhu cầu sản xuất
gây ứ đọng và lãng phí vốn. Do vậy cần tăng cường công tác kiểm tra về quản lý, sử
dụng vật tư, hàng hóa chặt chẽ. Đồng thời nâng cao năng suất lao động, giảm bớt các
khâu trung gian không cần thiết để tiết kiệm chi phí tối đa.
3.4 Một số đề xuất khác
Đề xuất về chính sách thuế thu nhập từ cổ tức và thuế chuyển nhượng cổ phiếu:

Để thu hút các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, cần có cơ chế
khuyến khích, trong đó thuế là một công cụ quan trọng.

71

Đối với thuế thu nhập từ cổ tức, chỉ nên đánh thuế cổ tức đối với các cổ đông
ngoài công ty và những người nắm giữ nhiều cổ phiếu. Bên cạnh đó, Chính phủ cần
xem xét đánh thuế theo bậc thang với loại thu nhập này, những cổ đông chiến lược,
những cá nhân nắm giữ nhiều cổ phiếu sẽ bị đánh thuế cao hơn so với những người
làm công ăn lương bình thường. Nếu có thể, không nên áp dụng thuế lợi tức, việc bãi
bỏ thuế lợi tức sẽ góp phần ổn định và khuyến khích đầu tư vốn trực tiếp vào sản xuất
- kinh doanh và đảm bảo bình đẳng thu nhập với lãi tiền gửi tiết kiệm tại các ngân
hàng, vốn vẫn được miễn thuế. Chỉ nên đánh thuế lợi tức khi điều kiện kinh tế cho
phép khi đã áp dụng thuế lợi tức đánh vào lợi tức tiền gửi tiết kiệm.
Đối với thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Do cách tính thuế 20%
trên thu nhập từ chứng khoán khá phức tạp, cộng với thủ tục đăng ký, kê khai thuế
khó khăn nên đa số nhà đầu tư thường lựa chọn phương thức nộp thuế 0,1% tổng giá
trị chứng khoán bán ra. Tuy nhiên, cách thu thuế này lại khiến rất nhiều nhà đầu tư
dù lỗ vẫn phải nộp thuế. Để sớm tháo gỡ tình trạng bất cập này của Luật Thuế thu
nhập cá nhân, Bộ Tài chính nên trình Chính phủ phương án sửa đổi Luật, cũng như
Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân để nhà đầu tư thua lỗ sẽ không phải
nộp thuế.
Tóm lại, việc xây dựng chính sách thuế đối với lĩnh vực chứng khoán cần được
cân nhắc theo hướng tạo ra cơ chế ưu đãi về thuế hợp lý, nhằm khuyến khích thị
trường chứng khoán phát triển hiệu quả và lành mạnh hơn, để đảm đương tốt hơn vai
trò là kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Đề xuất về việc giảm thiểu tình trạng nợ cổ tức của các công ty niêm yết:
Trước thực trạng nhiều công ty niêm yết nợ cổ tức của cổ đông trong nhiều năm,
việc xây dựng các biện pháp xử lý là cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu
tư cũng như nâng cao ý thức về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chính
sách cổ tức mục tiêu và phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết.
Đề xuất phòng tránh những biểu hiện tiêu cực của việc trả cổ tức bằng tiền
mặt:
Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán cần kiểm

72

soát chặt chẽ việc chi trả cổ tức của các doanh nghiệp để phòng tránh những biểu hiện
tiêu cực trong việc trả cổ tức bằng tiền mặt, đó là:
-

Doanh nghiệp bị lỗ nhưng Ban quản lý cố tình chế biến báo cáo tài chính lãi,

thậm chí vẫn công bố trả cổ tức như bình thường - Đây là hình thức ăn vào vốn;
-

Chia cổ tức cao không tương xứng với tình hình tài chính doanh nghiệp, nhằm

dễ dàng đạt được mục đích huy động vốn cổ phần ;
-

Duy trì chia cổ tức ở mức bình thường trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn

lợi nhuận để trả cổ tức nhằm che giấu những khó khăn.
-

Chia cổ tức cao hoặc ở mức không hợp lý không bảo đảm tình hình tài chính

lành mạnh.
Ngoài ra, các doanh nghiệp niêm yết cần phối hợp với các cơ quan chức năng
nhằm thay đổi cách thức vấn đề công bố thông tin về cổ tức để ngăn chặn được tình
trạng thông tin bất cân xứng như hiện nay. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có sự
đánh giá chính xác và rõ ràng hơn về hoạt động chi trả cổ tức của công ty cũng như
đánh giá tiềm năng của công ty.
Các doanh nghiệp Việt Nam nên cần có một bộ phận làm báo cáo ngắn hạn,
trung và dài hạn tình hình lợi nhuận, các dự án, kế hoạch đầu tư, dự báo các dòng tiền
một cách chính xác để nhà quản lý hoạch định được một chiến lược chi trả cổ tức hợp
lý. Thậm chí, công ty cũng phải có một bộ phận xem xét, nghiên cứu chính sách cổ
tức của các công ty trong và ngoài nước, đặc biệt là các công ty trong cùng ngành hay
cùng đặc điểm hay cả đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Doanh nghiệp cũng nên xem xét đến việc đa dạng hóa các phương thức chi trả
cổ tức. Việc này vừa giúp các nhà quản lý linh hoạt trong việc lựa chọn chính sách
cổ tức vừa giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn danh mục cổ phiếu của mình sao cho
phù hợp với dòng tiền cũng như chiến lược đầu tư ngắn hay dài hạn của mình.
Cuối cùng, các cơ quan chức năng, các công ty niêm yết và các hiệp hội phải
có những nghiên cứu về các quy định pháp lý nhằm có thể bảo vệ tích cực hơn nữa
lợi ích của các nhà đầu tư nhỏ nhằm tạo ra một sân chơi công bằng và hướng tới sự
phát triển lành mạnh.